منابع پایان نامه ارشد درباره معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون

پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (عزتی،1376).
تحقیقات را براساس معیارها و مبانی مختلفی می توان دسته بندی نمود. این معیارها و مبانی شرایطی را فراهم می کند که بتوان بر اساس آن ها تحقیقات را طبقه بندی کرد ، اما انواعی از تحقیقات به علت ماهیت چند بعدی و پیچیده ای که دارند در چندین طبقه قرار می گیرند و همین امر کار قضاوت روشن و شفاف را در این رابطه دچار مشکل نموده است ، اما بطور کلی می توان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر می رسد ( خاکی ، 1384).
Widget not in any sidebars

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از ” الگوی علّی4 ” قرار می گیرد. ضرورت به کارگیری این روش ها از دیدگاه محققان مبنی بر محدودیت روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون5 در بررسی اثرات تعاملی متغیرها و تعیین مسیرهای علّی بین آن ها ، همچنین تاکید
1- Research Methodology
2- Validity
3- Reliability
4- Causal Analyze
5- Regression Analyze
پژوهش گران این حوزه از روش های علّی (تحلیل مسیر1 ، تحلیل معادلات ساختاری2 ) باز می گردد.
“فنون تحلیل معادلات ساختاری3 ” که در جهت تکمیل روش تحلیل مسیر در تعیین مسیر علّیت بین متغیرها و شناسایی و کنترل خطاهای اندازه گیری توسعه یافت با تایید روایی الگوهای اندازه گیری “متغیرهای نهفته4 ” ، روابط علّی مفروض بین این متغیرها را در قالب الگوی تابع ساختاری برآورد می نماید ( قاضی طباطبایی،1374).
در نهایت محقق با دسته بندی مناطق مختلف شهرهای نیشابور و مشهد که مشتریان شرکت ایران شرق در این شهرها از محصولات کارخانه مورد نظر استفاده نموده اند ، به روش نمونه گیری ساده ، نمونه مورد نظر را انتخاب و فرایند جمع آوری داده های تحقیق صورت پذیرفته است.
روش نمونه گیری
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه آماری) که از آن انتخاب شده اند ، باشند (گی ودیگران ، 1992).
روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری تصادفی ساده 5 می باشد. هرگاه ساختار جمعیتی ، یکدست و منسجم باشد روش نمونه گیری مناسب با آن روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.
در این پژوهش محقق ابتدا کل مراکز خدمات دهی شرکت ایران شرق را در شهرهای نیشابور و مشهد انتخاب نموده سپس از این مراکز تعدادی از مشتریان را که از محصولات تولیدی این شرکت استفاده کرده اند را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته و در نهایت به مشتریان مورد نظر ، پرسشنامه جهت جمع آوری داده های پژوهش مورد نظر ارائه می گردد.
1- Causal Path
2- Path Analysis
3- Structural Equation Analysis
4- Latent Variable