منبع تحقیق با موضوع انحراف معیار و عدم هماهنگی

در بررسی داده‌های رگبارها اگر داده‌های به صورت هندسی متقارن توزیع شده با شند یعنی 26/68 درصد داده‌ها در محدوده SX و 95 درصد داده‌ها در محدودهS 2X و 99 درصد داده‌ها در محدوده S 3X توزیع شده باشد. داده‌ها نرمال بوده، می‌توان از رابطه زیر برای برآورد کردن استفاده کرد.
(1) X=µ +K*S
Widget not in any sidebars

که در اینجا X مقدار برآورد شده رگبار، µمقدار متوسط رگبار، K انحراف معیار داده‌های رگباری و S نیز انحراف معیار داده‌ها می‌باشد.
مقدار K در معادله فوق برحسب سطح احتمال و دوره برگشت نیز تغییر می‌کند بطوریکه با افزایش سطح احتمال و دوره برگشت مقدار K افزایش و با کاهش آن دو ضریب K نیز کاهش می‌یابد بدین ترتیب بین سطح احتمال دوره برگشت با مقدار K رابطه مستقیم برقرار می‌باشد‌. برای برآورد و پیش‌بینی دقیق رگبار باید فاصله نقاط نسبت به منحنی ترسیم شده کمترین باشد تا بتوان بطور دقیق شدت رگبار را برآورد کرد اما در صورت ترسیم خط منحنی از بین نقاط فاصله زیاد باشد می‌توان با لگاریتم‌گیری یعنی :
(2) Log x = log µ + k .s
فواصل را کمتر کرد. در این صورت متغیر مورد نظر از توزیع لوگ‌نرمال پیروی کرده و نرمال نمی‌باشد در صورت عدم هماهنگی با توزیع لوگ نرمال باید با توزیع های دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.
توزیع توزیع لوگ پیرسون نوع سوم حالت خاصی از توزیع گاما(Gamma) است که در مطالعات مربوط به داده‌های حد (اکسترمم) کاربرد فراوانی دارد. این توزیع با تبدیل داده‌ها به لگاریتم آن (y=log x) برکاهش عدم تقارن بکارمی رود. این روش بعنوان روشی استاندارد در تحلیل رگبار استفاده می‌شود. بدین منظور در ابتدا از تمامی داده‌های رگباری بر اساس فرمول زیر لگاریتم گرفته می‌شود.
(3) x=log x
سپس میانگین داده‌های لگاریتم گرفته محاسبه می‌شود .
(4) Log x=
و انحراف از معیار در این تابع از فرمول زیر محاسبه می‌شود‌.
(5) S log x =
در این توزیع ضریب چولگی از فرمول:
(6) g=
مقدار k برای توزیع لوگ‌پیرسون‌تیپ 3 نیز مثل توزیع نرمال با توجه به سطح احتمال و دوره برگشت متغیر بوده و با افزایش دو فاکتور فوق میزان k افزایش و با کاهش آن k نیز کاهش می‌یابد.
در بررسی داده‌های حد بیشترین محققین علاقمند به برآورد بالاترین یا پائین‌ترین مقادیر هر متغیری هستند بخاطر اینکه هر چند وقت، چنین اتفاقی با مقدار مشخص رخ می‌دهد‌. برای این منظور معمولاً از روش تجزیه و تحلیل مقادیر انتهایی (extreme) استفاده می شود . بدین منظور اگر یک سری آماری مرکب از x1 ، x2 ، x3 ، …………… xnرا داشته باشیم احتمال تجمعی هر مقدار از x در توزیع گامبل عبارت خواهد بود از:
) 1) P´=

(2) Y= -ln
(3) T=

) 4( X=x +s (0/78y-0/45)
X= میانگین داده‌ها
S= انحراف معیار