منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد

تواند کشنده محسوب شود.
حال سوالی که مطرح می شود آن است که آیا آگاهی جانی بر خصوصیت غالبی فعل و اینکه فعل ارتکابی او نوعاً کشنده است لازم است یا خیر؟ به عبارت دیگر« نوع فعل و آلت» در تعیین نوع جنایت کافی است یا اینکه عمل ارتکابی باید به روشنی، کاشف قصد قتل باشد؟ به تعبیر دیگر فارق و جدا کننده قتل شبه عمد از قتل عمد با ارتکاب افعال نوعاً کشنده « نوع فعل و آلت» است یا رکن روانی در تقسیم بندی جنایات موثر بوده و عمل ارتکابی باید به روشنی کاشف از قصد قتل باشد؟ به نظر می رسد نوع آلات و افعال نمی توان ملاک در تقسیم بندی جنایات از حیث عمد و غیر عمد آن قرار گیرد، ‌بلکه آنچه در تحقق قتل عمد موثر می باشد، قصد قتل است و اعمال ارتکابی باید این قصد را به روشنی و آشکار بیان کنند.بنابراین آلات قتاله یک امرمادی است و تنها می تواند کاشف از تحقق عمد که یک امر غیر مادی است تلقی شود.
لذا لازم است جانی بر خصوصیت فعل خود و نوعاً کشنده بودن آن آگاهی داشته باشد که در صورت وجود آگاهی، قصد انجام آن مانند قصد قتل تلقی می شود. البته در اینجا عرف جامعه است که کشنده بودن عملی را به صورت نوعی، غالبی و یا از روی عادت تشخیص می دهد و در این میان جانی نیز در تشخیص عرف با مردم جامعه خود مشترک است و طبیعتاً برکشنده بودن عمل خود واقف خواهد بود. بر این اساس اگرچه در بند ب مواد 206 و 271 قانون مجازات اسلامی تصریحی بر ضرورت آگاهی جانی برخصوصیت غالبی فعل و کشنده بودن آن نشده است، لکن نوعاً، غالباً یا عادتاً کشنده بودن عمل به تشخیص عرف است و آگاهی جانی بر خصوصیات فعل مفروض گرفته شده است، به گونهای که ادعای جهل از او پذیرفته نخواهد بود، مگر اینکه ادعای جهل او عقلاً احتمال داده شود و یا بینه و ارائه ادله معتبر ادعای جهل او پذیرفته شود.
از عناصر دیگری که در عمدی بودن جنایتی دخالت دارد آن است که « جانی فعل را براساس اراده و تصمیم خود، بدون آنکه عاملی اراده آزاد او را تحت تاثیر کلی یا جزئی قرار دهد، انجام دهد»، ولی در صورتی که در اراده ادراک و قدرت تمیز و تشخیص جانی اختلالی چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی رخ دهد، ‌در این صورت رکن روانی جرم متزلزل شده و نمی توان او را محکوم به مجازات جنایات عمدی نمود. براین اساس اگر در اراده، ادراک و قدرت تمیز و تشخیص یکی از والدین اختلالی وجود دارد و او فرزندش را به قتل رساند، در این صورت به مجازات جنایت عمدی محکوم نمی شود. چنانکه گفته شد، در قوانین ایران، مقررات خاصی برای قتل عمد کودکان وضع نشده و « بچه کشی» و «فرزند کشی» مشمول احکام کلی قتل میشود. به عبارت دیگر در قوانین جزایی ایران« بچه کشی» یکی از انواع قتل در کنار دیگر انواع آن قرارداده نشده است؛ چنانکه در بعضی از کشورها در کنار تقسیم بندی رایج قتل، یک نوع خاص از قتل، تحت عنوان«بچه کشی» در کنار دیگر انواع قتل وجود دارد3.
همچنان که در ابتدای این فصل اشاره شد، ‌با مرور در حقوق جزائی اسلام و کتب فقها در یک طبقه بندی متفاوت با طبقه بندی مشهور می توان به طور کلی قتل انسان و به ویژه «قتل فرزند» را به پنج قسم قتل عمد، شبه عمد، خطایی محض، در حکم خطایی محض ودر حکم شبه عمد تقسیم کرد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و براساس ماده 204 آن قتل نفس بر سه نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسیم شده است. بر همین اساس « قتل کودکان» و به طور کلی « قتل فرزند» نیز همانند دیگر انسان ها بدون در نظر گرفتن رابطه نسبی بین قاتل و مقتول تحت یکی از اقسام سه گانه فوق الذکر قرار می گیرد. بر این اساس برای دستیابی به دیدگاه قانونگذار قانون مجازات اسلامی ایران در مورد« فرزند کشی عمدی» ابتدا به موارد کلی قانون در زمینه قتل عمدی اشاره می گردد که شامل « قتل فرزند» نیز می شود و سپس موارد خاصی که در این زمینه از سوی قانونگذار مذکور پیش بینی شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موارد عمد در قتل را به شرح زیر عنوان کرده است:
الف – « در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، ‌خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.»
در این بند« قصد مجرمانه» به عنوان یک معیار و شاخص اصلی در تشخیص و تعیین قتل عمدی، بدون در نظر گرفتن نوع فعل صادره از جانی معرفی می شو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *