منبع مقاله درباره شرایط آب و هوایی و ایجاد و توسعه

کودهای ازته باعث بالا رفتن عملکرد علوفه و بهتر شدن کیفیت آن خواهد شد ( افزایش پروتئین ) بهترین روش کاربرد کودهای شیمیایی در ذرت استفاده از روش نواری است . در این روش عملکرد به مراتب بیشتر از حالتی است که کودها در تمام سطح خاک پخش می گردند. در روش نواری بهنگام کاشت، کودهای شیمیایی بفاصله 4-3 سانتی متر از بذر و 4-3 سانتی متر عمیق تر از آن در زیر خاک قرار می گیرد.
1-6-2- نقش کود فسفر
Widget not in any sidebars

فسفر از عناصر پر مصرف و مورد نیاز برای رشد است . فسفر در کلیه فرآیندهای بیوشیمیایی دخالت دارد..واکنش فسفر در خاک پیچیده می باشد و تحرک فسفر در خاک کم است. فسفر تمایل زیادی به واکنش با یون هائی مانند کلسیم، منیزیم، آهن، آلومینیوم و روی دارد. این واکنش ها سبب رسوب فسفر در خاک و تشکیل فسفات های کم محلول می گردد. در خاک های آهکی و آهکی-گچی، فسفات های کلسیم از مهمترین ترکیبات فسفاته خاک محسوب می شوند(پناهی کرد لاغری،1388). فسفر تقریباً نامحلول بوده و به راحتی از نیمرخ خاک شسته نمی شود بنابراین این کود باید حتماً با کود کار عمیق زیرمنطقه واقع شدن بذر قرار گیرد . جذب فسفر به مقدار کافی در اوائل رشد گیاه اهمیت بسیار دارد این اهمیت در اندامهای زایشی بیشتر مشهود است . نیاز ذرت به فسفر کمتر از ازت و تقریباً یک پنجم آن است . کمبود فسفر در ذرت موجب بنفش رنگ شدن برگهای گیاه در ابتدای رشد شده که به تدریج به رنگ سبزه تیره مایل به آبی تبدیل می شود.
مصرف کود فسفات می بایست قبل از کاشت به صورت عمقی صورت گیرد. مصرف زیاد فسفر باعث جلوگیری از جذب و انتقال عناصر ریز مغذی می گردد. pH مناسب برای جذب فسفر 7-5/5 می باشد و میزان کود فسفاته مورد نیاز کشت ذرت 69-46 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار است که کمبود آن براساس آزمون خاک مشخص می شود.
1-6-3- نقش پتاس
پتاسیم نیز مانند ازت از عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاه ذرت می باشد. جذب پتاسیم با جذب ازت برابری میکند . پتاسیم در کلیه فرآیندهای بیولوژیکی گیاه به صورت کاتالیزور دخالت دارد پتاسیم نقش عمده ای را در مقابله با کم آبی، بیماریها و همینطور ورس دارد. کمبود پتاسیم از برگهای مسن آغاز شده و برگها به رنگ زرد با حاشیه سوخته در آمده، ساقه ها عموماً ضعیف و در برابر عوامل بیماریزا حساس می شوند . در اثر کمبود پتاسیم و روی اکثر بلالها دچار کچلی شده ، ذرت جزو گیاهان پتاسیم دوست است ، تغذیه مناسب و کافی با این عنصر باعث افزایش کمیت و کیفیت این گیاه می شود .
1-7- کودهای ریز مغذی یا میکروالمنت ها
1-7-1- روی
روی جزء عناصر غذایی کم مصرف به حساب می آید. کمبود این عنصر در خاکهای قلیایی و با آهک فراوان و مقدار اندک مواد آلی شایع است که متأسفانه در شرایط خاکهای ایران کمبود آن تشدید شده است . کمبود روی در بافتهای جوان به چشم می خورد و ذرت از حساس ترین گیاهان به کمبود روی می باشد. علائم کمبود با ایجاد و توسعه یک نوار کلروز در یک یا هر دو طرف رگبرگ میانی مشخص می شود. کمبود روی علاوه بر ایجاد زردی برگ که بیشتر در برگهای جوان گیاه ظاهر می شود سبب کوتولگی و کاهش فاصله بین