موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی

2-2- مشاهدات صحرایی
در مطالعات صحرایی از برونزدهای توده گابرویی که به صورت پراکنده با وسعت متغیر در ارتفاعات و دامنه های پر شیب قرار دارند، نمونه برداری با دقت و حوصله در طی 11 پیمایش صورت گرفت. مطالعات صحرایی بر اساس موقعیت جغرافیایی در 3 منطقه به شرح زیر میباشد :
– شمال روستای شیروانه – گلالی
– شمال تکیه بالا
– جنوب مجید آباد
2-2-1- شمال روستای شیروانه – گلالی
Widget not in any sidebars

در شکل (2-1) نمایی کلی از ارتفاعات شمال روستای شیروانه نشان داده شده است.
در ارتفاعات شمال روستای گلالی– شیروانه توده گابرویی در کنار توده های فلسیک قرار گرفته اند (شکل2-2 الف، ب).

شکل2-1- نمایی از ارتفاعات شمال روستای شیروانه دید به سمت شمال – شمال شرق

شکل2-2- رخنمون سنگهای مافیک در توده فلسیک الف: در شمال روستای شیروانه، دید به سمت شمال غرب، ب: در شمال روستای گلالی، دید به سمت شمال شرق.
سنگهای توده گابرویی این منطقه شامل گابرو و دیوریت میباشد که حجم دیوریتها نسبت به گابروها بیشتر است. مرز قرارگیری توده گابرویی در کنار سنگهای فلسیک کاملا مشخص و ناگهانی و همراه با پدیده اختلاط ماگمایی میباشد (شکل2-3 الف).
انکلاوهای مافیک به صورت اشکال زاویهدار ( شکل2-3ب) و گرد در درون سنگهای فلسیک حضور دارند. حفرههای توخالی کروی (رد آنکلاو) در درون سنگهای مافیک (شکل2-3ت ) و انکلاوهای فلسیک کروی (شکل 2-3پ) نیز در این منطقه مشاهده شده است.
در روستای شیروانه سنگهای گابرویی با حجم متغیر از پارههای کشیده و طویل در حد چند سانتی متر (شکل 2-4 الف) تا ابعاد وسیع در سنگهای فلسیک قرار گرفتهاند. فعالیتهای دگرسانی همراه با نفوذ محلولهای گرمابی به صورت رگهای(شکل2-4 پ) و کانیزایی کلریت (شکل 2-4 ب) و اپیدوت (شکل 2-4 ت) در سنگها تودهی گابرویی قابل مشاهده است. همچنین رگههای از کوارتز در این سنگها قرار گرفتهاند (شکل2-4ج).

شکل 2-3- الف: مرز توده های مافیک با سنگهای فلسیک به صورت مشخص همراه با اختلاط ماگمایی، ب: انکلاوهای مافیک زاویهدار در سنگهای فلسیک، پ: انکلاوهای کروی فلسیک، ت: حفره کروی توخالی (رد آنکلاو) در سنگهای مافیک، (تصاویر مربوط به شمال روستای شیروانه می باشد).

شکل 2-4- الف: پارههای کشیده و طویل سنگهای مافیک در سنگهای فلسیک، ب: کلریتی شدن در اثر فرایندهای دگرسانی، پ: نفوذ محلولهای گرمابی به صورت رگه در سنگهای مافیک و ایجاد دگرسانی در آنها، ت: اپیدوتی شدن در سنگهای مافیک، ج: رگههای کوارتزی در سنگهای مافیک،(تصاویر مربوط به شمال روستای شیروانه).