موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی


Widget not in any sidebars
4-2-2- نمودارTi-Zr-Y، Pearce and Can (1973)……………………………………………………………………………………….. 69
4-2-3 – نمودار Wood (1980) ……………………………………………………………………………………………………………………… 71
4-2-4 نمودارTiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996) …………………………………………………………………………………… 71
فصل پنجم: پتروژنز
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
5-2- فرایندهای موثر در شکل گیری و تحول ماگمای به وجود آورنده سنگهای گابرو– دیوریتی کوه پریشان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
5-2-1 ذوب بخشی و تبلور تفریقی ………………………………………………………………………………………………………………….. 74
5-3- خاستگاه و درجه ذوب بخشی منشاء ………………………………………………………………………………………………………. 79
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات
6-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
6-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
فهرست جدولها
جدول 3-1- محتوی اکسیدهای عناصر اصلی نمونههای مورد آنالیز به روش XRF ………………………………………. 44
جدول 3-2- علظت عناصر کمیاب نمونه های آنالیز شده به روش ICP-OES ……………………………………………….. 46
جدول3-3- محدودههای نشان داده شده در شکل (3-3) ……………………………………………………………………………….. 54
فهرست شکلها
شکل1-1- موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی به منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………. 4
شکل 1-2- مراحل تکوین زون سنندج – سیرجان …………………………………………………………………………………………….. 9
شکل 1-3- نقشه موقعیت زون سنندج – سیرجان، تودههای نفوذی آن و توده پلوتونیک جنوب قروه و سن آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
شکل1-4- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………… 17