گره ها در ساقه گیاه میشود در ضمن کمبود روی باعث کچلی بلال نیز می شود . زیادی فسفر در خاک مانع جذب و انتقال روی توسط گیاه می شود. در خاکهایی که مصرف بی رویه کودهای فسفاته رایج هست، کمبود روی سبب کاهش عملکرد می شود. طبق توصیه انجام شده مصرف 75 کیلوگرم سولفات روی در سال به همراه شخم و قبل از کاشت برای ذرت باعث شادابی و طراوت گیاه و همچنین پر شدن بلال و افزایش کمی و کیفی محصول خواهد شد . در صورت عدم مصرف خاکی و یا کمبود شدید ، سولفات روی را میتوان با غلظت سه در هزار در مرحله 7-6 برگی بصورت محلول پاشی دوبار انجام داد( 1200 گرم سولفات روی در 400 لیتر آب در یک هکتار).
1-7-2-آهن
آهن جزو عناصر ریزمغذی است و نیاز گیاه به این عنصر محدود است ولی به دلیل شرایط خاص خاک از جمله زیادی آهک و pH بالا همین مقدار کم نیز جذب گیاه نمی شود. آهن در تهیه کلروفیل و سبزینه گیاه نقش دارد. در ذرت کمبود آهن به صورت کم رنگ شدن پهنک برگ ظاهر می شود بطوریکه رگبرگها سبز و بین آنها زرد می گردد . برای مبارزه با کمبود آهن راههای مختلفی وجود دارد از جمله مصرف کودهای آلی که در اثر تجزیه، pH خاک را متعادل نمود و جذب آهن را آسان می کند . همین طور استفاده از سولفات آمونیوم به جای اوره و نیترات آمونیوم که باعث متعادل شدن pH خاک می شود. یک راه معمول و مناسب مصرف سولفات آهن با گوگرد است (یزدی صمدی و همکاران، 1373).
1-8- تهیه بستر بذر یا آماده سازی زمین جهت کشت ذرت
عملیات تهیه زمین در زراعت ذرت اگر بخوبی صورت پذیرد باعث نرم شدن خاک در عمق مورد نیاز ، ذخیره آب ، ایجاد شرایط آب و هوایی مطلوب جهت رشد ریشه ها ، فعالیت میکروارگانیسمی ، دفع علفهای هرز و زیر خاک فرو بردن باقی مانده های گیاهان پیش کشت می گردد.
زراعت مکانیزه ذرت ایجاب می کند که تمام مراحل کشت آن بصورت منظم و بطور صحیح اجرا شود.
1.گاورو :
گرمای زیاد عامل تبخیر بیش از حد بوده و سبب می شود که خاک در لایه های سطحی رطوبت خود را از دست داده و انجام شخم براحتی صورت نگیرد. لذا ضروریست در زمان مناسب اقدام به آبیاری زمین نمود. زیرا گذشته از ایجاد سهولت برای شخم، ماخار از پودر شدن خاک ناشی از کاربرد ادوات جلوگیری می نماید.
2.شخم:
در موقع شخم زنی باید به زمان شخم ، نحوه انجام عملیات و عمق شخم دقت نمود .
الف) زمان شخم :
زمان انجام عملیات تهیه زمین بسیار مهم و نقش ویژه ای در نگهداری کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک و صرفه جویی در سوخت دارد. زمان لازم برای گاورو شدن پس از آبیاری با توجه به بافت خاک متفاوت بوده و ضروریست با توجه به این امر عملیات شخم شروع گردد. بطور کلی رطوبت خاک در زمان شخم بایستی به اندازه ای باشد که گاو آهن به راحتی در خاک فرو رفته و ضمناً خاک به تیغه های گاو آهن نچسبد .
ب) نحوه انجام عملیات شخم :
عدم دقت در عملیات شخم می تواند باعث ایجاد ناهمواری و از بین بردن تسطیح نسبی خاک گردد. بنابراین انتخاب شیوه مناسب با توجه به انواع گاو آهن های موجود و تنظیم صحیح گاو آهن الزامیست .
ج) عمق شخم :
سیستم ریشه گسترده ذرت ایجاب می کند عمق شخم کمتر از 30 سانتی متر نباشد .
د) دیسک :

Share this post

Post navigation

You might be interested in...