منبع تحقیق با موضوع امکان سنجی و آب و هوا

8/199
Widget not in any sidebars

1/138
انزلی
نمودار شماره(3-9): متوسط تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی
3-1-4-7- 7- باد
باد این شهر علی رغم رطوبت بالا از گرمای متوسط و جریان هوای مطبوع برخوردار است، همچنین بادهای متفاوت از جهات مختلف به این محدوده می وزند، در فصل زمستان معمولاً در یک تبادل سریع حرارتی و جابجایی ناگهانی طبقات مختلف بادهای گرم با جهت غالب جنوب غربی و شمال شرقی به جریان می افتد. معمولاً این باد سبب آتش سوزی مهیب در سطح شهرستان مخصوصاً مناطق جنگلی در روستاها شده و خسارات فراوانی به بار می آورد(موسی پور، 1374، ص 16). سرعت باد غالب در بندرانزلی 9/6 نات است و از جهت شمالی می وزد. مقدار سرعت باد غالب در فصول پائیز و زمستان بیشتر از سایر فصول می باشد(مطالعات امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری کپورچال،1387، ص 9). در نمودار شماره( – ) جهت وزش باد به تفکیک ماه های سال و در نمودار شماره( – ) میانگین سرعت ماهیانه باد نشان داده می شود.
3-1-4-7- 7- 1- بادهای محلی بندرانزلی
بیرون وا : بادی که از جهت شمال می وزد.بیرون گیله وا : بادی که در زمستان و پائیز سبب باران می شود.
دشته وا : بادی که در شمال غرب گیلان وزش داشته و در بهار و تابستان موجب ریزش باران می شود.
کنار گیله وا : بادی که وزش آن از جهت شرق می باشد.
سرتوک : باد شمال شرقی که در فصل بهار و تابستان و پائیز وزیده و جزء بادهای مهم است.
خزری : باد شمال و شمال غربی است که سرد و طوفانی بوده و در زمستان خطرناک است.
گرمش : بادی که در پائیز و زمستان از سمت جنوب وزیده می شود و دارای سرعت زیاد است و سوزان و خشک بوده و تأثیرات بدی در آب و هوای پائیز و زمستان می گذارد(اداره هواشناسی بندرانزلی،1390).
نمودار شماره (3-10 ):گلبادسالانه ایستگاه همدیدی انزلی
نمودار شماره ( 3- 11):نمودار درصد توزیع فراوانی سرعت باد سالانه
3-1-4-7-8- طبقه بندی اقلیمی منطقه
برای ارزیابی اقلیمی هر منطقه متد های و روشهای مختلفی ابداع و ارائه گردیده است که هر محققی به فراخور نوع دیدگاه و نگرش خود به مسائل محیطی یک یا چند متد را برای تحقیق بر می گزیند . در اینجا به چند روش از متدهای اقلیمی رایج و متداول از جمله ، روش دمارتن اصلاح شده martonne) (de، سیستم طبقه بندی آمبرژه و آمبروترمیک و کلیماگراف یا هایترگراف که به نوعی ریشه در پارامترهای اصلی هواشناسی منطقه دارد اشاره می گردد.
3-1-4-7- 8- 1- طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف
P
I =
E
P
I =
E