منبع مقاله درباره آب آبیاری و همبستگی

دانلود پایان نامه
 • اختلاف طول پدانکل بین تیمارهای کودی مربوط به این رقم از نظر آماری معنی دار (دانکن 5 درصد )نبود ، کمترین مقدار( 67/10سانتی متر ) مربوط به تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (F3) اختصاص داشت و بیشترین مربوط به تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1) و 200در 1000 (V1F2) بود .

  4-12 تاثیر تیمارهای کودی بر طول پدانکل در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-3-2- طول پدانکل در رقم بک کراس 666
  طول پدانکل در رقم بک کراس 666 نیز اختلاف معنی داری نشان نداد ( دانکن 5 درصد) و بیشترین میزان (12 سانتی متر ) مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V2F1) و کمترین میزان (5/10 سانتی متر) مربوط به تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (V2F3) بود.

  4-13- تاثیر تیمارهای کودی بر طول پدانکل در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-3-3- طول پدانکل تحت تیمارهای کودی مختلف
  مقایسات میانگین در مورد تیمارهای کودی بصورت زیر می باشد، این نتایج نشان می دهد که کاربرد محلول پاشی با بیشترین طول پدانکل همراه است
  تنها تیمار کودی محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن با بقیه تیمارهای کودی اختلاف معنی داری نشان داد اما اختلاف سایر تیمارها معنی دار نبود. (نمودار 4-14)

    دانلود مقاله معلوم بودن و پایداری

  نمودار4-14 : تاثیر تیمارهای کودی بر طول پدانکل گیاه ذرت ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4- 3-4- مقایسه طول پدانکل در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
  این مقایسه نشان می دهد که طول پدانکل در رقم سینگل کراس 704 (V1) با میانگین 46/11سانتی متر و در رقم بک کراس 666 (V2) با میانگین 23/11 سانتی متر اختلاف معنی داری نسبت به یکدیگر ندارند. هرچند طول پدانکل جزء اجزائ عملکرد نمی باشد اما باید اشاره نمود که در این ازمایش همبستگی این ویژگی با عملکرد ، 61 درصد می باشد.

  نمودار 4-15 : طول تاسل در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
  F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
  F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
  4-4- تعداد دانه در بلال

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.