منابع پایان نامه ارشد درباره وفاداری مشتریان و کیفیت محصولات

5- Simple Random Sampling
Widget not in any sidebars

انتخاب نمونه
روش انتخاب یک نمونه از جامعه می تواند کل پروژه تحقیقی را در معرض انتقاد قرار دهد. اگر یافته های یک تحقیق به افرادی دیگری به غیر از آن هایی که در نمونه مورد نظر بوده اند قابل تعمیم نباشد ، پژوهش انجام شده جز صرف انرژی و هزینه نخواهد بود. انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع آوری اطلاعات معتبر از اهمیت به سزایی برخوردار است. حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عیناً با نتایج همان مطالعه در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده برابر باشد (دلاور ، 1384).
نمونه مورد نظر از مشتریان کارخانه تولیدی محصولات شرکت ایران شرق به این دلایل انتخاب گردید: قابل دسترس بودن نمونه برای جمع آوری داده ها ، مشکلاتی که این واحد تولیدی در استان خراسان رضوی برای بالا بردن سطح کیفیت محصولات با آن ها روبرو بود و در نهایت کمک به این دسته از صنایع تا این که بتوانند با به کارگیری نتایج حاصل از این گونه پژوهش ها در محیط رقابتی امروزی پایدار باشند.
ابزار جمع آوری داده های تحقیق
ابزار گرد آورنده داده های (اطلاعات)1 پژوهش مورد نظر از طریق پرسشنامه ای که شامل 24 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت2 طرح ریزی گردیده است. سوالات در هفت بخش تقسیم بندی گردیده و در هر بخش از سوالات برای اندازه گیری یکی از ویژگی ها (متغیرهای تحقیق) آمده است.
الزامات اساسی با سوالات 1و2و3و4و5 ، الزامات عملکردی با سوالات 6و7و8و9 ، الزامات انگیزشی با سوالات 10و11و12 ، ارزش منتظره سوالات 13و14و15 ، ارزش غیرمنتظره سوالات 16و17و18 ، رضایت مشتری با سوالات 19و20و21و22 و وفاداری مشتریان با سوالات 23و24 اندازه گیری شده است.
1- Data (Information)
2- Likert Scale
تعیین حجم نمونه :
باتوجه به کیفی1 بودن متغییرهای تحقیق2 ، حداقل حجم نمونه3 از جامعه آماری شهرهای ذکر شده در قلمرو مکانی تحقیق ( جامعه آماری ) از فرمول زیر به دست می آید:
Z1-p.q)
d
از فرمول فوق زمانی استفاده می شود که واریانس جامعه معلوم باشد.
اما چون اغلب واریانس جامعه نامعلوم است ، از تخمین آماری آن در مشاهدات نمونه به شرح زیر به صورت m/n (1-m/n) = V(x) استفاده می کنیم و حداقل حجم نمونه به شرح زیر به دست می آید:
Z1-m/n (1-m/n))
d
در صورتی که نخواهیم از نمونه کمکی استفاده کنیم از حداکثر میزان پراکندگی4 ، حداقل حجم مورد نیاز را به دست می آوریم ، چون واریانس صفات کیفی و بین صفر تا 25 درصد تغییر می کند :
0 < V(x) < 0.25