منبع مقاله درباره معنی دار بودن و آب آبیاری

4-28: تاثیر تیمارهای کودی بر وزن هزار دانه در ردیف در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-6-3- وزن هزار دانه تحت تیمارهای کودی مختلف
Widget not in any sidebars

تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن(F3) با وزن 115.7 گرم نسبت به شاهد (F5) با وزن 111.8 گرم از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند اما سایر تیمارها دارای اختلاف معنی داری با یکدیگر بودند و بیشترین وزن هزار دانه با وزن 197.3 گرم در تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(F1) و کمترین وزن هزار دانه در تیمار شاهد (F5) با وزن 111.8 گرم مشاهده گردید (نمودار 4-29).

نمودار4-29 : تاثیر تیمارهای کودی بر وزن هزار دانه ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-6-4- مقایسه وزن هزار دانه در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
رقم سینگل کراس 704 با وزن هزار دانه 150.06 گرم(V1) نسبت به رقم بک کراس 666 با وزن هزار دانه 141.66 گرم(V2) دارای برتری و اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. (نمودار 4-30)

نمودار 4- 30: وزن هزار دانه در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-7- فاصله بلال تا سطح خاک
اثر تیمارهای کودی و رقم بر فاصله بلال تا سطح خاک معنی دار شد (جدول 4-3)نتایج آزمایش نشان داد که رقم سینگل کراس 704 تحت تیمار کودی محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1)بافاصله98 سانتی متر از سطح خاک و رقم سینگل کراس 704 تحت تیمار کودی محلول پاشی با غلظت 200 در 1000(V1F2) باارتفاع 97.3 سانتی متر از سطح خاک بالاترین فاصله را از سطح خاک دارند(نمودار 4-31) اما تاثیر پذیری این ویژگی از تیمارهای اعمال شده بسیار کمتر از سایر ویژگی های دیگر بود . میانگین این ویژگی برای واریته سینگل کراس 704 و رقم بک کراس 666 به ترتیب 2/87 و 2/83 سانتی متر می باشد( نمودار 4-35). تیمارهای کودی محلول پاشی با غلظت 100 در 1000، محلول پاشی با غلظت 200 در
1000 و همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار اثرات مشابهی را نشان دادند و کمترین میزان(71 سانتی متر) مربوط به تیمار شاهد بود(نمودار 4-34). این ویژگی با شاخص برداشت همبستگی معنی داری نشان نداد( جدول 4-2).

نمودار4-31 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر فاصله بلال تا سطح خاک ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-7-1- فاصله بلال تا سطح خاک در رقم سینگل کراس 704 (V1)
تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در1000 (V1F1)با بافاصله98 سانتی متر از سطح خاک ، محلول پاشی با غلظت 200 در 1000(V1F2) باارتفاع 97.3 سانتی متر از سطح خاک و همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار(V1F4) باارتفاع 91.67سانتی متر از سطح خاک اختلافی با هم نداشتند و تیمارهای شاهد(V1F5) باارتفاع 71سانتی متر از سطح خاک و محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن(V1F3) باارتفاع 78سانتی متر از سطح خاک نیز با یکدیگر بدون اختلاف معنی دار بودند. (نمودار 4-32)