منبع پایان نامه ارشد درمورد نتایج آزمایش‌ها و ارائه نتایج

دانلود پایان نامه

تعیین میزان قند آزاد شده از هیدرولیز آنزیمی

 • در این مرحله برای تعیین میزان گلوکز آزاد شده در مرحله‌ی هیدرولیز از کیت گلوکز استفاده شد. در این روش به ازای هر 10 میکرولیتر از نمونه مجهول، 1 میلی لیتر محلول کیت افزوده شده و پس از 20 دقیقه در دمای محیط میزان جذب نمونه در طول موج بیشینه(546 نانومتر) با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری تعیین شد و سپس با مقایسه‌ی مقدار خوانده شده با مقادیر مشابه نمونه‌های استاندارد، غلظت گلوکز در نمونه تعیین شد. به این منظور 5 نمونه استاندارد با غلظتهای 30، 15، 5/7، 25/2 و 13/1 گرم بر لیتر از گلوکز خالص ساخته شد.
  استفاده از این روش تنها در محدوده‌ای مجاز است که میزان جذب خوانده شده در محدوده کمتر از 1 باشد زیرا در مقادیر بالاتر از 1 رابطه خطی خطای زیادی ایجاد می‌کند. به همین علت در آزمایشات نمونه‌ها بین 2 تا 4 بار رقیق شدند. در این روش از نمونه آب مقطر و کیت به عنوان شاهد استفاده شد و از مقایسه میزان جذب بدست آمده برای هر نمونه با جذب نمونه‌های استاندارد، غلظت گلوکز در هر نمونه محاسبه شد.
  تخمیر
  در تحقیق پیش‌رو جهت انجام فرآیند تخمیر، ابتدا 20 میلی‌لیتر از محلول نگهداری شده مرحله هیدرولیز آنزیمی به ظروف شیشه‌ای 118 میلی‌لیتر منتقل شد و به ‌همراه محلول محیط کشت با غلظت مشخص (5 گرم بر لیتر عصاره مخمر ، 5/7 گرم بر لیتر ، 5/3 گرم بر لیتر ، 75/0 گرم بر لیتر ، 1 گرم بر لیتر Ca) به مدت 20 دقیقه تحت دمای 121 درجه سانتی‌گراد اتوکلاو شد. پیش از اتوکلاو pH محلول محیط کشت با استفاده از اسید سولفوریک 2 مولار روی 5 تنظیم شد. پس از سرد شدن در شرایط استریل مقدار 5 میلی‌لیتر محیط کشت و 1 گرم بر لیتر مخمر Saccharomyces cerevisiae به ظروف اضافه می‌کنیم. در نهایت پس از محکم کردن درب نمونه‌ها، به کمک گاز نیتروژن به‌مدت 2 دقیقه عملیات بی‌هوازی انجام شد و ظروف در گرمخانه با دور 120 و دمای 32 درجه به مدت 24 ساعت قرار داده‌شد. پس از اتمام مدت زمان تخمیر برای تعیین میزان اتانول تولیدی نمونه‌گیری انجام شد[67].
  ظرفیت جذب آب
  جهت بررسی تاثیر پیش‌فرآوری بر ظرفیت جذب آب، مقدار 1/0 گرم از هر نمونه در کیسه‌های کوچک قرار گرفت و به مدت 1 ساعت در آب مقطر غوطه‌ور شد. این کیسه‌ها از پارچه و نخ پلی‌استری خالص تهیه شد تا از عدم جذب آب کیسه محتوی نمونه‌ها اطمینان حاصل شود. سپس نمونه های خیس پارچه‌ای بدون آبگیری وزن شدند و قدرت جذب نمونه‌ها از رابطه ‏36 محاسبه شد[68].
  ‏36
  که در این رابطه وزن نمونه خشک و وزن نهایی نمونه سلولز متورم شده است.
  بررسی ساختار ترکیب‌ها
  به منظور بررسی اثر پیش‌فرآوری تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی و تست FTIR بر روی موارد بهینه پیش‌فرآوری انجام شد.
  فصل چهارم
  ارائه و تحلیل نتایج
  در این پژوهش از پارچه مخلوط پنبه-پلی‌استر جهت تولید بیوگاز استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش‌های صورت گرفته روی پنبه و پارچه خام و پیش‌فرآوری شده مورد بررسی قرار گرفت.تصاویر حاصل از عکس‌برداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف FTIR نمونه‌ها گزارش شد. تغییرات سطحی و ساختاری نمونه‌ها و میزان تغییر در برخی خواص آنها مانند جذب آب و کریستالینیتی در اثر پیش‌فرآوری قلیایی، پس از ارائه نتایج آزمایش‌های مربوطه بررسی شد.
  در ادامه میزان جامدات کل و جامدات فرار مخلوط میکروبی گزارش شد. نتایج حاصل از تولید بیوگاز نمونه‌های پنبه و پارچه پیش‌فرآوری شده با آب خالص و محلول کربنات سدیم و همچنین نمونه‌های شاهد تحلیل شد. در نهایت نتایج حاصل از هیدرولیز آنزیمی و تولید اتانول نمونه‌های بهینه هیدرولیز آنزیمی ارائه شد.
  مشخصات مخلوط میکروبی
  مخلوط میکروبی تهیه شده از قسمت لجن بی‌هوازی تصفیه‌خانه آب و فاضلاب شمال اصفهان پس از آماده‌سازی جهت استفاده در تولید بیوگاز تعیین مشخصات شد. میزان جامدات کل و جامدات فرار مخلوط میکروبی با استفاده از روش شرح داده‌شده در قسمت 3-4-1 اندازه‌گیری شد. این آزمایش در هر مرحله به صورت دوتایی انجام شد ونتایج حاصل در هر مرحله از انجام آزمایش در جدول 4-1 قابل مشاهده است.
  جدول ‏41-غلظت و درصد جامدات کل و فرار مخلوط میکروبی
  غلظت جامدات فرار
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.