منبع مقاله درمورد دانشگاه علوم پزشکی و مقیاس اندازه گیری

بیماران گروه B یا گروه پماد املا : همانند گروه A می باشد با این تفاوت که از پماد املا (املا 5% شرکت داروسازی Astrazeneca ترکیه) استفاده شد.
بیماران گروه Cیا گروه پلاسبو (پمادA+D) : همانند گروه A می باشد با این تفاوت که از پمادA+D (شرکت داروسازی داروپخش ایران) استفاده شد.
Widget not in any sidebars

جهت کور سازی پژوهش تمام تیوپ پماد ها توسط چسب پوشانده شد و براساس نوع پماد درون تیوپ حروف A،BوC توسط پژوهشگر بر روی آن ها نوشته شد. بیماران و همکاران پژوهش که اقدام به کانولاسیون می نمودند هیچگونه اطلاعاتی از نوع پماد داخل تیوپ و نوع گروه بندی بیماران نداشتند و بیماران را تنها با نام گروه می شناختند.
ابزار جمع آوری اطلاعات (ضمیمه الف) در این پژوهش شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک ، مقیاس دیداری اندازه گیری شدت دردVAS و چک لیست عوارض جانبی احتمالی کوتاه مدت پماد املا، پیروکسیکام و پلاسبو بود. اطلاعات دموگرافیک شامل : سن ، جنس ، سطح تحصیلات و مدت زمان استفاده از فیستول بود. مقیاس دیداری اندازه گیری شدت درد یک خط کش 10 سانتی متری می باشد که در انتهای سمت چپ آن واژه بدون درد و در انتهای سمت راست آن واژه شدید ترین حالت درد نوشته شده است ، پس از کانولاسیون فیستول از بیمار خواسته شد مقدار درد خود را طبق مقیاس از عدد صفر تا ده بیان کند. مقیاس دیداری اندازه گیری شدت درد شامل بدون درد (صفر) ،درد خفیف (1-3)، درد متوسط (3-7) و درد شدید (7-10) می باشد.
مقیاس دیداری اندازه گیری شدت درد ابزار استانداردی می باشد و در ایران هم کاربرد زیادی دارد. اعتبار و اعتماد علمی مقیاس اندازه گیری درد در مطالعات متعددی بررسی شده است. نتایج مطالعه ویلیامسون1 و هوگارت2 (2005) در ارتباط با این ابزار نشان می دهد که این ابزار دارای روایی و پایایی مناسب بوده و عملاً در درمان قابل استفاده می باشد[65]، در ضمن اعتبار و پایایی این ابزار در کتب مراجع پرستاری (پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث، اصول پرستاری پوتر و پری) نیز ذکر گردیده است[28و66].
چک لیست عوارض جانبی احتمالی کوتاه مدت پماد املا، پیروکسیکام و پلاسبو شامل: سفید شدگی، اریتم ،ادم و سفت شدگی پوست3 بود که بعد از برداشتن پانسمان و ضدعفونی کردن پوست و قبل از کانولاسیون بررسی و ثبت گردید.
1.Williamson
2.Hoggart
3.Induration
3-5.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات/ روش‌های آماری مورد استفاده :
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کروسکال – والیس و من ویتنی در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد.
3-6. محدودیتها و متغیرهای قابل کنترل:
درد پدیده کاملا ذهنی بوده و معیار عینی اندازه گیری درد وجود ندارد، لذا فقط باید متکی به جواب بیمار باشیم.
عوامل روحی_ روانی و درجه ی اضطراب بیمار در زمان اندازه گیری درد عواملی هستند که بر میزان درک فرد از درد موثرند.
اعتقادات فرهنگی و قومیتی بر چگونگی کنار آمدن فرد با درد موثرند.
حجم پایین نمونه .
تاثیر مداخله در این پژوهش تنها در یک نوبت بررسی شد.
3-7. نکات اخلاقی:
رضایت کتبی آگاهانه از بیماران شرکت کننده در مطالعه گرفته شد.
اهداف مطالعه و محرمانه بودن اطلاعات برای بیماران توضیح داده شد.
دادهها بدون نام بیمار جمع آوری و گزارش شدند.
کلیه هزینه مداخلات و سنجش متغیر های مربوط به پژوهش از محل اعتبار طرح تامین گردید.
این طرح در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی صورت جلسه 20084258، مورد تایید قرار گرفت.
این طرح در مرکز ثبت بین المللی کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) با کد IRCT2013051213301N1 ثبت شد.
این طرح در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(irandoc) با کد رهگیری 1083240 ثبت شد.