منبع مقاله درمورد کارآزمایی بالینی و ملاحظات اخلاقی

دانلود پایان نامه
 • بیمار قبل از انجام کانولاسیون درد نداشته باشد.
  بیمار در 24 ساعت گذشته از مسکن استفاده نکرده باشد .
  بیمار در ناحیه فیستول زخم نداشته باشد.
  بیمار سابقه ابتلا به فاویسم، مت هموگلوبینمی مادرزادی یا ایدیو پاتیک، بیماری های کبدی، آسم، آلرژی پوستی، درماتیت پوستی، ترومبوفلبیت، خونریزی فعال گوارشی را نداشته باشد.
  بیمار نسبت به دارو های بی حس کننده های موضعی، دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی و دارو های دیگر حساسیت نداشته باشد.
  بیمار تحت درمان با دارو های گروه سولفونامید، نیترات و فنوباربیتال نباشد.
  3-3-2.معیارهای خروج نمونه:
  بیمار برای ادامه مطالعه تمایل نداشته باشد.
  بیمار جهت ادامه درمان به مرکز دیگری مراجعه کند.
  کانولاسیون ناموفق در اولین اقدام و تکرار فرو رفتن سوزن به پوست.
  3-4.متدولوژی و روش اجرا:
  جامعه‌ی مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:
  این پژوهش به صورت کارازمایی بالینی دو سو کور بر روی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد در سال 1392انجام شد.
  جهت تخصیص تصادفی بیماران به سه گروه، از روش بلوک بندی طبقه ای استفاده شد. بدین صورت که بیماران به جهت گروه سنی ، جنسیت، سطح تحصیلات و مدت زمان استفاده از فیستول طبقه بندی شدند و در هر طبقه براساس جدول اعداد تصادفی و بلوک های شش تائی به سه گروه اختصاص یافتند.
  براساس فرمول زیر حجم نمونه در هر گروه برابر با 25 نفر بود.
  n=[(Z1-α/2+Z1-β)2 (2×S2)]/ d2
  α = احتمال خطای نوع اول = 05/0
  β = احتمال خطای نوع دوم = 1/0
  S = انحراف معیار نمره درد در هر دو گروه = 2
  d = حداقل تفاوت معنادار بین میانگین نمره درد در دو گروه که از نظر محقق حائز اهمیت است = 1
  لازم به ذکر است حجم نمونه به ازای مقایسه گروه پیروکسیکام و املا به گروه پیروکسیکام و پلاسبو و در نهایت گروه املاو پلاسبو بطور جداگانه محاسبه گردید، که ماکزیمم حجم نمونه به ازای مقایسه گروه پیروکسیکام و املا حدود 25 نفر در هر گروه به دست آمد.
  روش اجرا (روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات):
  در این مطالعه که به روش کارآزمایی بالینی تصادفی میباشد، جهت رعایت ملاحظات اخلاقی پژوهشگر بعد از دریافت معرفی نامه از مسئولین دانشکده و پس از هماهنگیهای لازم با ریاست و مترون بیمارستان، بیماران واجد شرایط در بخش دیالیز بیمارستان شهدای عشایر را ابتدا با بررسی اطلاعات پرونده و سپس تکمیل فرم مشخصات بیمار و مصاحبه با بیمار جهت جلب رضایت آنان و اطمینان از بیخطر بودن داروها، انتخاب و از کلیه بیماران رضایت نامه آگاهانه گرفته شد.
  بیماران با استفاده از روش بلوک بندی طبقه ای سه گروه (گروه های Aو Bو C) اختصاص یافتند.
  بیماران گروه A یا گروه پیروکسیکام : در جلسه اول توسط پژوهشگر پیرامون پژوهش، اهداف و روش کار توضیحات کامل به بیماران داده شد، سپس در این جلسه پس از انجام کانولاسیون فیستول به روش روتین از بیماران خواسته شد میزان درد خود را براساس مقیاس دیداری اندازه گیری درد بیان کنند و داده های حاصل ثبت گردید. در پایان دیالیز جلسه اول پژوهشگر یک تیوب پیروکسیکام (ژل موضعی پیروکسیکام 5/. شرکت داروسازی داروپخش ایران) که سطح بیرونی آن توسط چسب پوشیده شده بود را به همراه یک عدد پانسمان شفاف در اختیار بیماران قرار داده شد و به بیماران آموزش داده شد که در جلسه بعدی دیالیز (جلسه دوم) یک ساعت قبل از مراجعه در منزل مقدار 2 گرم از ژل را در محل ورود کتتر در فیستول مالیده و با پانسمان شفاف محل مورد نظر را بپوشانند. در جلسه دوم قبل از انجام کانولاسیون پانسمان برداشته، محل توسط پنبه و الکل(الکل 70 درجه) ضدعفونی شد. جهت جلوگیری از انقباض وریدی ناشی از دارو (پماد املا)، در سه گروه 10 دقیقه پس از فرایند ضد عفونی، کانولاسیون انجام شد. تمامی کانولاسیون ها با سوزن یک سایز(سوزن شریانی شماره 16 همودیالیز ) با زاویه 30 الی 45 درجه در حالی که لبه مورب سوزن بالا بود توسط همکاران پرستار ماهر در بخش همودیالیز وارد فیستول گردید.
  کانولاسیون فیستول قبل و بعد از مداخله توسط یک نفر انجام شد و در صورت کانولاسیون ناموفق در اولین اقدام و تکرار فرو رفتن سوزن به پوست، نمونه از پژوهش حذف می شد( در این پژوهش نمونه حذف شده نداشتیم).
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.