موقعیت جغرافیایی و جغرافیای طبیعی


Widget not in any sidebars
در این فصل به بیان کلیاتی درباره توده گابرویی کوهپریشان حدفاصل روستاهای زرینه و تکیه بالا (جنوب قروه، استان کردستان) میپردازیم. این فصل شامل هدف از انجام پژوهش، روش انجام پژوهش، موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی، جغرافیای طبیعی و پیشینه مطالعات زمینشناسی انجام شده در منطقه، خواهد بود.
موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه پتروگرافی و پترولوژی توده گابرویی کوه پریشان (جنوب قروه) استان کردستان میباشد.
1-2- هدف از انجام پژوهش
بررسی دقیق سنگشناسی و مطالعات پترولوژیکی توده پلوتونیک مافیک منطقه کوهپریشان حد فاصل روستای زرینه – روستای تکیه بالا به منظور دستیابی به ترکیب سنگشناسی و ویژگیهای ژئوشیمیایی و پتروژنز توده مورد مطالعه میباشد.
1-3-روش انجام پژوهش
برای دستیابی به هدف یاد شده روش کار و ترتیب مراحل انجام آن عبارت است از:
مطالعات کتابخانهای: بررسی و مطالعه کتابها، مقالهها، نشریهها، نقشههای زمینشناسی منطقه، نقشه توپوگرافی و راههای دسترسی و عکسهای ماهوارهای مرتبط با منطقه مورد پژوهش.
مطالعات صحرایی: بازدید و بررسی واحدهای مرتبط با توده مافیک، تغییرات توده مافیک از نظر رنگ، ساخت، اندازه کانیها، گستردگی و پراکندگی آن در منطقه مورد پژوهش و نمونه برداری طی عملیات 10 روزه در ایستگاههای 1- ارتفاعات شمال روستای گلالی مشرف به روستای زرینه- شمال روستای شیروانه 2- ارتفاعات شمال تکیه بالا 3- ارتفاعات جنوب روستای مجید انجام گرفت. با توجه به حجم کم توده گابرویی و پراکندگی آن در منطقه و قرار گیری در ارتفاعات و خط الراس، عمل نمونه برداری با دشواریهای همراه بود اما نمونه برداری با دقت و شکیبایی انجام گرفت.
بررسیهای آزمایشگاهی: شامل انتخاب 50 نمونهی سالم با کمترین هوازدگی جهت تهیه مقطع نازک و مطالعات کانیشناسی و پتروگرافی بر روی این مقاطع. از 14 نمونه آنالیز XRF و ICP در آزمایشگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام شد.
ترسیم نمودارها با نرم افزارهای زمین شناسی و گرافیکی.
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل، پردازش آنها و ارائه گزارش نهایی.
1-4- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی
شهر قروه در 75 کیلومتری جنوب شرق سنندج (استان کردستان) در مسیر ارتباطی همدان – سنندج واقع شده است که از شمال به بیجار، از شرق به کبودرآهنگ و همدان، از جنوب شرقی به اسدآباد، ازجنوب به سنقر و از غرب به سنندج محدود میباشد.
جاده آسفالته همدان – سنندج و همدان – سنقر از راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه میباشد. ارتباط روستاها و مناطق شهری از طریق جاده آسفالته و خاکی درجه 2 و 3 میباشد. جهت دسترسی به جنوب منطقه مورد مطالعه (روستاهای شیروانه و تکیه بالا) بهترین مسیر، جاده آسفالته همدان – سنقر و دسترسی به شمال آن (روستای مجید آباد) جاده آسفالته همدان – قروه مناسبتر میباشد. در شکل (1- 1) موقعیت جغرافیایی و مسیرهای دسترسی منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.
1- 5- جغرافیای طبیعی
شهرستان قروه در منطقه کوهستانی قرار دارد با توپوگرافی خشن، دارای کوههایی بلند نظیر دروازه با ارتفاع 3162 متر، بیر با ارتفاع 3245 متر و پریشان با ارتفاع 2570 متر و درههای پرشیب میباشد. این منطقه دارای

شکل1- 1- موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی به منطقه مورد مطالعه برگرفته از نقشه کد 193 گیتاشناسی (1371).
آب و هوای سردسیری، زمستانهای طولانی و سرد و تابستانهای ملایم است. دی ماه سردترین ماه سال با دمای 20- تا 2- درجه سانتیگراد است و گاه بارش سنگین برف باعث مسدود شدن راههای ارتباطی مناطق روستایی میشود. تیر ماه گرمترین ماه سال است که حداکثر دما به 36 درجه سانتی گراد میرسد.
گویش بیشتر مردم منطقه کردی میباشد و به دلیل دشتهای حاصلخیز و مراتع مناسب، کشاورزی و دامپروری در این مناطق رونق دارد. با توجه به غنی بودن منطقه از معادن یکی از منابع کسب درآمد اهالی این شهرستان معادن آن میباشد.