مورفولوژی و وابستگی

دانلود پایان نامه

شکل ‏3 2 – دستگاه آلیاژسازی مکانیکی.

شکل ‏3 3 – محفظه استفاده شده برای انجام فرآیند آلیاژسازی.
برای انجام فرآیند آلیاژسازی مکانیکی گلوله‌ها با مشخصات زیر استفاده شد:
گلوله‌هایی همنوع با جنس محفظه که نسبت پودر به گلوله 10:1 در نظر گرفته شد و وزن گلوله‌های استفاده شده g 275/304 اندازهگیری شد. قطر گلوله‌های اولیه برابر 8/19 میلی‌متر بوده است. شایان ذکر است که پارامترهای مهم از قبیل سرعت آسیاب، زمان انجام فرآیند و زمان استراحت توسط یک کنترلکننده دیجیتالی تنظیم شد.


 • پودرهای اولیه برای آلیاژسازی مکانیکی در زمانهای 5، 15،30، 45 و 60 ساعت و در اتمسفر گاز آرگون با نسبت ثابت گلوله‌ها به پودر (10:1) آسیاب شده‌اند. در سری اول آزمایش، به علت غلبه جوش سرد به شکست، پودرها به یکدیگر چسبیدند در نتیجه روند آزمایش مجدداً تکرار شد با این تفاوت که از گلوله‌ها با قطر کمتر (به جای 8/19 میلیمتر از 10 میلیمتر) استفاده شد و مقدار PCA در مرحله اول 5/1 درصد وزنی بوده که برای جلوگیری از چسبندگی پودرها 2 درصد وزنی در مرحله دوم استفاده شد و بعد از 15 ساعت آلیاژسازی مکانیکی مجدداً 5/0 درصد وزنی وارد محفظه شد، در نتیجه مقدار کل PCA استفاده شده در آزمایش دوم 5/2 درصد وزنی میباشد. با این تغییرات کلوخه شدن پودرها مشاهده نشد. فشار گاز آرگون از پارامترهای موثر است که فشار mbar 100 اعمال شد. سرعت چرخش دستگاه RPM 250 تنظیم شد و به منظور کاهش دما، زمان استراحت دستگاه بعد از 1 ساعت کارکردن، 30 دقیقه در نظر گرفته شد. پارامترها در جدول 3-2 خلاصه شده است.
  جدول ‏3 2 – شرایط آسیاب کاری انجام شده در مرحله تولید آلیاژ.
  مواد اولیه g422/30 مخلوط پودرهای Al-12%wtSi
  سرعت گردش آسیاب RPM 250
  جنس محفظه آسیاب فولاد زنگ نزن
  زمان آسیاب 5، 15، 30، 45 و 60 ساعت
  زمان استراحت 30 دقیقه
  عامل کنترل کننده فرآیند اسید استئاریک (CH3(CH2)16CO2H)
  نسبت وزن گلوله به پودر 10:1
  اتمسفر آسیاب گاز آرگون با فشار mbar 100 با خلوص 9/99%
  پراش اشعه X
  برای شناسایی وابستگی کارسختی روی مورفولوژی نهایی ذرات پودر، اندازه کریستالها و مطالعه دگرگونیهای فازی انجام گرفته حین آسیابکاری آزمون پراش اشعه X درنظر گرفته شد. دستگاه استفاده شده در این تحقیق مدل (Inel, France) Equinox 3000 میباشد. در تمام آزمایشها، از اشعه تکفام 1542/0= Cu Kα1λ با ◦/ s 2/0 در زوایای ◦ 90- 0 استفاده شد. فازهای موجود توسط نرمافزار دستگاه پراش اشعه X شناسایی شد.
  در بیان ساده‌تر، جایی که ذرات فاقد تنش هستند، اندازه کریستال از پراش پیک منفرد برآورد میشود. برای بهدست آوردن پارامتر شبکه a hkl از قانون براگ استفاده میشود. با قرار دادن اطلاعات به دست آمده در معادله 3-1 فاصله صفحات (d) به دست آمده، سپس با استفاده از معادله 3-2 میتوان پارامتر شبکه را تعیین کرد.

    مقاله با موضوع تبدیل داده به اطلاعات و پذیرش فناوری اطلاعات

  λ =2d.sinθ

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.