منابع پایان نامه ارشد درباره مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار مورد استفاده


Widget not in any sidebars

پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق
پایایی(reliability) با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج حاصل شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی(Test – Retest)
روش موازی یا روش آزمونهای همتا(Equivalence)
روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون(Split – half)
روش کودر _ ریچاردسون(Kuder – Richardson)
روش آلفای کرونباخ(Cronbach s Alpha)
روش برآورد پایایی ، پایایی مرکب (Composite reliability)
در این پژوهش از دو روش آلفای کرونباخ و روش برآورد پایایی (پایایی مرکب) برای اندازه گیری پایایی استفاده شده است که نتایج آن در فصل 4 آمده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج
برای آزمودن مدل این تحقیق از تحلیل داده ها بوسیله مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون ( مشاهده نشده ) و متغیرهای آشکار ( مشاهده شده) است .به عبارت دیگر مدل یابی معادلات ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی است که مدل اندازه گیری ( تحلیل عاملی تأییدی ) و مدل ساختاری ( رگرسیون یا تحلیل مسیر ) را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب می کند . از طریق این فنون پژوهشگران می توانند ساختارهای فرضی ( مدلها) را رد یا انطباق آنها را باداده ها تأیید کنند. نرم افزار مورد استفاده Smart – PLS می باشد . این نرم افزار از روش حداقل مربعات جزئی برای ارائه مدلهای معادلات ساختاری استفاده میکند و قابلیت آزمودن هردو نوع متغیر (Reflective & formative ) را دارا می باشد. همچنین نسبت به وجود شرایطی مانند همخطی متغیرهای مستقل ، نرمال نبودن داده ها ، کوچک بودن حجم نمونه و … سازگار می باشد .
به منظور تحلیل داده ها ( اطلاعات ) و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده می شود. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهش گران امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به طور هم زمان مورد آزمون قرار دهند. مدل یابی معادلات ساختاری ، یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و نهفته است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس ، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده می شود. اما اصطلاح غالب در این روزها ، مدل یابی معادلات ساختاری یا به طور اختصار (Structural equation modeling: SEM) است.
به سبب آن که بسیاری از مسائل تاریخی ، منطقی و فلسفی تا کنون حل نشده باقیمانده است ، آزمون پیوندهای علّی بین متغیرها و اندیشه توانا بودن آماری برای تحقیق یک مدل علّی نیز تاحد زیادی با اصطلاح مدل ساختاری جانشین شده است. این مطلب متضمن توصیف روابط کمابیش ثابت بین شرایط یا واقعیت های اجتماعی مرتبط با یکدیگر است که می توان آن را آشکار کرد و از طریق روش های آماری مورد آزمایش قرار داد(هومن ،1384).
این روش آمیزه ای از رگرسیون ، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است. در این روش دو گروه متغیر وجود دارد : متغیر نهفته یا مکنون و متغیر مشاهده شده یا آشکار. متغیر نهفته مستقیماً قابل مشاهده نبوده و از طریق متغیرهای مشاهده شده سنجیده می شود.
متغیرهای مشاهده شده سنجه هایی هستند که از طریق آن ها متغیرهای نهفته اندازه گیری یا سنجیده می شوند. متغیرهای فوق به دو گروه برون زا و درون زا تقسیم می شوند. متغیرهای برون زا و درون زا در این روش به ترتیب معادل متغیرهای مستقل و وابسته در پژوهش های آزمایشی و غیرآزمایشی هستند. با بهره گیری از روش معادلات ساختاری می توان همزمان دو مدل ساختاری و اندازه گیری را بررسی نمود.
مدل اندازه گیری یا بخش تحلیل عاملی مشخص می کند که چگونه متغیرهای نهفته یا سازه های فرضی در قالب تعدادی متغیر قابل مشاهده ، اندازه گیری شده اند. بخش مدل ساختاری یا تابع ساختاری ، روابط علّی بین متغیرهای نهفته را مشخص می کند. به عبارت دیگر الگوی اندازه گیری سوالات مربوط به روایی و پایایی متغیرهای مشاهده شده را و الگوی تابع ساختاری سوالات مربوط به قوت یا شدت روابط علّی بین متغیرهای نهفته و مقدار واریانس تبیین شده در کل الگو را پاسخ می دهد.یک مدل ساختاری به محقق امکان می دهد تا خطای اندازه گیری ، بارهای عاملی و پارامترهای ساختاری را همزمان برآورد کند ( قاضی طباطبایی ،1374).
فصل چهارم