منبع مقاله درباره آب آبیاری و مقایسه

نمودار4-36 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر قطر بلال ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-8-1- قطر بلال در رقم در رقم سینگل کراس 704 (V1)
Widget not in any sidebars

تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(V1F1) باقطر 5 سانتی متر و محلول پاشی با غلظت 200 در 1000(V1F2) باقطر 5 سانتی متر اختلاف نشان ندادند اما با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. تیمار کود دهی همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر(V1F4) باقطر 4.6 سانتی متر در هکتار با شاهد(V1F5) باقطر 4.3 سانتی متر نیز اختلاف معنی داری نداشت. ( نمودار 4-37)

4-37- تاثیر تیمارهای کودی بر قطر بلال در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-8-2- قطر بلال در رقم بک کراس 666
تیمارهای محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(V2F1) با قطر 5 سانتی متر، محلول پاشی با غلظت 200 در1000 (V2F2) با قطر 5 سانتی متر و تیمار همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار(V2F4) با قطر4.9 سانتی متراختلاف معنی داری نداشتند ولی اختلاف آنها با شاهد(V2F5) با قطر4.2 سانتی متر معنی دار بود.( نمودار 4-38)

4-38: تاثیر تیمارهای کودی بر قطر بلال در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-8-3- قطر بلال تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن(F3) باقطر 4.75 سانتی متر با رقم شاهد(F5) با قطر 4.25 سانتی متر اثر یکسانی داشت اما سایر تیمارها اختلاف معنی داری با شاهد داشتند (نمودار 4-39).

نمودار4-39 : تاثیر تیمارهای کودی بر قطر بلال ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-8-4- مقایسه قطر بلال در دو رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666
رقم سینگل کراس 704 و بک کراس 666 اختلاف معنی داری با هم داشتند. میزان میانگین قطر بلال در رقم سینگل کراس 704 (V1)، 58/4 سانتی متر و در بک کراس666 (V2) ، 74/4 سانتی متر بود (نمودار 4-40).

4-40: قطر بلال در دورقم سینگل کراس 704 (V1) و بک کراس 666 (V2) (دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند

Share this post

Post navigation

You might be interested in...