منبع تحقیق با موضوع موقعیت جغرافیایی و عناصر اقلیمی


Widget not in any sidebars

– به نظر می رسد تمرکز بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته از نظر زمانی به فصل مشخصی محدود می‌گردد.
1-4- اهداف تحقیق
1- ارائه راهکارهای مناسب درجهت کاهش یا مهار سیلاب در شهر بندر انزلی
2- تعیین تغییرات زمانی بارش‌های کوتاه مدت جهت جلوگیری از بروزسیلاب
3- شناسایی بارانهای کوتاه مدت در وقوع سیلاب در شهر بندر انزلی
1-5- روش تحقیق
براساس متدولوژی و در چهارچوب فرایند تحقیق جهت بررسی بارش 24 ساعته انزلی از روش توصیفی – تحلیلی و آماری با اهداف کاربردی استفاده شده است.
1-6- روش گردآوری اطلاعات
روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت اسنادی و کتابخانهای و میدانی می باشد.
برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از سالنامه های آماری ،سایت هواشناسی و اداره هواشناسی انزلی استفاده شده است.
1-7- ابزار گردآوری اطلاعات
هریک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارند در روش متن خوانی از فیش و در روش آمار خوانی از جدول و در روش تصویر خوانی از نقشه و کروکی استفاده می شود و درروشهای میدانی ‏از مصاحبه, دوربین ‏عکاسی و قطب‏نما و آلتی‏متر و رطوبت‏سنج … استفاده شده‏است. بنابراین جهت تهیه آمارهای مورد نیاز به شرکت آب و منطقه ای گیلان رفته و پس از دریافت آمارهای مورد نیاز به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و آمارهای کمبود را به روشهای مختلف( تفاضلها و نسبتها و …) بازسازی نمودم . سپس جهت تهیه منابع و اطلاعات لازم در زمینه موضوع مورد مطالعه خود به ادارات , سازمانها و ادارات مختلف از جمله (اداره آب و خاک استان گیلان , جهاد کشاورزی استان گیلان, ستاد حوادث غیر مترقبه گیلان , فرمانداری شهرستان بندر انزلی , سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مراجعه و پس از جمع آوری اطلاعات موجود آنها را دسته بندی کرده تا هر کدام را در جای لازم استفاده نمایم .
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ضمن بهره جستن از الگوها و روشهای مناسب در رابطه با تحقیق مورد نظر از روشهای آماری, فرمولهای تجربی و ضرایب اقلیمی … استفاده شده است.
1-9- سوابق تحقیق
در ارتباط با بارش‌های کوتاه مدت و بررسی ویژگی‌های آن در ایران قهرمان (1366) و وزیری(1376) مطالعه و روابط تجربی متناسب با شرایط اقلیمی ایران ارائه نموده‌اند. علاوه برزحمات افراد فوق به برخی تحقیقات دیگرهمانند: یونس نیسی(1375) که در تحقیق خود به “شناسایی توزیع‌های زمانی رگبارهای مولد سیلاب در حوضه آبریز خراسان (بارز)” پرداخته است، اشاره نمود. ایشان با استفاده ازتعداد 26سری از رگبارهای ثبت شده در ایستگاه های مختلف و بارش‌ها و دبی‌های ثبت شده، 26 سری هیتوگراف – هیدروگراف برای انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم ترسیم نموده و در این هیتوگراف و هیدروگرافها پارامترهای مهم باران – دبی از قبیل پارامترهای زمانی مانند زمان‌های دوام بارش کل و بارش مازاد، زمان تاخیر، زمان تخلیه، زمان رسیدن به دبی اوج، زمان پایه، مقادیر بارش کل و بارش مازاد، شاخص، تلفات بارش، قشر آب جریان یافته، حجم دبی پایه، حجم رواناب و حجم کل، ضریب رواناب و CN معادل تعیین گردیده‌اند تا مقادیر واقعی سیلاب‌های حادث شده در حوضه آبریز را نشان دهند و به عنوان داده‌های پایه‌ای هیدرولوژیکی جهت کالیبره کردن مدلهای باران – دبی در آتیه مورد استفاده قرار گیرند.
قنبرپور و تلوری(1382) در پژوهش خود تحت عنوان”الگوی توزیع زمانی بارشهای رگباری در ایستگاه های سینوپتیک شمال ایران”با بررسی کلیه رگبارهای مشاهداتی در ایستگاههای سینوپتیک شمال ایران و با استخراج منحنی های بدون بعد تجمعی رگبارهای معرف و استفاده از روش های احتمالاتی و میانگین، الگوهای توزیع زمانی بارش را معرفی نموده اند. با بررسی الگوهای بارش در ایستگاه های مورد مطالعه مشاهده گردید که در بارش های کوتاه مدت بیش از پنجاه درصد از مقدار بارش در یک دوم مرکز بارش به وقوع پیوسته و با افزایش مدت رگبار پراکنش زمانی بارش یکنواخت تر شده و بارشهای با شدت کمتر را نشان می دهد. با بررسی الگوهای توزیع زمانی بارش به روش احتمالاتی مشخص گردید که اکثر رگبارها در ایستگاههای مورد مطالعه به ترتیب جزء رگبارهای چارک سوم و چهارم می باشند.در این مطالعه توزیع زمانی بارش های 24 ساعته و الگوهای تیپ توزیع زمانی مورد مقایسه قرار گرفته که نتیجه آن عدم همخوانی بین آنها را نشان می دهد.
علیزاده، امین وهمکاران (1374) نیزدر بررسی جامع رگبارهای کوتاه مدت درمشهد، داده‌های باران نگاری مشهد در دوره آماری 93-1969 مورد بررسی قرار گرفته است .
قهرمان (1374) برخی از خصوصیات رگبار 16 خرداد 1371 مشهد را مورد مطالعه قرار داده و نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان داد که : الف) گرچه مقدار باران و طول تداوم آن در چهار ایستگاهی که توزیع زمانی آن را ثبت کرده‌اند متفاوت است ولی منحنی‌های مجموع بدون بعد نشان می‌دهد که تیپ رگبار در تمامی ایستگاهها یکسان و مشابه است ، ب) دو کانون بارندگی به ترتیب مستقردر دانشکده کشاورزی و سیلو گندم تشخیص داده شد و خطوط هم مقدار بارش برای رگبار تحت مطالعه ترسیم گردید ، ج) با تطبیق رابطه هورتن بر روی این دو کانون مستقل ، یک الگوی ریاضی برای تبیین کاهش بارش با مساحت به دست آمد که می‌تواند برای رگبارهای شدید دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وزیری نیز در اثنای سالهای 1376-1359 در اثر ارزشمند خود تحت عنوان “تجزیه و تحلیل رگبارها در نقاط مختلف ایران (تعیین توابع شدت-مدت)” به بررسی بارشهای رگباری پرداخته و با در نظر گرفتن اهداف اساسی در مطالعه رگبارها به طور کلی اهداف تجزیه و تحلیل ((رگبارها)) متعدد و متنوع است اما به لحاظ اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات هیدرولوژیکی سه هدف از بقیه مهمتر است.
غریب ، معصومه و مساعدی ، ابوالفضل ، 1382 ، در مقاله خود تحت عنوان بررسی نحوه تغییرات زمانی و مکانی بارندگی دربخشی از حوزه آبریز گرگانرود بیان داشته عواملی مانند موقعیت جغرافیایی ، توپوگرافی و شرایط اقلیمی سبب شده اند که علاوه بر تغییرات زیاد مقدار بارندگی در مناطق مختلف حوزه تغییرات شدیدی نیز در زمان وقوع بارندگی بوجود آید. و نتایج تحقیق نشان داده که در بسیاری از موارد روند کاهشی تعداد روزهای بارانی دلیلی بر روندکاهشی و یا افزایشی مقدار بارندگی نمی باشد.
هدایتی دزفولی ، اکرم ،1382، در مقاله خود تحت عنوان تحلیلی بر تغییرات تاریخ شروع بارش و روندآن درتهران بیان داشته بارش یکی ازاصلی ترین عناصر اقلیمی هرمنطقه به شماره آید .یکی از ویژگیهای اصلی مناطق خشک و نیمه خشک ، کمی بارش همراه با نوسانات زیاد می باشد. نتایج تحقیق نشان داده که روند برای ماههای اواخر پاییز و زمستان کاهشی و در سایر ماههای سال افزایشی است .
عسگری ، احمد و رحیم زاده ، فاطمه ، 1382، در مقاله خود تحت عنوان برجستگی نوسان بارش در کشور نسبت به روند و جهش آن بیان داشته که عنصر بارش را می توان یکی از عناصر پیچیده و غیر ترمودینامیک جو دانست که دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل ملاحظه ای است. این تغییرات زمانی در مکانهای خشک و نیمه خشک از شدت بیشتری برخوردار است. چون بخش اعظم کشور ما هم در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد. تغییر در الگوهای بارش مانند تغییر در نوع ،میزان و تاریخ های بارش از حساسیت زیادی برخوردار بوده و افزایش یا کاهش آن و یا تغییر قابل ملاحظه در رخداد موارد حدی که منجر به بروز سیل یا خشکسالی می شود مسلما می تواند تاثیر بسزایی در برنامه ریزیهای کلان کشور داشته باشد.
بابایی فیئی، ام سلمه و فرج زاده ، منوچهر ، 1382، در مقاله خود تحت عنوان شاخص های مکانی بارش و تغییرات آن در ایران بیان داشته تغییرات زمانی و مکانی بارش از ویژگیهای اصلی اقلیم ایران می باشد. از اینرو اطمینان به دریافت حداقل مقدار بارندگی در نواحی مختلف جغرافیایی را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان دهنده 6 الگوی مکانی در دوره 11 ساله اول ، 6 الگوی مکانی در دوره 11 ساله دوم و 8 الگوی مکانی در دوره 11 ساله سوم می باشد.