منبع مقاله درباره آب آبیاری و همبستگی


Widget not in any sidebars

4-32- تاثیر تیمارهای کودی بر فاصله بلال تا سطح خاک در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-7-2- فاصله بلال تا سطح خاک در رقم بک کراس 666
تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(V2F1) باارتفاع 86.67سانتی متر از سطح خاک ، محلول پاشی با غلظت 200 در1000 (V2F2) باارتفاع 85.33سانتی متر از سطح خاک ، محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (V2F3) باارتفاع 90.33سانتی متر از سطح خاک و همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار (V2F4) باارتفاع 88.33سانتی متر از سطح خاک با شاهد(V2F5) باارتفاع 65.33سانتی متر از سطح خاک اختلاف معنی دار داشتند اما بین تیمارها اختلاف معنی دار نبود (نمودار4-33)

4-33: تاثیر تیمارهای کودی بر فاصله بلال تا سطح خاک در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-7-3- فاصله بلال تا سطح خاک تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(F1)، محلول پاشی با غلظت 200 در1000 (F2) و همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار(F4) با هم اختلاف نداشتند اما اختلاف آنها با محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (F3) وشاهد(F5) معنی دار بود (نمودار 4-34).

نمودار4-34 : تاثیر تیمارهای کودی بر فاصله بلال تا سطح خاک ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-7-4- مقایسه فاصله بلال تا سطح خاک در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
رقم سینگل کراس 704 (V1) با میانگین فاصله بلال 87.2از سطح خاک و بک کراس 666 (V2) با میانگین فاصله بلال 83.از سطح خاک اختلاف معنی داری (دانکن 5 درصد) نشان دادند ( نمودار 4-35).

4-35: فاصله بلال تا سطح خاک در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-8- قطر بلال
اثر تیمارهای کودی و رقم بر قطر بلال معنی دار شد (جدول 4-3)و نمودار (4-36)نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمارهای محلول پاشی در مورد این خصوصیت نیز بیشترین تاثیر را دارند. کمترین میزان قطر بلال (4 سانتی متر) مربوط به تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن در رقم سینگل کراس 704 (V1F3) نمودار (4- 37)و (4.2 سانتی متر ) مربوط به تیمار شاهد در رقم بک کراس 666(V2F5) بود( نمودار 4-38). در مورد این ویژگی میانگین در رقم بک کراس 666بیشتر از رقم سینگل کراس 704 می باشد. قطر بلال با عملکرد بیولوژیک همبستگی 65/0 را نشان داد (جدول 4-2).