منبع مقاله درباره تجزیه واریانس و آب آبیاری


Widget not in any sidebars
نمودار4-24 : تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در ردیف ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-5-4- مقایسه تعداد دانه در ردیف در دو رقم سینگل کراس 704 و
بک کراس 666
اختلاف بین رقم سینگل کراس 704(V1) با متوسط تعداد 49 عدد دانه در ردیف با رقم بک کراس 666 (V2) با متوسط تعداد 43 عدد دانه در ردیف در سطح 5 درصد (آزمون دانکن) معنی دار بود. (نمودار 4-25)

4-25: تعداد دانه در ردیف در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-6- وزن هزار دانه
نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-3) و مقایسه میانگین (نمودار 4-26) نشان داد که اعمال تیمارهای آزمایش تاثیر معنی داری (دانکن 5 درصد) را روی وزن هزار دانه دارد . رقم سینگل کراس 704 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1) وزن هزار دانه بالاتری(3/213 گرم) نسبت به سایر تیمارها داشت این اختلاف با همه تیمارهای دیگراز نظر آماری معنی دار بود. (دانکن، 5 درصد). تیمار کودی شاهد در رقم 666 (V2F5) کمترین مقدار وزن هزار دانه (108.7گرم) را نشان داد. این ویژگی همبستگی زیادی با میزان عملکرد نشان داد ( جدول 4-2).

نمودار4-26 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر وزن هزار دانه ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-6-1- وزن هزار دانه در رقم سینگل کراس 704 (V1)
تیمارهای محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (F3) با وزن هزاردانه 118 گرم، همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار(F4) با وزن هزاردانه118.3 گرم و شاهد(F5) با وزن هزاردانه 115 گرم اختلاف معنی داری با هم نداشتند اما تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (F1) با وزن هزاردانه 213.3 گرم و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (F2) با وزن هزار دانه 185.7 گرم اختلاف معنی داری نسبت به یکدیگر و سایر تیمارها داشتند. (نمودار4-27)

نمودار 4-27 : تاثیر تیمارهای کودی بر وزن هزار دانه در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-6-2- وزن هزار دانه در رقم بک کراس 666
اختلاف بین تمام تیمارهای موجود از لحاظ آماری (دانکن 5 درصد) معنی دار بود. در این رقم بیشترین وزن هزاردانه مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (F1) با وزن 181.3 گرم و کمترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار شاهد (F5) با وزن 108.7 گرم بدست آمد (نمودار 4-28).

Share this post

Post navigation

You might be interested in...