منبع پایان نامه ارشد با موضوع جستجوی محلی و الگوریتم


Widget not in any sidebars
ابتدا ماتریس تعلق به صورت تصادفی مقداردهی اولیه میشود. سپس تابع هدف یکبار با استفاده از Xi به عنوان مرکز خوشهها و بار دیگر با استفاده از ، برای هر دیتای ورودی، محاسبه میگردد. . حال اگر دارای تابع هدف بهتری نسبت به باشد جایگزین آن می‌شود.
(4-2)
n، تعداد دادههای ورودی است و v مرکز خوشه است.
مرحلهی چهارم: مرتبسازی جمعیت اولیه بر اساس تابع هدف
جمعیت، براساس مقدار تابع هدف به صورت صعودی مرتب میشود. سپس موقعیت خفاشی که تابع هدف را مینیمم میکند، به عنوان بهترین موقعیت در نظر گرفته میشود.
X1 J1 X2 J2
X_sort = . .
. .
XN JN
مرحلهی پنجم: انتخاب یکی از دو استراتژی جهش
در ابتدای هر تکرار یکی از دو نوع جهش توسط هر خفاش انجام شده، موقعیت جدید بهدست آمده طبق رابطه (18-3) با بردار اولیه ترکیب میشود. حال اگر بردار جدید تابع هدف کوچکتری نسبت به بردار اولیه داشته باشد جایگزین آن می‌شود، در غیر این صورت الگوریتم با همان بردار اولیه به کار خود ادامه می‌دهد.
مرحله ششم: بهروزرسانی موقعیتها با اجرای الگوریتم خفاش
در این مرحله موقعیتها با اجرای الگوریتم خفاش بهروز میگردد.
مرحله هفتم: اجرای الگوریتم Fuzzy c-means
بعد از بهروزرسانی موقعیتها، موقعیت بهروز شده به عنوان مراکز جدید خوشهها در نظر گرفته میشود. با استفاده از این مراکز، ماتریس تعلق دادهها با کمک روابطی که پیشتر برای الگوریتم Fuzzy c-means ذکر شد، بهروز میشود و مجدداً تابع هدف محاسبه میگردد.
مرحلهی هشتم: اعمال جستجوی محلی بر روی موقعیت جدید
برای فرار از گیر کردن در بهینه محلی، بعد از بهروز شدن موقعیتها، جستجوی محلی انجام میگیرد. این جستجو در دو مرحله انجام میشود :
مرحلهی اول: جستجوی محلی اتخاذ شده از الگوریتم PSO
مرحلهی دوم: جستجوی محلی اتخاذ شده از الگوریتم SA
مرحلهی نهم: اجرای الگوریتم Fuzzy c-means
موقعیت به دست آمده از جستجوی محلی به عنوان مراکز کلاستر در نظر گرفته شده و مطابق با الگوریتم FCM ، تابع هدف محاسبه میشود.
مرحلهی دهم: پذیرفتن موقعیت جدید و بهروزرسانی دامنه و نرخ ارسال پالس
توابع هدف بهدست آمده در مراحل هفتم و نهم با هم مقایسه شده و موقعیت تابع هدف کوچکتر به عنوان موقعیت جدید پذیرفته میشود و خفاش به این موقعیت تغییر مکان میدهد. با حرکت به موقعیت جدید، دامنه و نرخ ارسال پالس طبق روابطی که قبلاً ذکر شد، بهروز میشود.
مرحلهی یازدهم: بهروزکردن موقعت بهینه