منبع تحقیق با موضوع پرفشار سیبری و استان گیلان


Widget not in any sidebars

در فصل گرم سال بیشتر نقاط کشور کمترین میزان بارش را تجربه می کنند، و این شرایط به دلیل حاکمیت پرفشار جنب حاره است که در این موقع از سال بر ایران تسلط کامل دارد و باعث کاهش عامل صعود دربیشتر نواحی ایران می شود. اگر چه در استان گیلان بارش های بیشتری را نسبت به دیگر نقاط کشور دردوره گرم سال شاهد هستیم ولی باز هم مقدار بارش در این منطقه کاهش چشمگیری داشته است . هر چند نمی توان عامل بارش در این نواحی که همان پرفشار سیبری است را نادیده گرفت، چون در فصل گرم سال تأثیر این عامل بر روی بارش در نواحی ساحل جنوب غربی دریا بسیار اندک خواهد شد.
در فصل سرد سال پرفشار جنب حاره توسط بادهای غربی به عرضهای پایین تر رانده خواهد شد و با
حاکمیت بادهای غربی و آغاز فصل سرد در کشور میزان بارندگی و فراوانی بارندگی در تمامی نقاط
کشور افزایش خواهد یافت و استان گیلان و همچنین شهر بندر انزلی نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود.
همانگونه که ازجدول بالا پیداست حداکثر میانگین بارش با 4/322 میلی متر در ماه اکتبر رخ داده است. در فصل پاییزآب دریای خزرهنوزگرمای خودرا از دست نداده و بادهای بسیار سردوخشک سیبری دراین فصل جهت جنوبغربی راانتخاب کرده وشروع بوزیدن می کنند و ازروی آب گرم دریای خزرفاصله بسیارزیادی راطی کرده و بعلت سرد و خشک بودن بسیار قابلیت جذب رطوبت فراوان را
داشته ودرخود ذخیره می کنند. زمانیکه این توده هوای بسیارمرطوب باطی مسافت زیادی به خط ساحلی رسیده دراثربرخوردبا توده کوهستانی البرزبارشهای فراوان وسنگینی بوجود می آورند.
در فصل بهار و تابستان بعلت کمبودتوده هوای مرطوب و عامل صعود کمترین بارشهابه لحاظ میزان وفراوانی رخ خواهدداد. ازاین اعدادچنین میتوان نتیجه گرفت که پربارانترین ماه بارندگی درانزلی درفصل پاییزبوده است وکم بارانترین ماه بارش درفصل تابستان و بخصوص بهارقرارگرفته است.
همچنین می توان چنین استنباط کرد که ایستگاه انزلی از پربارانترین ایستگاههای استان گیلان درنزدیکی نوار ساحلی و در بخش مرکزی این استان واقع شده است و علت این امر نزدیکی به منبع رطوبتی عظیمی چون دریای خزر و عامل صعود فراوان در طول سال می باشد .
5-2-3- رژیم روزهای همراه با بارش
برای تحلیل روزهای همراه با بارش در طی دوره آماری مورد نظر، از مقدار بارش های نازل شده در ایستگاه که بیشتر از صفر میلی متر بوده اند جمع شده و عدد حاصل در ستون مقدار بارش نوشته شده است .برای تعیین میانگین روزانه بارش هر ایستگاه، مجموع مقدار بارش را به تعداد روزهای دوره آماری تقسیم نموده و عدد حاصل، در ستون میانگین نوشته شده است. برای تعیین فراوانی تمامی روزهای که در طی سی سال دوره مطالعه باران در آن به وقوع پیوسته محاسبه کرده و عدد مربوط به هر ایستگاه در ستون فراوانی نوشته شده است. بر اساس این داده ها جدول شماره( ) در ذیل ارائه گردیده است.
جدول شماره(5-3 ): روزهای همراه با بارش در ایستگاه مطالعاتی( 2005 –1966)
پارامتر
ایستگاه
فراوانی
مقدار بارش
میانگین روزهای همراه با بارش
میانگین روزانه بارش
انزلی
4001
53101
13/ 2
4/8
جدول فوق نشان می دهد که ایستگاه انزلی 2/13 میلیمتر بارش در هر روز را را دارا می باشد.همچنین این ایستگاه دارای 53101 میلی متر بارش در طی سی سال بودهاست. بطور کلی می توان گفت که بیشترین مقدار و فراوانی روزهای همراه با بارش در ایستگاههای نزدیک به نوار ساحلی دریای خزرو کم ارتفاع بوقوع می پیوندد.
5-2-4- رژیم ماهانه بارش 24 ساعته