منبع تحقیق با موضوع برنامه ریزی و استان گیلان

34
Widget not in any sidebars

36
شهرستان بندرانزلی
32
49
11
49
34
37
23
37
مأخذ: معاونت برنامه ریزی و استانداری گیلان 1385
3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی
در تقسیمات ساختار زمین شناسی ایران بخش شمالی کوه های البرز را با نام منطقه گرگان- رشت مشخص می کنند. بخش ساحلی آن را به نام دشت ساحلی خزر می گویند که از گرگان تا آستارا و در بالای کوه های خزر قرار دارد. بخش غربی آن را دشت ساحلی گیلان تشکیل می دهد که وسعتی معادل 2200 کیلومتر داشته و ازآستارا تا جنوب غربی رودسر گسترده شده است ولی پهنای آن متغیر و حداکثر پهنای آن از بندر کیاشهر تا انزلی می باشد. شهر انزلی بر روی همین دشت های ساحلی قرار داشته و نسبت به نزدیکترین ارتفاعات موجود در جنوب آن حدود 37 کیلومتر فاصله دارد، این همان ارتفاعی است که در افق دوردست انزلی دیده می شود (طویلی، 1370، ص 150).
نقشه شماره(3-2): نقشه زمین شناسی انزلی
3-1-3- توپوگرافی
شهرستان بندرانزلی به دلیل جلگه ای و ساحلی بودن آن فاقد نقاط ارتفاعی و به عبارتی در ارتفاع 23- متر از سطح آب های آزاد واقع شده است و در پایین ترین نقطه استان گیلان قرار دارد و از مهم ترین ویژگی‎های آن می توان به وجود مرداب در قسمت مرکزی و دریای خزر در شمال این شهر اشاره نمود. این شهرستان در منطقه ای واقع شده است که سه چهارم آن را آب مرداب انزلی و دریا فرا گرفته است و یکی از مشخصات مهم توپوگرافی این منطقه فاصله نسبتاً زیاد آن با سرچشمه رودهاست.
بطور کلی شهرستان بندرانزلی از لحاظ توپوگرافی از دو قسمت تشکیل شده است:
نوار ساحلی: محدوده باریکی در قسمت شمالی شهرستان که در جنوب دریای خزر واقع شده است را شامل می شود که به صورت نواری باریک در امتداد ساحل قرار دارد.
نواحی جلگه ای: این نواحی از انتهای محدوده ی نوار ساحلی تا کوهپای البرز را شامل می شود و وسعت بسیار کمی دارد و مستقیماً تحت تاثیر آبرفت های تعداد زیادی از رودخانه های ساحلی با خصوصیات سیلابی قرار می گیرد. بیشتر رودخانه های چهارفریضه در این ناحیه قرار گرفته است.
3-1-4- اقلیم
3-1-4-1- مقدمه
اقلیم هر منطقه برآیند عوامل مختلف آب و هوایی آن منطقه در دراز مدت می باشد ، و در شکل گیری آن عوامل مختلف آب و هوایی نظیر دما ، رطوبت ، باد ، تبخیر و … که خود به نوعی تحت تأثیر فاکتورهای جغرافیایی نظیر عرض جغرافیایی و ارتفاع و مختصات نسبی ، نظیر نزدیکی و یا دوری به دریا و منابع رطوبتی ، نزدیکی یا دوری به بیابانهای خشک و … دخالت دارند . در شکل‏گیری اقلیم منطقه مورد مطالعه، تمام عوامل فوق‏الاشاره دخالت دارند و عوامل آب و هوایی آن متأثر از توده های مهاجر که از مدیترانه و دریای سیاه و تحت تأثیر بادهای غربی وارد منطقه گردیده و همچنین توده های هوای خشک و سرد سیبری که به هنگام عبور از دریای خزر تحت تأثیر گرما و رطوبت فراوان آن باردار شده و بخش اعظم بارشهای خود را در سواحل به جای می گذارد ، می باشد. و در این بین به نقش سلسله جبال البرز که همچون سدی مانع عبور توده‏های هوا به داخل ایران مرکزی می گردد ، اشاره نمود و مجموعه عوامل فوق شرایطی را فراهم نموده که جلگه مرکزی گیلان از شرایط ممتاز و ویژه رطوبتی در طول سال برخوردار باشد . منظور از اقلیم در مطالعات کاربردی و تعیین نوع آن در واقع معرفی سیمای آب و هوایی منطقه است.
این استان به لحاظ دارا بودن رطوبت نسبی بالا ، از مکانهای منحصر به فردی است که اختلاف دمای شب و روز در آن بسیار اندک می باشد . و هوا از اعتدال نسبی برخوردار است . هر اندازه از سمت ساحل به سمت جنوب استان پیش رویم از میزان رطوبت و بارندگی کاسته می شود و به همان نسبت به خاطر دوری از منابع رطوبتی (دریا) و توده های فشار ، به خشکی هوا افزوده می گردد.