منابع پایان نامه ارشد درباره وفاداری مشتریان و رضایت و وفاداری

1- Applied Research
2- Description Research
Widget not in any sidebars

قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی پژوهش مشتریان شهرهای نیشابور و مشهد هستند که حداقل در یک مرحله از محصولات شرکت ایران شرق خرید کرده باشند و به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شوند و نمونه آماری از میان مشتریان به صورت تصادفی انتخاب می گردد.
قلمرو زمانی :
دوره زمانی پژوهش مربوط به نیمه دوم سال 1388 خواهد بود.
روش نمونه گیری :
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند ، باشند ( Gay,1992 ). در این پژوهش محقق ابتدا کل مراکز خدمات دهی کارخانه ایران شرق را در شهرهای مشهد و نیشابور انتخاب نمود ، سپس از این مراکز تعدادی از مشتریان را که از محصولات تولیدی این کارخانه استفاده می کنند را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته و در نهایت به مشتریان مورد نظر پرسشنامه جهت جمع آوری داده های پژوهش ارائه گردید.
جامعه آماری افرادی هستند که محصول/ محصولات ایران شرق را خریداری و در شهرهای نیشابور یا مشهد زندگی می کنند.
ابزارهای گردآوری داده ها :
در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده خواهد شد که می تواند شامل کتب ، مقالات ، پایان نامه های موجود و … باشد و از روایی و پایایی جهت اعتبار آزمون ها بهره گرفته شده است.
نوآوری در تحقیق :
این پژوهش سعی دارد به بررسی دقیق نیازهای مشتری بپردازد ، چیزی که کمتر در مقوله بازاریابی و تولید کالاها و خدمات داخل کشور دیده می شود ، علاوه بر آن به دنبال راهی برای ایجاد خلاقیت در طراحی محصولات می باشد تا خواسته هایی را که مشتریان از آن آگاه نیستند یا حتی به آن نمی اندیشند را ایجاد کند و از این راه سازمان ها به سطح بالایی از رضایت و وفاداری مشتریان دست یابند و سهم بازار و سودآوری خود را افزایش دهند.
شرح واژگان و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش :
طراحی محصول: در طراحی ، مهمترین و اساسی ترین نیازمندی های فنی محصول به مشخصات اجزای تشکیل دهنده آن ترجمه می شوند.
گسترش کارکرد کیفیت ( QFD ) : به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرآیند بررسی و تحلیل خود ضمن شناسایی خواسته ها و نیازمندی های مشتریان، در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید سهمی دارد.
روش TRIZ : برگرفته شده از حروف اول کلمات زیر می‌باشد:
(Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch) که به معنای نظریه حل ابداعانه مساله می‌باشد . TRIZ عبارت است از نوعی رویکرد الگوریتمی برای حل ابداعانه مسائل فنی و فناورانه .
مدل کانو: نمودار دو بعدی که به منظور نمایش سه گروه از خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان استفاده می شود که عبارتند از : الزامات اساسی ، الزامات عملکردی و الزامات انگیزشی (رضایی و دیگران، 1384).