منبع مقاله درباره آب آبیاری و مقایسه

F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
Widget not in any sidebars

4-9- قطر چوب
اثر تیمارهای کودی و رقم بر قطر چوب معنی دار شد (جدول 4-3)و نمودار( 4-41)نتایج مقایسه میانگین نشان داد که رقم بک کراس 666 تحت تیمار کودی محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 بالاترین میزان چوب(2/3 سانتی متر) را نشان دادند( نمودار 4-41). این اختلاف از نظر آماری با سایر تیمارها معنی دار بود (دانکن، 5 درصد). کمترین میزان قطر چوب برخلاف سایر ویژگی ها به تیمار شاهد مربوط نمی شود وتیمار کوددهی همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار در رقم سینگل کراس 704 با مقدار میانگین 6/2 کمترین میزان را نشان داد( نمودار 4-42).

نمودار4-41 : تاثیر تیمارهای آزمایش بر قطر چوب ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-9-1- قطر چوب در رقم سینگل کراس 704 (V1)
در این رقم تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V1F1) با قطر 2.8 سانتی متر، تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (V1F2) با قطر 2.9 سانتی متر وتیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن(V1F3) با قطر 2.8 سانتی متر اختلاف معنی داری با هم ندارند. تیمار محلول پاشی با غلظت 200 در1000 (V1F2) با قطر چوب 2.9 سانتی متر و تیمار شاهد (V1F5)با قطر 3 سانتی متر نیز از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان ندادند. در این رقم بیشترین قطر چوب مربوط به تیمار شاهد با 3 سانتی متر قطر و کمترین مربوط به تیمار مصرف کود همراه با آب آبیاری با 2.6 سانتی متر بود (نمودار 4-42).

4-42: تاثیر تیمارهای کودی بر قطر چوب در رقم سینگل کراس 704 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-9-2- قطر چوب در رقم بک کراس 666
در این رقم تیمار کود دهی همراه با آب آبیاری به میزان 70 لیتر در هکتار (V2F4) با قطر 2.8 سانتی متر با تیمار شاهد (v2F5) با قطر 2.8 سانتی متراثر یکسانی داشت اما سایر تیمارهای دیگر اختلاف معنی داری با شاهد نشان دادند. در این رقم بیشترین قطر چوب مربوط به تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000 (V2F1) با قطر 3.2 سانتی متر و کمترین قطر چوب مربوط به تیمارهای شاهد (V2F5) با قطر چوب 2.8 سانتی متر و تیمار مصرف کود همراه با آب آبیاری (V2F4) با قطر چوب 2.8 سانتی متر مربوط می شد (نمودار 4-43).

4-43: تاثیر تیمارهای کودی بر قطر چوب در رقم بک کراس 666 ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار
F3: محلول پاشی بر کاه و کلش F4: همراه با آب آبیاری F5: شاهد
4-9-3- قطر چوب تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمارهای محلول پاشی با غلظت 200 در 1000 (F2) ، محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن (F3)و شاهد(F5) هر سه با قطر 2.9 سانتی متر اختلاف معنی داری با هم نداشتند و تیمار محلول پاشی با غلظت 100 در 1000(F1) با قطر 3 سانتی مترنسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد و همانطور که مشخص است این تیمار بیشترین قطر چوب و تیمار کود دهی با آب آبیاری (F4) با قطر چوب 2.6 سانتی متر کمترین قطر چوب را به خود اختصاص داده اند (نمودار 4-44).

نمودار4-44 : تاثیر تیمارهای کودی بر قطر چوب ( دانکن 5 درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختلاف معنی دار آماری ندارند.
F1: محلول پاشی 100 در هزار F2: محلول پاشی 200 در هزار