منبع پایان نامه ارشد با موضوع بهینه سازی و خوشه بندی


Widget not in any sidebars

جدول 411 مراکز خوشه به دست آمده با اجرای الگوریتم پیشنهادی روی مجموعه داده Vowel ……………80
جدول 4-12 پاسخ الگوریتم های موجود بر روی مجموعه داده Vowel ……………………………………………………….80
جدول 413 پاسخ الگوریتمFCM-BA بازاء مقادیر مختلف پارامترهابرروی مجموعه داده Vowel ………. 81
فهرست شکلها
عنوان و شماره صفحه
شکل 21 تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی ………………………………………………………………………………………………… 12
شکل2-2 مراحل خوشه بندی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 17
شکل 2 3 محاسبه فاصله در اتصال منفرد، اتصال میانگین و اتصال کامل …………………………………………………. 0 2
شکل 2-4 تفاوت بین روش متراکم شوتده و تقسیم کننده ………………………………………………………………………….. 20
شکل2-5 مجموعه داده پروانهای ……………………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل 26 توزیع یک بعدی نمونه ها ……………………………………………………………………………………………………………… 30
شکل 27 خوشه بندی کلاسیک نمونه های ورودی ……………………………………………………………………………………… 30
شکل 2 8 خوشه بندی فازی نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………. 31
شکل 31 دسته بندیهای متفاوت در مسایل بهینه سازی …………………………………………………………………………. 37
شکل 32 روشهای حل مسایل بهینه سازی ……………………………………………………………………………………………….. 40
شکل 33 تقسیم بندی روش محاسباتی ……………………………………………………………………………………………………… 41
شکل 3-4 آزمایش پل دوگانه ………………………………………………………………………………………………………………………… 47
شکل 3-5 استفاده از echolocation برای پیدا کردن شکار توسط یک خفاش ………………………………………. 52
شکل3-6 شبه کد الگوریتم خفاش ………………………………………………………………………………………………………………….. 53
شکل3-7 تابع موج ضربه‌ای مورلت ………………………………………………………………………………………………………………… 56
شکل 3-8 الف) نماش سه بعدی تابع Rosenbrock ب) نمایش contour تابع Rosenbrock …………. 61
شکل 3-9 الف) نماش سه بعدی تابع Schewefel ب) نمایش contour تابعel Schewef ………………… 62
شکل 3-10 الف) نماش سه بعدی تابع Rastragin ب) نمایش contour تابع Rastragin …………………….63
شکل3-11 الف) نماش سه بعدی تابع Ackley ب) نمایش contour تابع Ackley …………………………….. 64