منبع پایان نامه ارشد درمورد مشاهده و محاسبه

دانلود پایان نامه
 • 00/0±0/99
  01/0±4/91
  1
  150
  120
  12/0±6/98
  08/0±1/93
  همانطور که قبلا اشاره شد، درصد جامدات فرار از روی درصد سلولز خالص موجود در نمونه محاسبه می‌شود. لذا با توجه به انحلال جزئی سلولز در محلول سدیم کربنات، مقادیر مربوط به نمونه‌های پنبه خام و پیش‌فرآوری شده بسیار به‌هم نزدیک است. در جدول 4-2 افزایش قابل ملاحظه‌ای در مقادیر مربوط به درصد جامدات فرار پارچه پیش‌فرآوری شده در شرایط قلیایی گرم به‌ویژه دمای 150 درجه سانتی‌گراد مشاهده می‌شود. این امر توسط هیدرولیز بخش پلی‌استری در شرایط قلیایی گرم و در نتیجه افزایش درصد پنبه موجود در کالا توجیه می‌شود.
  بررسی تغییرات سطح پنبه در اثر پیش‌فرآوری با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی
  جهت بررسی چگونگی تاثیر عملیات پیش‌فرآوری با کربنات سدیم بر ساختار پنبه و پارچه، از آنالیز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی برای پنبه جدا شده از نمونه پارچه و نخ پنبه‌ای اولیه و همچنین پنبه باقی‌مانده از نمونه‌ی پارچه و نخ پنبه‌ای پیش‌فرآوری شده تحت شرایطی که منجر به بیشترین میزان تولید بیوگاز شده است، استفاده شد. در شکل 4-1 و 4-2 به‌ترتیب تصاویر نمونه پنبه خام و الیاف پنبه موجود در پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فرآوری نشده ارائه شده‌است که ساختار میکروفیبریلی و سطح بدون حفره این الیاف در این تصاویر قابل مشاهده است. هیبو ژائو و همکارانش[69] نیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از لینتر پنبه خام با بزرگنمایی‌های گوناگون ارائه کردند و تغییر ساختار الیاف پنبه در اثر هیدرولیز اسیدی را تحت بررسی قرار دادند. در شکل 4-3 و 4-4 به ترتیب تصاویر SEM از نمونه پنبه پیش‌فرآوری شده تحت دمای 150 درجه سانتیگراد با غلظت 5/0 مولار کربنات سدیم به مدت دو ساعت و نمونه الیاف پنبه باقیمانده از پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فرآوری شده تحت شرایط دمای 150 درجه سانتیگراد با غلظت 5/0 مولار کربنات سدیم به مدت دو ساعت نشان داده شده‌است. همانطور که در تصاویر ملاحظه می‌شود الیاف پنبه در اثر پیش‌فرآوری با محلول ضعیف قلیایی کربنات سدیم دچار هیچگونه تخریب و هیدرولیز سطحی نشده اند و تنها مقداری تورم پیدا می‌کنند. تاکاس و همکارانش[70] نیز در پیش‌فرآوری پنبه با سود 14% هیچگونه تغییری را در ساختار میکروفیبریلی الیاف پنبه مشاهده نکردند. این در حالی‌است که صالحی و همکارانش[14] تخریب سطحی کاه برنج و از بین رفتن لیگنین موجود در دیواره سلولی را در تصاویر SEM نمونه های پیش‌فرآوری شده با کربنات سدیم در دمای بالا مشاهده کردند.
  شکل ‏41-تصویر SEM از نمونه پنبه خام با بزرگنمایی 500 و 1000
  شکل ‏41-تصویر SEM از نمونه پنبه خام با بزرگنمایی 500 و 1000
  شکل ‏42-تصویر SEM از نمونه پنبه پیش‌فرآوری شده تحت دمای 150 درجه سانتیگراد با غلظت 5/0 مولار سدیم کربنات به مدت دو ساعت با بزرگنمایی 500 و 1000
  شکل ‏42-تصویر SEM از نمونه پنبه پیش‌فرآوری شده تحت دمای 150 درجه سانتیگراد با غلظت 5/0 مولار سدیم کربنات به مدت دو ساعت با بزرگنمایی 500 و 1000
  شکل ‏43- تصویر SEM از نمونه الیاف پنبه باقیمانده از پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فرآوری شده تحت شرایط دمای 150 درجه سانتیگراد با غلظت 5/0 مولار سدیم کربنات به مدت دو ساعت با بزرگنمایی 500 و 1000
  شکل ‏43- تصویر SEM از نمونه الیاف پنبه باقیمانده از پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فرآوری شده تحت شرایط دمای 150 درجه سانتیگراد با غلظت 5/0 مولار سدیم کربنات به مدت دو ساعت با بزرگنمایی 500 و 1000
  شکل ‏44-تصویر SEM از نمونه الیاف پنبه موجود در پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فرآوری نشده با بزرگنمایی 500 و 1000
  شکل ‏44-تصویر SEM از نمونه الیاف پنبه موجود در پارچه پنبه-پلی‌استر پیش‌فرآوری نشده با بزرگنمایی 500 و 1000
  نتایج حاصل از FTIR و بررسی بلورینگی و ساختار سلولز
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.