منبع مقاله درباره محصولات کشاورزی و محصولات زراعی

دانلود پایان نامه

ساندارام و همکاران(Sundaram et al., 2010) تاثیرEMa را روی رشد و عملکرد Radish مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که استفاده از EMaبصورت محلول باشی روی برگ وبه همراه آن استفاده از کودهای شیمیایی بیشترین تاثیر را بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دارد.
سیکورا و همکاران (Siqueira et al., 2010) تاثیر میکروارگانیسم های موثر را بر جوانه زنی بذر و بنیه گیاه را در چند گیاه مورد بررسی قرار دادند. بذرها باEMa مایه کوبی شده بودند تا امکان بررسی تاثیر آنها بر جوانه زنی میسر گردد. نتایج تفاوت های معنی داری را از نظر آماری نشان دادند که بیان کننده این مطلب هستند کهEMa جوانه زنی بذر و بنیه گیاه را در چغندر، خیار، گوجه و هویج افزایش می دهد.
در مجموع از بررسی های صورت گرفته چنین بر می آید که EMaاثرات معنی داری بر عملکرد محصولات زراعی داشته و در عین حال فاقد اثرات منفی کاربرد کودهای شیمیائی در محیط خاک می باشد.

 • 3-مواد و روش ها
  3-1- محل آزمایش
  شهرستان فیروزآباد با وسعت حدود 3575 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان فارس و 95 کیلومتری جنوب شهرستان شیراز قرار دارد. این شهرستان از شمال به شهرستان شیراز و از جنوب به شهرستان قیر و کارزین و از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به شهرستان کازرون و فراشبند منتهی می شود. ارتفاع آن از سطح دریا 1600 متر و ارتفاع عمده آن بصورت دو رشته کوه با جهت شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است. وجود این ارتفاعات باعث شده که این منطقه از آب و هوای معتدل برخوردار باشد. میزان متوسط بارندگی سالیانه در این شهرستان 400 میلی متر است که در سالهای اخیر به 270 میلیمتر کاهش یافته است. متوسط دمای سالیانه حداکثر 2/26 درجه سانتی گراد و حداقل 4/10 درجه سانتی گراد و میزان متوسط تبخیر و تعرق روزانه 9/5 میلیمتر می باشد. به علت برخورداری از اقلیم مناسب محصولات کشاورزی گوناگونی از جمله ذرت با سطح زیر کشت 4500 هکتار در آن کشت می گردد. این بررسی در یک مزرعه در ناحیه روستای دهنو از توابع بخش مرکزی فیروزآباد و در سال 1389 انجام شد.
  3-2- تیمارها
  در این تحقیق ازآزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد. فاکتور روش مصرف کود بیولوژیک (EMa) در چهار سطح و فاکتور رقم در دو سطح مورد بررسی قرار گرفتند.
  ارقام ذرت شامل سینگل کراس 704 دانه ای تحت عنوان تیمار V1 و بک کراس 666 دانه ای تحت عنوان تیمار V2بودند،
  سینگل کراس 704 از گروه دیر رس و با قدرت سازگاری بسیار خوب است. این رقم در سطح وسیعی کشت می گردد. فرم دانه آن دندان اسبی ، رنگ دانه زرد و تراکم بوته مورد نیاز در واحد سطح به منظور برداشت دانه 70-65 هزار بوته در هکتار و برای برداشت علوفه 80-75 هزار بوته است. طول دوره رشد این رقم از زمان کاشت تا رسیدن فیزیولوژیک در مناطق مختلف بین 135-125 روز است.
  رقم هیبرید 666 از گروه ارقام متوسط رس می باشند که هم در کشت بهاره و هم تابستانه قابل توصیه هستند. عملکرد آن در شرائط مطلوب زراعی تا 12 الی 15 تن در هکتار گزارش شده است. رنگ دانه زرد متمایل به نارنجی است. نسبت به رقم 704، 15 روز طول دوره رشد آن کوتاهتر می باشد و از نظر آبیاری 2 دور آب کمتر مصرف می کند.
  تیمارهای مربوط به روش استفاده از کود به این صورت می باشد:
  F1: محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 محلول EMa
  F2: محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 محلول EMa
  F3: قبل از کشت ( محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن) به میزان 60 لیتر در هکتار محلول EMa
  F4: همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار محلول EMa
  F5: شاهد ( بدون مصرف EMa)
  3-3- روش تهیه EMa
  برای تهیه 33 لیتر EMa ابتدا یک لیتر ملاس نیشکر را در 10 لیتر آب 60 تا 80 درجه سانتیگراد کاملاٌ حل و سپس ملاس حل شده در آب را داخل یک مخزن پلاستیکی ریخته و مخزن را با 21 لیتر آب ولرم پر نموده و به آن یک لیتر EM1 که ماده اولیه EMa می باشد را اضافه می کنیم و مخزن را بطور کامل پر کرده که هیچ گونه هوایی در مخزن نباشد تا تخمیر در درجه حرارت 32تا 37 درجه سانتی گراد انجام گیرد. دما در طول زمان تخمیر بایستی ثابت نگه داشته شود. معمولا 7 روز طول می کشد تا EM.1 به EMa تبدیل شود. در پایان عمل تخمیر بایستی pH محلول 5/3 تا 4 باشد و اگر چنانچه pH به 5/3 تا 4 نرسیده باشد بایستی دو روز دیگر صبر کرد و دوباره میزان pH را اندازگیری نمود. بطور کلی در پایان این تخمیر بایستی pH در حدود 5/3 تا 4 باشد . روش مصرف در این تحقیق به این صورت بوده است.
  محلول پاشی باغلظت 100 در 1000 ، که در این تیمار جهت یک هکتار ، میزان 30 لیترEMa را در 300 لیتر آب حل کرده و 3 بار و به فواصل 10 روز قبل از گلدهی محلول پاشی صورت گرفت.
  محلول پاشی با غلظت 200 در 1000، که در این تیمار برای یک هکتار ، میزان 60 لیتر EMa را در 300 لیتر آب حل کرده و 3بار و به فواصل 10 روز قبل از گلدهی محلول پاشی انجام شد.
  محلول پاشی بر کاه و کلش که جهت یک هکتار ، میزان 60 لیتر EMa را در 400 لیتر آب حل نموده و بر روی بقایای گیاهی پاشیده و سپس شخم زده شد.
  همراه با آب آبیاری ، که در این روش 70 لیتر EMa را با 200 لیتر آب رقیق نموده و همراه با آب آبیاری خاک آب و پس از مبارزه با علف های هرز( در مرحله 6 برگی ذرت) و تکرار آن به فاصله سه هفته بعد در یک هکتار مصرف شد.
  شاهد، که در این تیمار روش کشت مرسوم شهرستان و بدون مصرف EMa بوده است.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.