منبع مقاله درباره آب آبیاری و همبستگی

4-2-2- طول تاسل در رقم بک کراس 666
بالاترین طول تاسل در رقم بک کراس 666 (49سانتی متر) مربوط به تیمارهای کودی محلول پاشی با غلظت 100 در1000 (V2F1) و(49.6 سانتیمتر) مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 بود و کمترین میزان (33/38 سانتی متر ) مربوط به تیمار شاهد مشاهده شده است.(نمودار 4-8)

4-8 تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسل در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-2-3- طول تاسل تحت تیمارهای کودی مختلف
Widget not in any sidebars

تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسل معنی دار بود ( دانکن 5 درصد). بطوری که بالاترین طول( 17/49 سانتی متر) مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(F1) و( 50 سانتی متر ) مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در1000 (F2) بود. (نمودار 4-9)

نمودار4-9 : تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسل گیاه ذرت ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-2-4- مقایسه طول تاسل در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
رقم سینگل کراس 704 (V1) میانگین طول تاسل 93/45 سانتی متر و رقم بک کراس 666 (V2) میانگین طول تاسل 73/44 سانتی متر را نشان دادند که از نظر آماری ( دانکن 5 درصد) اختلاف معنی دار بود. (نمودار 4-10)

نمودار 4-10- طول تاسل در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-3- طول پدانکل(دو گره انتهائی ساقه)
اثر تیمارهای کودی و رقم بر طول پدانکل معنی دار شد (جدول 4-3 و نمودار 4-11)حداکثر طول پدانکل ( 33/12 سانتی متر ) نیز مربوط به رقم سینگل کراس 704 تحت تیمار های محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1) و 200 در1000 (V1F2) بود. حداقل طول (5/10سانتی متر )مربوط به تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن در رقم بک کراس 666(V2F3) بود هرچند که این میزان با سایر مقادیر مربوط به این رقم اختلاف معنی داری نداشت. طول پدانکل بیشترین همبستگی را با عملکرد بیولوژیک نشان داد (جدول4-2).

نمودار4-11 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر طول پدانکل ذرت ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-3-1- طول پدانکل در رقم سینگل کراس 704 (V1)