منبع تحقیق با موضوع پرفشار سیبری و عناصر اقلیمی


Widget not in any sidebars

سه روش اصلی یا نگرش در مطالعه اقلیم وجود دارد :
روش توصیفی : که در آن بشرح مؤلفه ها ، ساختار و هماهنگی بین اجزاء ساختار اقلیم و سرانجام تفکیک و تمیز اقالیم روی زمین پرداخته می شود .
روش دینامیک : ا فرآیندی که در آن بشرح فرآیندهای اقلیمی مانند تبخیر ، حرکتهای اتمسفری ، گردش انرژی ، گردش آب و ماده و تغیییرات مکانی و زمانی آنها پرداخته می شود .
روش سنوپتیک : که در آن اقالیم روی زمین بر اساس عوامل بوجود آورنده آنها یعنی حرکات اتمسفری تبیین می شود (علیجانی ، بهلول ، 1376) .
در مطالعه وضعیت اقلیم انزلی از روش توصیفی ، آماری و دینامیکی استفاده شده است . در این قسمت از تحقیق ، عناصر مهم اقلیمی از جمله بارش ، دما ، رطوبت و … مورد بررسی قرار گرفته است .
عوامل کنترل کننده اقلیم انزلی همانند اقلیم ایران به 2 دسته عوامل محلی و عوامل بیرونی تقسیم می شوند (علیجانی ، بهلول ، 1376).
عوامل محلی : عواملی هستند که در محل موجودند و از سالی به سال دیگر تغییر نمی کنند. مثل زاویه تابش، ارتفاع از سطح دریا ، وضعیت ناهمواری و پوشش طبیعی سطح زمن که در طی چند دهه ثابت است عوامل بیرونی : عوامل بیرونی عواملی هستند که در داخل ایران مستقر نبوده و از بیرون وارد کشور می شوند و اقلیم ایران را کنترل می کنند . این عوامل خود به دو دسته تقسیم می شند . دسته اول آنهایی هستند که بر اثر گسترش سستمهای فشار نواحی مجاور دریای خزر مانند سیستمها پرفشار سیبری ، آب و هوای حوضه را تحت تأثیر قرار می دهند ، دسته دوم آنهایی هستند که از مناطق و سرزمینهای دورتر مثل مدیترانه و اقیانوس اطلس وارد مازندران می شوند که عمده ترین این عوامل عبارتند از سیکلونهای مدیترانه ، موجهای کوتاه بادهای غربی ، آنتی سیکلونهای برون حاره ای ، رودباد جبهه قطبی . در صورت عدم ورود این سیستمها نه هوای مرطوب به ایران می رسد و نه عامل صعودی وجود دارد که هوای مرطوب را بالا ببرد . بنابراین بیشتر بارشهای منطقه در اثر ورود این عوامل می باشند (علیجانی ، بهلول ، 1376).
3-1-4-6- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق
برای بررسی وضعیت اقلیمی محدوده مورد مطالعه از ایستگاه سینوپتیک انزلی که دارای دوره آماری طولانی مدت می باشدو همچنین به علت موقعیت مکانی محدوده مورد مطالعه که دارای نوسانات اقلیمی کمی می‎باشد استفاده شده است. مشخصات ایستگاه سینوپتیک انزلی به شرح جدول زیر می باشد :
جدول شماره (3-3): مشخصات ایستگاه محدوده تحقیق
نوع‏ایستگاه
طول‏جغرافیایی
عرض‏جغرافیایی
ارتفاع‏ از‏سطح‏دریاm))
ماه
ایستگاه
سینوپتیک
E 28 49
N 28 37
26-
انزلی
3-1-4-7- وضعیت عناصر اقلیمی محدوده تحقیق
برای بررسی اقلیم منطقه ، شناخت عناصر اقلیمی ، ضروری می باشد که ذیلاً به بحث در مورد آنها پرداخته شده است .
3-1-4-7- 1- بارندگی