موادی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در موضوع آموزش و آموزش های ضمن خدمت

موادی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در موضوع آموزش و آموزش های ضمن خدمت:

ماده 44 – مراکز و دوره های آموزشی نظامیان کادر ثابت به شرح زیر می باشد:

الف – آموزشگاه نظامی .

ب – دوره تخصصی .

ج – دوره سرپرستی .

د – دانشکده علوم نظامی .

ه – دوره مقدمات رسته ای .

و – دوره عالی رسته ای .

ز – دوره آموزش نظامی .

ح – دانشکده فرماندهی و ستاد.

ط – دانشگاه علوم استراتژیک .

تبصره – نیروها و سازمان ها می توانند در صورت لزوم با هماهنگی ستاد مشترک علاوه بر آموزش های فوق دوره های عرضی آموزشی و تخصصی را برای پرسنل تشکیل دهند.

ماده 46 – دوره تخصصی .

دوره های تخصصی برای تکمیل رسته و تخصص پرسنل بین درجات استواردومی و استواریکمی به مدت حداقل 6 ماه تشکیل می گردد. نیروها و سازمانها مکلفند نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام نمایند که کلیه پرسنل بعد از درجه استواردومی بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند. اساسنامه و برنامه های آموزشی باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواریکمی تا ستوان یکمی برآیند. نیل این پرسنل به درجات استواریکمی و ستوان سومی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.

ماده 47 – دوره سرپرستی .

دوره های سرپرستی برای کلیه پرسنلی که با مدرک پائین تر از دیپلم استخدام شده و به درجه ستوان سومی نائل گردیده اند بر حسب نیاز در تمامی یگان ها و سازمان ها به مدت حداقل 3 ماه تشکیل می گردد. نیل این پرسنل به درجات ستوان دومی و ستوان یکمی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.

ماده 48 – نیروها و سازمان ها می توانند دوره سرپرستی و دوره تخصصی را به صورت متوالی در یک مرحله اجرا نمایند و همچنین می توانند بخشی از این دوره را به صورت آموزش حین خدمت انجام دهند.

ماده 50 – دوره مقدماتی رسته ای .

دوره های مقدماتی رسته ای بر حسب نیاز، به منظور آموزش مقدماتی برای رسته های مورد احتیاج به فارغ التحصیلان دوره های اول و دوم دانشکده های علوم نظامی و قبل از اعزام به یگان ها به مدت حداقل 6 ماه در نیروها تشکیل می گردد.

ماده 51 – دوره عالی رسته ای .

دوره های عالی رسته ای در درجات ستوان یکمی و سروانی به مدت حداقل 6 ماه برای تمامی پرسنل فارغ التحصیل دوره های مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته شوند، و از آموزش قبلی آنان حداقل چهار سال گذشته باشد متناسب با رسته های آنان تشکیل می گردد. نیل به درجه سرگردی برای این قبیل پرسنل منوط به طی این دوره می باشد.

 

ماده 56 – پرسنلی که به هر یک از مراکز و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این قانون اعزام می شوند، باید امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزشی ، حداقل دو برابر مدت تحصیل پس از اتمام آن را داشته باشند. این مدت در اساسنامه های آموزشی معین می گردد.

ماده 58 – آموزش های ارتش باید به گونه ای برنامه ریزی و اجرا گردد که نیاز سازمان مربوط را به بهترین نحو مرتفع نموده ، ارتش را به سمت خودکفایی سوق دهد و در زمان صلح نیز پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل 147 قانون اساسی برآیند.

2-2-4-5    موادی از قانون سپاه پاسداران انقلاب ایران در موضوع آموزش و آموزش های ضمن خدمت:

ماده 34 – دوره های آموزشی پرسنل کادر ثابت و بسیجی ویژه به شرح زیر می باشد:

الف – دوره عمومی پاسداری .

ب – دوره تخصصی اولیه .

ج – دوره تخصصی تکمیلی .

د – دوره سرپرستی .

ه – دوره های علمی و تخصصی .

و – دوره های علوم پایه نظامی .

ز – دوره مقدماتی رسته ای .

ح – دوره عالی رسته ای .

ط – دوره فرماندهی و ستاد.

ی – دوره عالی جنگ .

ک – دوره علوم استراتژیک .

تبصره – نیروها و سازمانهای وابسته به سپاه می توانند در صورت لزوم با هماهنگی ستاد کل سپاه علاوه بر آموزشهای فوق دوره های عرضی آموزشی تخصصی را برای پرسنل تشکیل دهند.

