منبع مقاله درباره آب آبیاری و همبستگی

اثر تیمارهای کودی و رقم بر تعداد دانه در بلال معنی دار شد (جدول 4-3 و نمودار 4-16)بررسی تعداد دانه در بلال نشان داد که بیشترین تعداد دانه در بلال مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 در رقم سینگل کراس 704 (V1F2) با 833 عدد و کمترین تعداد در تیمار شاهد در رقم بک کراس 666 (V2F5) با 517 عدد بود.از نظر آماری سینگل کراس 704 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1) با تعداد 782 عدد و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (V1F2) با تعداد 833 عدد و بک کراس 666 تحت تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V2F1) با تعداد 790 عدد اختلاف معنی داری با هم ندارند (دانکن 5 درصد)

نمودار4-16 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر تعداد دانه در بلال ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
Widget not in any sidebars

F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-4-1- تعداد دانه در بلال در رقم سینگل کراس 704 (V1)
میانگین تعداد دانه در بلال در رقم سینگل کراس 704 ، 06/708 عدد که بشترین تعداد در تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در1000 (F2) بود که با تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (F2) با تعداد 782 عدد تفاوت معنی داری نداشت همچنین کمترین تعداد در تیمار مصرف کود با آب آبیاری (F4) با تعداد 626 عدد مشاهده گردید که این تیمار با تیمار شاهد (F5) با تعداد 581 عدد تفاوت معنی داری را نشان نداد.

نمودار 4-17- تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در بلال در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-4-2- تعداد دانه در بلال در رقم بک کراس 666
میانگین تعداد دانه در بلال در رقم بک کراس 666، 13/644 بوده است که بیشترین تعداد در تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (F1) با 790 عدد دانه در بلال و کمترین در تیمار شاهد با تعداد 517 عدد دانه در بلال بود. با توجه به نمودار ذیل مشخص می گردد که تیمارهای کودی تاثیر معنی داری روی تعداد دانه در این رقم داشتند.

نمودار 4-18: تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در بلال در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-4-3- تعداد دانه در بلال تحت تیمارهای کودی مختلف
بررسی فاکتور کود نیز نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(F1) و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (F2)می باشد. همبستگی این ویژگی با عملکرد 80 درصد می باشد(جدول 4-2). این همبستگی بالا نشان دهنده اهمیت این ویژگی بر عملکرد نهایی می باشد. در نهایت این نکته قابل توجه است که تاثیر محلول پاشی بر تعداد دانه در بلال بطور غیر مستقیم می تواند بر عملکرد تاثیر گذار باشد.

نمودار4-19 : تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در بلال ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-4-4- مقایسه تعداد دانه در بلال در دو رقم سینگل کراس 704 و
بک کراس 666