منبع تحقیق با موضوع برنامه ریزی و اوقات فراغت

که در آن :
Widget not in any sidebars

2Q = ضریب اقلیمی آمبرژه
M = متوسط حداکثرهای دما در دوره گرم سال (درجه کلوین)
m = متوسط حداقلهـای دمـا در دوره سرد سال (درجه کلوین)
P = مجموع بارش سالانه
نمودار شماره (3-13):اقلیم نمای آمبرژه
باتوجه به اعداد بدست آمده از ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی موقعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه به شرح زیر می باشد : اقلیم بندرانزلی خیلی مرطوب ارزیابی می گردد.
3-1-5- منابع آب
کلیه رودخانه های ارتفاعات شمالی استان گیلان که از رشته کوه های البرز سرچشمه می گیرند پس از عبور از مسافت طولانی و لایه های مختلف خاک و عبور از شهرستان های رشت و صومعه سرا و رضوانشهر به تالاب سرازیر می شوند، آب این تالاب از اختلاط آب دریا و آب های شیرین رودخانه های متعددی که به آن وارد می شوند تشکیل شده است و طبیعتاً بخشی که مرز بین دریا و تالاب می باشد دارای آب شورتر و بخش های داخلی و جنوبی تقریباً دارای آب شیرین می باشد(طرح هادی روستای تربه بر، 1381،ص11). رودهایی که وارد تالاب انزلی می شوند: ماسوله رودخان، قلعه رودخان، پسیخان، پیربازار و شیخان رود می‎باشند(عربانی،1374، ص 157).
وجود منابع آبی در منطقه علاوه بر مصارف صنعتی، کشاورزی و تأمین آب مصرفی(آشامیدنی) نقش مهمی در گردشگری منطقه دارند. وجود رودها و فراوانی آب های زیرزمینی بر طبیعت و سرسبزی منطقه افزوده و مکانی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت در تعطیلات را فراهم آورده است.
3-1-6- خاک
خاک های شهرستان بندرانزلی به دلیل وجود ساحل و نسیم دریا و خشکی عبارتند از:
شن های ساحلی : که در نوار شمالی منطقه و در امتداد دریا قرار گرفته اند و بخشی از جلگه منطقه بوده که در مناطق نزدیک به دریا فاقد پوشش گیاهی بوده و قابلیت زراعی ندارد.
خاک های رسوبی : که از رسوبات رودخانه های منطقه حاصل گردیده اند و قابلیت خوبی برای کشاورزی دارند.
خاک های نیمه تالابی و چمنی مرطوب و نسبتاً مرطوب : که غالباً برای کشت برنج مورد بهره برداری قرار می گیرند(معاونت برنامه ریزی و استانداری گیلان، 1386، 31-23).
درامتداد نوار ساحلی وجود شن های ساحلی باعث شده تا از قابلیت کشاورزی آن کاسته شده و این مناطق به صورت مراکز جذب توریسم درآید. این مناطق با افزایش امکانات رفاهی وایجاد طرح های سالم سازی از مهم ترین مراکز جذب توریسم شده اند.
فصل چهارم
مواد و روش کار
فصل چهارم
مواد و روش کار
4-1 مواد و روش
به منظور تحلیل داده‌های بارندگی کوتاه مدت و 24 ساعته و تعیین منحنی‌های شدت، مدت، فراوانی و دوره برگشت و مدل‌های مناسب برای‌ پیش‌بینی آنها در شهر بندر انزلی از اطلاعات خام ایستگاه بندر انزلی با فواصل زمانی 15 دقیقه‌ای استفاده شده است این اطلاعات از بخش آمار و اطلاعات سازمان هواشناسی بندر انزلی و همچنین آب منطقه‌ای گیلان تهیه گردید. اطلاعات مربوط به ایستگاه‌ها در جدول شماره زیر ‌درج شده است.
جدول شماره (4-1): مشخصات ایستگاه بندر انزلی
نوع‏ایستگاه