موقعیت جغرافیایی و انجام آنالیز

نبود آنومالی قابل ملاحظه Eu در الگوی عناصر نادر خاکی میتواند به دلیل بالا بودن فوگاسیته اکسیژن و حذف فلدسپاتها از ناحیه منشاء این سنگها مربوط باشد.
در نمودارهای چند عنصری غنی شدگی از Pb،K و تهی شدگیNb شاخصه درگیری ماگما با پوسته قارهای است.
Widget not in any sidebars

نمودارهای متمایز کننده محیطهای تکتونیکی شکل گیری ماگما در یک محیط وابسته به حاشیه ورقه و قوس آتشفشانی در حاشیه فعال قاره را نشان میدهد از سوی دیگر در نمودارهای عنکبوتی عناصر جزئی این سنگها آنومالی منفی Nb، P و Ti دیده میشود که احتمالاً ماهیت کالک آلکالن و محیط فرورانشی را تایید میکند. با توجه به قرار گیری منطقه مورد مطالعه در زون سنندج-سیرجان که با فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس بر زیر ایران مرکزی همراه بوده است، میتواند همخوانی داشته باشد.
بر اساس نمودارهای ارائه شده جهت تعیین فرایندهای موثر در تشکیل ماگمای والد سنگهای مورد مطالعه، روندهای تشکیل شده توسط نمونهها، احتمالاً بیانگر تاثیر فرایندهای ذوب بخشی، تبلور تفریقی، آلایش ماگمایی و اختلاط در تشکیل سنگهای مورد بررسی است.
میزان YbN نرمالیزه شده نسبت به گوشته اولیه (Sun and McDonough, 1989) در همه نمونهها پایین تر از 10 است که ممکن است نشان دهنده حضور گارنت به عنوان فاز باقی مانده در گوشته منشاء این سنگها باشد.
با توجه به نمودارهای ارائه شده جهت تعیین ترکیب و درصد ذوب بخشی منشاء، سنگهای منطقه مورد مطالعه از ذوب بخشی 5 تا 16 درصد منشاء با ترکیب اسپینل گارنت لرزولیت شکل گرفته است.
6-2- پیشنهادات
بررسی شیمی کانیها در سنگهای گابرو-دیوریتی جهت ترمومتری و بارومتری سنگهای مورد مطالعه.
تجزیه نقطهای(Electron Microprobe) به ویژه در مورد پلاژیوکلازهای دارای منطقه بندی جهت بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی شرایط تشکیل این سنگها.
انجام آنالیزهای ایزوتوپی جهت بررسی دقیقتر خاستگاه و فرایندهای موثر ماگمایی در سنگهای منطقه مورد مطالعه.
بررسی ارتباط ژنتیکی و زمانی تودههای فلسیک، مافیک و دایکهای موجود در پلوتونیک جنوب قروه جهت روشن شدن تاریخچه فعالیتهای ماگمایی منطقه.
در نقشه زمین شناسی منطقه توده گابروئی با ترکیب سنگ شناسی گابرو تعریف شده است با توجه مطالعه این توده، ترکیب سنگ شناسی آن طیف ترکیبی هورنبلندپیروکسنگابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرودیوریت، دیوریت، کوارتز دیوریت را شامل میشود که نیاز به اصلاح دارد.

پیوست

موقعیت جغرافیایی نمونههای آنالیز شده
نمونهها موقعیت جغرافیایی
MGS2 340 59’ 49” N
480 1’ 44” E
MTS7
350 0’ 15”N