منبع مقاله درباره اندازه گیری و آب آبیاری


Widget not in any sidebars
4-1-3- ارتفاع بوته تحت تیمارهای کودی مختلف
بیشترین ارتفاع بوته مربوط تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (F1) و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 F2) ( با طول 2.3 متر و کمترین میزان به تیمار کودی شاهد (F5) با طول 1.5 متر اختصاص یافت (نمودار4-4 ) .

نمودار4-4 : تاثیر تیمارهای کودی بر ارتفاع گیاه ذرت ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-1-4- مقایسه ارتفاع بوته در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
مقایسه میانگین بین ارتفاع دو رقم نشان داد که رقم سینگل کراس 704 (V1) با میانگین ارتفاع 13/2 متر نسبت به رقم بک کراس 666 (V2) با میانگین ارتفاع 1.97 متر دارای اختلاف آماری معنی داری می باشد (نمودار 4-5).

نمودار 4-5- ارتفاع بوته در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-2- طول تاسل( گل آذین نر)
اثر تیمارهای کودی و رقم بر طول تاسل معنی دار شد (جدول 4- 3 و نمودار 4-6) نمودار مقایسه میانگین طول تاسل در سطح 5 درصد (آزمون دانکن) تحت تیمارهای کودی و رقم بصورت زیر است.
تیمار V1F2 (سینگل کراس 704 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در 1000) بالاترین طول را داشت(50.33 سانتی متر ) هر چند که با تیمارهای V1F1 (سینگل کراس 704 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000) با طول 49.33 سانتی متر و V1F4(سینگل کراس 704 تحت تیمار همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار) با طول 47.67 سانتی متر ، V2F1 (رقم بک کراس 666 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000) با طول 49 سانتی متر و V2F2 (رقم بک کراس 666 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در 1000) با طول 49.67 سانتی متر اختلاف معنی داری را نشان نداد. کمترین طول تاسل ( 38 سانتی متر ) نیز به تیمارهای شاهد در هر دو رقم مربوط می شود. این مطلب موید تاثیر مثبت تیمارهای کودی بر طول تاسل است. و از بین تیمارهای کودی روش محلول پاشی تاثیر بیشتری داشت. طول تاسل با تمام خصوصیات اندازه گیری شده به ا ستثناء طول پدانکل همبستگی معنی داری نشان داد (جدول 4-2).

نمودار4-6 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر طول تاسل ذرت ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-2-1- طول تاسل در رقم سینگل کراس 704 (V1)
طول تاسل در رقم سینگل کراس 704 تحت تیمارهای مختلف تفاوت های معنی داری ( دانکن 5 درصد) را نشان داد بطوری که کمترین طول (38 سانتی متر )مربوط به تیمار شاهد و بیشترین طول مربوط به تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1) و 200 در 1000 (V1F2) مشاهده گردید. ضمنا این دو تیمار با تیمار مصرف کود با آب آبیاری (V1F4) تفاوت معنی داری ندارد.

4-7- تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسل در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد