منبع مقاله درباره تجزیه واریانس و آب آبیاری

دانلود پایان نامه

4-10-3- عملکرد دانه تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمارهای محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن بقایا (F3) با عملکرد 5304 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد(F5) با عملکرد 5291 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری نشان ندادند اما سایر تیمارها نسبت به یکدیگر دارای اختلاف معنی داری بودند. بیشترین تاثیر را تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (F1) با عملکرد 9520 کیلوگرم و کمترین را تیمار شاهد (F5) با عملکرد 5291 کیلوگرم نشان دادند(4-49).

 • نمودار4-49 : تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد دانه ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-10-4- مقایسه عملکرد در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
  ارقام سینگل کراس 704 و بک کراس 666 با هم اختلاف معنی دار داشتند. رقم سینگل کراس 704(V1) با میانگین عملکرد 46/7926 کیلوگرم نسبت به رقم بک کراس 666(V2) با میانگین 06/6258 کیلوگرم از عملکرد بالاتری برخوردار بود (نمودار 4-50)

  4-50: عملکرد در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  جدول 4-1: تجزیه واریانس برای عملکرد دانه
  *، ** معنی داری به ترتیب در سطح پنج و یک درصد
  F میانگین مجذور مربعات درجه آزادی منابع تغییر
  **74/19 63/1111823 2 تکرار
  **6/370 2/20876896 1 رقم
  **17/474 71/26699483 4 کود
  **65/27 78/1557192 4 رقم در کود
  63/56307 18 خطا
  29 کل
  4-11- عملکرد بیولوژیک
  اثر تیمارهای کودی و رقم بر عملکرد بیولوژیک معنی دار شد (جدول 4-3 و نمودار 4-49)مقایسه میانگین برای عملکرد بیولوژیک نشان داد که بین تیمارهای اعمال شده اختلاف معنی داری وجود دارد (دانکن، 5درصد) به نحوی که رقم سینگل کراس 704 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1) با عملکرد 23480 کیلوگرم بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد ( نمودار 4-49). رقم بک کراس 666 تحت تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (V2F3) نیز کمترین مقدار عملکرد بیولوژیک (10710 کیلوگرم) را نشان داد. در بین تیمارهای کودی اعمال شده بیشترین(21790کیلوگرم) و کمترین (11360 کیلوگرم ) مقدار عملکرد بیولوژیک به ترتیب مربوط به محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 و محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن می باشد و همچنین این ویژگی در رقم سینگل کراس 704 بالاتر بود( نمودار 4-55).

    روشهای ابتکاری و حل مسأله

  نمودار4-51 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد بیولوژیک ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.