منبع مقاله درباره آب آبیاری و همبستگی

دانلود پایان نامه
 • تجزیه آماری نشان داد که متوسط تعداد دانه در بلال در رقم 704(V1) به طور متوسط 708 عدد و در رقم 666 (V2) به طور متوسط 644 عدد بود که این خود نمایانگر وجود اختلاف معنی دار از نظر آماری( دانکن 5 درصد) می باشد (نمودار 4-20).

  نمودار 4-20- تعداد دانه در بلال در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-5- تعداد دانه در ردیف
  اثر تیمارهای کودی و رقم بر تعداد دانه در ردیف معنی دار شد (جدول 4-3 و نمودار 4-21)تعداد دانه در ردیف در سینگل کراس 704تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (V1F2) بالاترین میانگین(33/52 عدد) را داشت و این ویژگی در بک کراس 666 تحت تیمار شاهد (V2F5) کمترین میزان(33/33 عدد) می باشد. تیمار شاهد (F5) کمترین میانگین تعداد دانه (5/34) را نشان داد. همبستگی این ویژگی با عملکرد 71 درصد می باشد( جدول 4-2). رقم سینگل کراس 704 با میانگین 8/45 نسبت به رقم بک کراس 666 با میانگین 06/43 برتری داشت.

  نمودار4-21 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر تعداد دانه در ردیف ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-5-1- تعداد دانه در در ردیف در رقم سینگل کراس 704 (V1)
  تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(F1) با تعداد دانه 49 عدد با تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن(F3) با تعداد 48 عدد اختلاف معنی داری نداشتند اما اختلاف آنها با تیمار شاهد (F5) با تعداد 36 عدد معنی دار بود. همچنین بیشترین تعداد مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (F2) با تعداد 52 عدد دانه در ردیف بود (نمودار 4-22).

    نرم افزار کامپیوتری و نرم افزار

  4-22: تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در ردیف در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-5-2- تعداد دانه در ردیف در رقم بک کراس 666
  تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در1000 (F1) با تعداد 48.5 عدد با تیمار کود دهی همراه با آب آبیاری (F4) با تعداد 48 عدد دانه در ردیف اختلاف معنی دار نشان نداد اما با تیمار شاهد (F5) با تعداد 33 عدد دانه در ردیف تفاوت داشتند (نمودار 4-23) تیمارهای محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 و محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن نیز با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نشان دادند. (نمودار 4-23)

  4-23: تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در ردیف در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-5-3- تعداد دانه در ردیف تحت تیمارهای کودی مختلف
  تیماهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(F1) و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000(F2) اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند اما با سایر تیمارها اختلاف آنها معنی دار بود.(نمودار 4-24)

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.