منبع مقاله درباره حقیقی و همکاران و تحلیل های آماری

بور
92/1 8/0 94/1 14 0
3-4- آنالیزهای آماری
Widget not in any sidebars

به منظور تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار SAS و برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده گردید و سطح معنی داری 5 درصد در نظر گرفته شد.

4-بحث و نتایج
4-1- ارتفاع بوته
با افزایش طول دوره رسیدگی ارتفاع بوته نیز افزایش می یابد. ارتفاع بوته از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ارتفاع بیش از حد که باعث خوابیدگی و شکستن ساقه گردد مناسب نبوده، ولی اگر همواره با افزایش ارتفاع افزایش قطر ساقه بوجود آید باعث توزیع بهتر برگها در ساقه شده و تجمع کربوهیدرات های غیر ساختمانی در ساقه موجب می شود که در مجموع توزیع بهتر تشعشع در جامعه گیاهی بوجود آید و انتقال مواد ذخیره ای از ساقه به طرف دانه بهتر شود.
بررسی تاثیر تیمارهای مورد نظر بر ارتفاع بوته از نظر آماری ( دانکن 5 درصد) اختلاف معنی داری را نشان دادند (نمودار4-1 )(جدول 4-3) بیشترین ارتفاع بوته به تیمار کودی محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 در رقم 704(V1F1) و محلول پاشی با غلظت 200 در هزار در رقم 704V1F2) ) با ارتفاع 2.5 مترمربوط می شد که تفاوت معنی داری هم با یکدیگر ندارند و کمترین میزان را تیمار شاهد رقم 666 (V2F5) با ارتفاع 1.46 متر نشان داد. ارتفاع بوته با تمام خصوصیات اندازه گیری شده همبستگی معنی داری داشت به جز طول پدانکل و قطر چوب ( جدول 4-2). خرم دل و همکاران (1386) ، حقیقی و همکاران (2010)، فیلیپ و همکاران (2009) ، محبوب خمامی (1379) نیز چنین نتایجی را گزارش کرند.

نمودار4-1 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر ارتفاع گیاه ذرت ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-1-1- ارتفاع بوته در رقم سینگل کراس 704 (V1)
ارتفاع بوته در رقم سینگل کراس 704 تحت تیمارهای کودی اختلاف معنی داری را نشان دادند (نمودار 4-2). میانگین ارتفاع بوته در این رقم 137/2 متر بود. بالاترین میزان ارتفاع در این رقم 2.5 متر مربوط به تیمارهای کودی محلول پاشی با غلظت 100 در 1000( F1 ) و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000( F2 ) و کمترین ارتفاع در بین تیمارهای کودی 1.9 متر مربوط به تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش( F3 ) بود البته تیمار شاهد( ( F5 که بدون مصرف کود بوده است با ارتفاع 1.53 متر نسبت به همه تیمارهای کودی کمترین ارتفاع را داشت.

نمودار 4-2- تاثیر تیمارهای کودی بر ارتفاع در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-1-2- ارتفاع بوته در رقم بک کراس 666
ارتفاع بوته ها در رقم بک کراس 666 از نظر آماری (5 درصد دانکن) با هم اختلاف معنی داری با هم داشتند بیشترین میزان ارتفاع در این رقم مربوط به تیمار مصرف کود همراه با آب آبیاری ( F4)با طول2.4 متر بود وکمترین مقدار مربوط به تیمار پاشی بر کاه و کلش ( F3 ) با طول 1.7 متر بود که در جدول 4-3 این مورد مشاهده می گردد. میانگین ارتفاع رقم بک کراس 666 ، 97/1 متر بود.

نمودار 4-3- تاثیر تیمارهای کودی بر ارتفاع در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد

Share this post

Post navigation

You might be interested in...