منبع مقاله درباره تجزیه واریانس و آب آبیاری

F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-9-4- مقایسه قطر چوب در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
از نظر مقایسه دو رقم در خصوص قطر چوب رقم سینگل کراس 704 و رقم بک کراس 666 با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان دادند و واریته سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) به ترتیب دارای قطر چوب 82/2 و 94/2 سانتی متر می باشند (نمودار 4-45).


Widget not in any sidebars

4-45: : قطر چوب در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-10- عملکرد دانه
نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-3) و مقایسات میانگین( نمودار 4-46) نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد(دانکن 5 درصد).رقم سینگل کراس 704 تحت تیمار کودی محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(V1F1) با عملکرد 10810 کیلوگرم در هکتار بالاترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد ( نمودار 4-47 و 4-48). کمترین میزان عملکرد دانه را رقم بک کراس 666 تحت تیمار شاهد (V2F5) با عملکرد 4630 کیلوگرم در هکتار نشان داد.. لیم و همکاران (2007)، مهرورز و همکاران (2008)، سان و همکاران، حسین شاه و همکاران(2001)، احمد و همکاران (2010)، مارامی و همکاران (1998) نیز کاربرد کودهای بیولوژیکی را در جهت افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد موثر گزارش کردند اما نتایج بدست آمده از سانگاکارا (1998) و همکاران نشان داد که استفاده از EMa بصورت محلول پاشی در دو مرحله کمترین عملکرد را به دنبال داشت.از طرفی اضافه کردن EMa به ماده آلی خاک و همزمان دو مرتبه محلول پاشی روی برگ حداکثر عملکرد را نشان داد. جاوید و همکاران نیز نتایجی مشابه با نتایج تحقیق انجام شده فعلی را گزارش کردند. ساندارام و همکاران نیز تاثیر EMa را بر عملکرد موثر بیان نمودند اما اظهار کردند که محلول پاشی EMa و استفاده همزمان از کودهای شیمیایی تاثیر بیشتری بر عملکرد خواهد داشت.

نمودار4-46 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد دانه ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-10-1 عملکرد دانه در رقم سینگل کراس 704 (V1)
دو تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در1000 (V1F1) با عملکرد 10810 کیلوگرم در هکتار و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (V1F2) با عملکرد 10550 کیلوگرم در هکتار تاثیر یکسانی داشتند اما با سایر تیمارها اختلاف معنی دار بود. در این رقم بیشترین عملکرد را تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در1000 (V1F1) با عملکرد 10810 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد را تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن بقایا (V1F3) با عملکرد 5408 کیلوگرم در هکتار را نشان دادند ( نمودار 4-47).

4-47: تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد دانه در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-10-2- عملکرد دانه در رقم بک کراس 666
در این رقم بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V2F1) با عملکرد 8233 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد (V2F5) با عملکرد 4630 کیلوگرم در هکتار بود. ضمنا بین تمام تیمارها به استثنای محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (V2F3) با عملکرد 4650 کیلوگرم در هکتارنسبت به شاهد (V2F5) با عملکرد 4630 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی دار مشاهده شد (4-48).

4-48: تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد