منبع مقاله درباره آلودگی های زیست محیطی و محصولات کشاورزی


Widget not in any sidebars

برای دستیابی به حداکثر محصول در واحد سطح، انجام به موقع عملیات داشت مزرعه اهمیت زیادی دارد. عملیات داشت یک مزرعه ذرت عبارتست از آبیاری ، کود سرک ، مبارزه با علفهای هرز ، خاکدهی پای بوته و سایر مواظبتهای زراعی می باشد.
1-10-1- آبیاری
یکی از نکات قابل توجه در کشت ذرت که دارای اهمیت خاصی می باشد زمان آبیاری است . آبیاری در کشت بطریق هیرم کاری بعد از سبز شدن مزرعه و زمانیکه ارتفاع بوته ها به 10تا20 سانتی متر رسید آبیاری شروع می شود. در این حالت ریشه گیاه در اثر تنش آبی و بدنبال جذب رطوبت توسعه می یابد. در حالیکه در خشکه کاری آبیاری بلافاصله بعد از عملیات کاشت صورت می گیرد. آبیاری اول مزرعه برای خیس خوردن کامل پشته ها و بصورت نشستی بسیار ضروری است و دومین آبیاری باید قبل از خشک شدن سطح پشته ها با فاصله زمانی کوتاهی نسبت به آبیاری اول انجام گیرد. هدف این است که در تمام این مدت رطوبت خاک در این مرحله در حد ظرفیت مزرعه حفظ شود تا سبز شدن مزرعه با اشکال روبرو نشود.
نوبت آبیاری بسته به شرایط مختلف آب و هوای منطقه و ساختمان و بافت خاک متفاوت و اصولاً بین 12-5 روز انجام می گیرد. در کاشت ذرت گل آب از همه مراحل با اهمیت تراست. زیرا چنانچه در موقع گل دادن تأخیری در آبیاری روی دهد سبب نقصان و تقلیل کلی محصول می گردد.
1-10-2- کود سرک (اوره)
ذرت از جمله محصولات زراعی است که به عناصر غذایی موجود در خاک سریعاً عکس العمل نشان می دهد. رشد نسبی بالای ذرت موجب جذب شدید عناصر غذایی و عکس العمل سریع به کمبود کود است . ازت بعنوان یکی از عناصر اصلی متابولیسم از ضروری ترین نیازهای ذرت محسوب می شود. لذا این عنصر ( ازت ) باید در مراحل حساس رشد گیاه که بیشترین مقدار جذب را دارد تأمین گردد. کود سرک (اوره) در دو مرحله زمانی بشرح ذیل و در هر مرحله 150 کیلوگرم در هکتار اوره یا 69 کیلو گرم ازت خالص می باشد.
1. آغاز رشد سریع رویشی ( مرحله 6-4 برگی )
2. قبل از شروع گل دهی و آستانه ظهور اندامهای زایشی است .
در مرحله اول سرک دهی با توجه به ارتفاع گیاه، تردد ماشین آلات در مزرعه امکانپذیر بوده لذا مقادیر کود اوره توصیه شده باید بوسیله کود کار بصورت نواری در یکطرف ردیفها قرار داده شود. باید دقت نمود که کود کار برای ریزش یکنواخت کود در ردیفهای کاشت تنظیم شده باشد. در مرحله دوم باید کود مورد نظر در کنار ردیفهای کاشت قرار داده شود.
در حال حاضر مصرف کود در مرحله دوم مصرف کود سرک همراه با آب آبیاری معمول است. بدینصورت که مقدار کود برای هر ردیف کاشت محاسبه شده و در اول ردیف کاشت ( محل ورود آب ) داخل فارو قرار داده می شود. ولی چنانچه برای زارعین مقدور باشد مقدار کود توصیه شده برای این مرحله از رشد را نیز بصورت نواری در کنار ردیفهای کاشت قرار دهند در افزایش عملکرد تأثیر بیشتری خواهد داشت بعضی از افراد با استفاده از کارگر این کار را انجام می دهند.
1-10-3- عملیات کولتیواتور
کولتیواتور از عملیات مهم مرحله داشت محسوب می شود که با اهداف خاکدهی پای بوته ، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز و افزایش تهویه خاک بکار برده می شود.
ساقه ذرت درنزدیک سطح خاک چند گره نزدیک به هم دارد ریشه های هوایی از این گره ها خارج شده وچنانچه به خاک مرطوب اطراف ساقه برخورد نماید به داخل خاک توسعه می یابند این ریشه ها نقش مهمی در استحکام و نگهداری بوته ذرت و همینطور جذب عناصر غذایی دارند. از اهداف مهم کولتیواتور انتقال خاک از داخل فارو به اطراف ساقه بمنظور تسهیل شرایط توسعه ریشه های هوایی می باشد. روش انجام عملیات باید این هدف را تأمین نماید . علاوه بر این در عملیات کولتیواتور مبارزه مکانیکی با علفهای هرز بین ردیفها و افزایش تهویه خاک اطراف ریشه نیز مورد نظر می باشد . اگر چه ممکن است برای کنترل علفهای هرز مزرعه ذرت از علفکش پیش کاشت استفاده شود ولی این امکان وجود دارد کهتعداد محدودی از علفهای هرزی بدلایل مختلف بوسیله این علف کش ها کنترل نشوند و در فواصل بین ردیفها رشد نمایند لذا ضروریست بوسیله عملیات کولتیواتور کنترل شوند. هر چند که از نظر سرعت رشد و سایه اندازی علفهای هرز تابستانه رقیب ذرت محسوب نمی شوند اما در جذب عناصر غذایی با این محصول رقابت می نمایند. عامل مهم برای انجام صحیح عملیات کولتیواتور رطوبت مزرعه می باشد . بمنظور دستیابی به اهداف مورد نظر عملیات کولتیواتور باید در زمانی که رطوبت خاک در مرحله ظرفیت مزرعه ( فیلد کاپاسیتی ) باشد انجام گیرد. از نظر مراحل رشد ذرت نیز زمانی که بوته ها 6 برگی باشند مناسب ترین فرصت برای انجام این عملیات است .
1-11- برداشت ذرت
زمان برداشت ذرت دانه ای بر اساس میزان آب دانه ها تعیین می گردد و این زمان موقعی است که پوسته براحتی از بلال جدا می گردد و چنانچه بلال را در دست تاب بدهند دانه ها از بلال جدا خواهند شد. در صورتیکه برداشت بوسیله کمباین صورت گیرد ( برداشت دانه) رطوبت دانه ها بین 24-20 درصد می باشد. نگهداری ذرت بصورت دانه دررطوبت 14 درصد انجام می گیرد. خشک کردن دانه بوسیله دستگاهی بنام خشک کن صورت می گیرد (یزدی صمدی و همکاران، 1373).
1-12-زیانهای ناشی از کاربردکودهای شیمیایی
عوامل سرطان زای پنهان در عصر جدید! امروزه هشدارهای جهانی در مورد استفاده از مواد شیمیایی و خطرها و مشکلاتی که آنها برای محیط زیست و انسان ایجاد می نمایند به بحث داغ تمامی سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی در سراسر دنیا از جمله ایران تبدیل شده است. این معضل چنان گریبانگیر انسان شده است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود، در آینده ای نه چندان دور حیات بشر را بطور جدی تهدید می نماید. انجام تحقیقات و آزمایشهای مختلف و صرف منابع انسانی، مالی و زمانی بسیار در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و آزمایشگاه ها تاییدکننده این معضل می باشد. کودهای شیمیایی و تاثیرات مخرب آنها بر روی محصولات، محیط زیست و بدن انسان، نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. هر چند بسیاری از خطرات مصرف کودهای شیمیایی در دنیا هنوز ناشناخته مانده است و نیاز به گذر زمان می باشد تا این تاثیرات مخرب شناسایی شوند، لیکن در ادامه به تاثیرات مخرب و ضررهای شناخته شده استفاده از این نوع کودها اشاره می شود :
باعث سفت شدن خاک می‌شود.
باعث تغییر کیفیت خاک می‌شود (شور شدن و آلودگی خاک)
در صورت مصرف نامتعادل باعث افت کیفیت و کاهش مقدار محصولات می شود
باعث تغییر اسیدیته خاک می شوند.
باعث آلودگی آبهای سطحی و کشاورزی می‌شود.
چرخه محیط زیست را برهم میزند و باعث اختلال در چرخه میگردد.
دارای قیمت بالایی است.
مصرف بی رویه کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش بیماری های سرطانی در کشور شده است. مصرف این کودها در اراضی کشاورزی سبب افزایش غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی و شرب می شود که این موضوع به رغم مفید بودن برای رشد گیاهان سلامت انسان ها را به خطر می اندازد. کودهای شیمایی در واقع نوعی نمک هستند که اگر در هر سال به مقدار زیاد وارد خاک شوند سبب تخریب ساختار خاک خواهند شد. این تخریب در مناطق خشک بسیار سریع تر صورت می گیرد و علاوه بر آن آلودگی های زیست محیطی و خطرات بهداشتی و زیانباری متوجه انسان ها می شود. مصرف کودهای شیمایی باید با نظر کارشناسان کشاورزی صورت گیرد زیرا خاک های زراعی تنها در مدت زمانی کوتاه به دلیل فقر مواد خوراکی برای افزایش محصولات نیازمند این نوع کود هستند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...