ماده 35 – مراکز آموزشی سپاه به شرح زیر می باشد:

الف – دبیرستانها و هنرستانهای سپاه .

ب – آموزشگاه نظامی .

ج – دانشکده های علوم و فنون نیروها.

د – دانشکده فرماندهی و ستاد.

ه – دانشکده علوم استراتژیک .

و – دانشگاه امام حسین (ع ) شامل دانشکده علوم پایه نظامی و دانشکده های علمی و تخصصی .

تبصره 1 – دانشکده علوم و فنون نیروها از لحاظ علمی به دانشگاه امام حسین (ع ) وابسته بوده و توسط نیروها اداره می شود.

تبصره 2 – دانشکده عقیدتی – سیاسی و سایر مراکز آموزش رسته ای عقیدتی – سیاسی سپاه زیر نظر جزوه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره می شود.

ماده 39 – دوره آموزش تخصصی تکمیلی . دوره های تخصصی تکمیلی برای تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم آوریکمی به مدت حداقل 6 ماه در دانشکده های علوم و فنون نیروها تشکیل می گردد و نیروها موظف هستند نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام نمایند که کلیه پرسنل با داشتن درجه رزم آوریکمی بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند. برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات رزمداردومی و رزمداریکمی برآیند. نیل به درجه رزمداردومی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.

ماده 40 – دوره آموزش سرپرستی .

این دوره برای پرسنل موضوع تبصره یک ماده 77 این قانون در درجه رزمداریکمی به مدت حداقل 6 ماه بر حسب نیاز در دانشکده های علوم و فنون نیروها تشکیل می شود. برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم می شود که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات ستوان سومی تا

ستوان یکمی برآیند. نیل این پرسنل به درجه ستوان سومی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.

تبصره – سپاه می تواند دوره های آموزش تخصصی تکمیلی و سرپرستی را به صورت متوالی در یک مرحله اجرا نماید و همچنین می تواند بخشی از این دوره ها را به صورت آموزش حین خدمت انجام دهد.

ماده 43 – دوره آموزش مقدماتی رسته ای .

دوره های مقدماتی رسته ای بر حسب نیاز به منظور آموزش مقدماتی برای رسته های مورد احتیاج به فارغ التحصیلان دانشکده های علوم پایه نظامی و قبل از شروع به خدمت آنها ، حداقل به مدت شش ماه در دانشکده علوم و فنون نیروها تشکیل می گردد.

تبصره – فارغ التحصیلان دوره اول علوم پایه که موفق به ورود به دوره نشوند پس از گذراندن دوره مقدماتی رسته ای با داشتن حداکثر 27 سال سن می توانند در آزمون دوره دوم علوم پایه نظامی شرکت نمایند.

ماده 44 – دوره آموزش عالی رسته ای .

دوره های عالی رسته ای در درجات ستوان یکمی و سروانی به مدت حداقل 6 ماه برای تمامی پرسنل فارغ التحصیل دوره های مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته می شوند و از آموزش قبلی آنها حداقل 4 سال گذشته باشد متناسب با رسته های آنان حسب مورد در دانشکده های علوم و فنون نیروها یا دانشکده های علمی تخصصی دانشگاه امام حسین (ع ) تشکیل می گردد. نیل به درجه سرگردی این قبیل پرسنل منوط به طی این دوره می باشد.

ماده 52 – اساسنامه ، مواد و برنامه های آموزشی هر یک از دوره ها و مراکز آموزشی با توجه به مواد مندرج در این قانون و قوانین آموزشی کشور توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

تبصره 1 – تهیه اساسنامه و برنامه های آموزشی دوره ها و مراکز آموزشی رسته عقیدتی – سیاسی به عهده نمایندگی ولی فقیه در سپاه می باشد.

تبصره 2 – برنامه های آموزشهای عقیدتی – سیاسی دوره ها با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه و مواد آموزشهای عقیدتی – سیاسی و حفاظت اطلاعات دوره ها، توسط نماینده ولی فقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه تهیه می شود.

ماده 53 – آموزشهای سپاه باید به گونه ای برنامه ریزی و اجرا گردد که نیاز سازمان مربوط را به بهترین نحو مرتفع نموده و سپاه را به سمت خودکفایی سوق دهد و در زمان صلح نیز، پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل 147 قانون اساسی بر آیند.

ماده 54 – سپاه موظف است برای تقویت بینش عقیدتی – سیاسی و بالا بردن دانش و توان نظامی پرسنل در حین خدمت ، نسبت به انتشار نشریات و برگزاری اردوهای آموزشی ، سفرهای علمی و دوره های کوتاه مدت توجیهی و نیز تداوم آموزش اقدام نماید.

ماده 55 – سپاه موظف است در کلیه آموزشها و در حین خدمت برنامه های لازم را به منظور کسب آمادگی جسمانی پرسنل ، متناسب با ماموریتها پیش بینی و اجرا نماید.

ماده 56 – پرسنلی که به هر یک از مراکز و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این قانون اعزام می شوند باید فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزش به میزان حداقل دو برابر مدت تحصیلی پس از اتمام آن را داشته باشند.

این مدت در اساسنامه های آموزشی تعیین می گردد.

2-2-4-6    آموزش  ضمن خدمت در ناجا:

ماده 33 ـ دوره‌های آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ دوره‌های عمومی انتظامی‌.

ب ـ دوره‌های تخصصی‌.

ج ـ دوره علمی‌.

د ـ دوره‌های سرپرستی‌.

هـ ـ دوره‌های تخصصی تکمیلی‌.

و ـ دوره‌های کاردانی علوم و فنون انتظامی‌.

ز ـ دوره‌های کارشناسی علوم و فنون انتظامی‌.

ح ـ دوره‌های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی‌.

ط ـ دوره فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی‌.

ی ـ دوره عالی امنیت‌.

 

تبصره 1 ـ عناوین دوره‌های بندهای (و)، (ز)، (ح‌)، (ط‌) و (ی‌) از نظر طبقه‌بندی مشاغل و استخدام و ارتقاء در نیروی انتظامی کاربرد دارد و برای اعطای مدارک تحصیلی مطابق ماده (54) اقدام خواهد شد.

تبصره 2 ـ نیروی انتظامی می‌تواند درصورت لزوم علاوه بر دوره‌های مذکور نیازمندیهای آموزشی دیگر خود را در قالب آموزشهای عرضی (تخصصی کوتاه مدت و ضمن خدمت‌) اجرا نماید.

تبصره 3 ـ در جهت توسعه همکاریهای مشترک‌، اطلاع از آخرین یافته‌های علمی و تخصصی در سایر نیروهای مسلح و تأمین بخشی از نیازمندیهای آموزشی تخصصی‌، نیروی انتظامی می‌تواند نسبت به اعزام کارکنان واجد شرایط خود به کلیه دوره‌های مصوب آن نیروها اقدام و سهمیه مناسب در دوره‌های آموزشی خود برابر درخواست آنان پیش‌بینی نماید.

ماده 34 ـ مراکز آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ مراکز آموزش عمومی‌.

ب ـ آموزشگاههای علمی ـ تخصصی‌.

ج ـ واحدهای آموزشی‌.

د ـ دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی‌.

هـ ـ دانشکده فرماندهی و ستاد.

تبصره 1 ـ به مجموعه دانشکده‌های نیروی انتظامی «دانشگاه علوم انتظامی امین» اطلاق می‌گردد.

تبصره 2 ـ تأسیس و ایجاد مراکز آموزشی موضوع این ماده با هماهنگی وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری منوط به تأمین اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است‌.

ماده 38 ـ دوره‌های تخصصی تکمیلی به منظور تکمیل تخصص و به روز آمد نمودن دانش رسته‌ای کارکنان پایور نیروی انتظامی برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص متناسب با رسته‌، رشته و مشاغل نیروی انتظامی حداقل به مدت یک ماه حسب مورد در دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشکده‌های علوم و فنون‌، آموزشگاههای علمی ـ تخصصی و واحدهای آموزشی اجرا می‌گردد.

نیروی انتظامی مکلف است نسبت به تشکیل این دوره‌ها طوری اقدام نماید که کلیه کارکنان بتوانند به موقع این دوره‌ها را طی نمایند. برنامه آموزشی این دوره‌ها باید طوری تنظیم گردد که دانش آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات یا رتبه‌های بالاتر برآیند.

تبصره 1 ـ دوره‌های آموزشی که در مراکز آموزش برون سازمانی ارائه می‌گردد و محتوای آن با نیاز دانش رسته‌ای نیروی انتظامی مطابقت دارد معادل دوره تخصصی تکمیلی محسوب می‌گردد.

تبصره 2 ـ کارکنانی که هر یک از دوره‌های آموزشی مندرج در ماده (33) این قانون را طی نمایند از طی دوره تخصصی تکمیلی همان دوره ترفیع معاف می‌باشند.

تبصره 3 ـ حداقل مدت آموزش در مقاطع استوار یکمی و ستوان سومی و سروانی و سرگردی دو ماه خواهد بود.

ماده 39 ـ دوره سرپرستی به منظور احراز توانمندی لازم جهت تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت جزء برای کارکنانی که از درجه استوار یکمی یا رتبه معادل به درجه ستوان سومی یا رتبه معادل نایل گردیده‌اند به مدت حداقل سه ماه متناسب با رسته خدمتی در دانشکده‌های علوم و فنون اجرا می‌گردد نیل به درجه ستوان دومی یا رتبه معادل منوط به موفقیت در طی این دوره می‌باشد. دانش آموختگان این دوره از سه ماه ارشدیت برخوردار می‌گردند.

ماده 42 ـ واحدهای آموزشی به منظور ارائه آموزش‌های تخصصی تکمیلی و عرضی ایجاد می‌گردد.

نیروی انتظامی می‌تواند با توجه به نیاز خود نسبت به ایجاد این واحدها در تابعیت یگانهای عمده خود اقدام نماید.

*کارمندان در طول خدمت ضمن طی حداقل یکی از دوره‌های تخصصی تکمیلی در فاصله هر ترفیع می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی جزء، دوره سرپرستی و برای تصدی مشاغل مدیریت میانی‌، دوره فرماندهی و مدیریت و برای تصدی مشاغل مدیریت عالی‌، دوره عالی امنیت را طی نمایند.

ماده 64 ـ اعزام کارکنان به هر یک از دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده در این قانون مشروط به آن است که امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت‌ ، کیفیت و اهمیت دوره آموزشی را حداقل به مدت دوبرابر زمان تحصیل داشته باشند.

تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارکنان واجد شرایط بتوانند به موقع برای طی دوره‌های مندرج در این قانون اعزام شوند. در موارد استثنائی و نیازهای سازمانی با تصویب فرمانده نیروی انتظامی فقط برای یک دوره اعزام کارکنان به تعویق می‌افتد.

ماده 65 ـ نیروی انتظامی می‌تواند بخشی از نیازهای تخصصی خود را با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم‌ ، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی ازطریق اخذ سهمیه و یا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی خارج از نیروی انتظامی تأمین نماید.

تبصره 1 ـ نیروی انتظامی موظف است همه ساله نیازمندیهای تخصصی و تحصیلی خود را اعلام کند تا کارکنان بتوانند درصورت تمایل در رشته‌های مزبور تحصیل نمایند.

تبصره 2 ـ نیروی انتظامی هزینه تحصیلی کارکنانی را که در رشته‌های مورد نیاز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحصیل می‌کنند پرداخت می‌نماید.

ماده 66 ـ نیروی انتظامی می‌تواند به منظور مبادله علوم و تجربیات تخصصی در امور انتظامی و در قالب سیاستهای کلی کشور نسبت به اعزام کارکنان خود به سایر کشورها و قبول افراد نیروهای انتظامی آنها جهت طی دوره‌های آموزشی مبادرت نماید.

ماده 67 ـ نیروی انتظامی می‌تواند تجربیات مدون و نتایج تحقیقات علمی مرتبط و مورد نیاز خدمتی کارکنان را که ممتاز شناخته می‌شوند به عنوان بخشی از آموزشهای تخصصی تکمیلی طول خدمت پذیرفته و برای آنها گواهی کفایت آموزش صادر نماید.

تبصره ـ اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب فرمانده نیروی انتظامی می‌رسد.

ماده 68 ـ نیروی انتظامی می‌تواند به منظور ارتقا تحصیلی کارکنان خود با استفاده از امکانات آموزش از راه دور نسبت به برگزاری تمام یا قسمتی از دوره‌های آموزشی موضوع ماده (33) این قانون با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 69 ـ تغییر رسته خدمتی کارکنان نیروی انتظامی در طول خدمت براساس ضوابط و رعایت ماده (28) این قانون مستلزم طی نمودن دوره‌های تخصصی مورد نیاز و یا قبولی در آزمون‌های مربوط به رسته جدید می‌باشد.