منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتئین واکنشگر C و تمرین مقاومتی

ارتباط بین سطوح گلوکز و حساسیت انسولینی با هورمونهای واسپین و کمرین مورد بررسی قرار گیرد.
5-6-2- پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج تحقیقات حاضر میتوان گفت مدت زمان 8 هفته برنامه تمرینی با شدت بالا، زمان کافی و مناسب برای ایجاد تغییرات در سطوح هورمونی واسپین و کمرین میباشد اما باید توجه داشت شدت بالای فعالیت ورزشی برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و بایستی شدت فعالیت متناسب با سطح آمادگی بدنی تعیین شود.


Widget not in any sidebars

منابع و مآخذ
منابع فارسی
میترا خادم الشریعه، طیبه امیری پارسا، محمدرضا حامدینیا، مرضیهالسادات آذرنیوه، سید علیرضا حسینی کاخک. بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیمرخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2. فصلنامه طب جنوب. سال هفتم، شماره 11، صفحههای 47 – 61
خلیلی، داریوش (1383). بافت شناسی پایه. تهران: سماط
سپیده حقیقی، پریچهر یغمایی، فاطمه هاشمی، نغمه سعادتی، فهیمه رمضانی تهرانی، مهدی هدایتی. ارتباط کمرین، هورمون بافت چربی، با سندرم تخمدان پلی کیستیک. (1391). پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دوره 70، شماره 5، صص 320-324.
عباس صارمی، دکتر محمد فاضل مصلح آبادی، محمد پرستش. (1389). اثر ۱۲ هفته تمرین قدرتی بر سطح سرمی کمرین، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز دهندهی تومور آلفا در افراد مبتلا به سندروم متابولیک. مجلهی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دورهی دوازدهم، شمارهی ۵، صفحههای 536-543.
علیرضا صفرزاده، دکتر رضا قراخانلو، دکتر مهدی هدایتی، دکتر الهه طالبی گرگانی. (1391). تاثیر ۴ هفته تمرین مقاومتی بر غلظت واسپین، ،IL-6، CRP و TNF-α در سرم موشهای صحرایی دیابتی. مجلهی غدد درون ریز و متابولیسم ایران- دورهی چهاردهم، شمارهی ۱، صفحههای 68-74.
علی رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی. (1391). تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی واسپین و برخی شاخص های التهابی در موشهای صحرایی نر. کومش- جلد 14 ، شماره 1 (پیاپی 45).
کورا، جان(2010).بافت شناسی پایه جان کورا. تهران: کتاب ارجمند
منابع خارجی
Abbas Saremi1, PhD; Nader Shavandi1, PhD; Mohammad Parastesh1, PhD Candidate; Hassan Daneshmand2, MD (2010) Twelve-Week Aerobic Training Decreases Chemerin Level and Improves Cardiometabolic Risk Factors in Overweight and Obese Men. Asian Journal of Sports Medicine.
Aktas B, et al. (2011) Serum levels of vaspin, obestatin, and apelin-36 in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Metabolism. 60:544–9.
Akbarzadeh S, I. Nabipour, S.M. Jafari, A. Movahed, N. Motamed, M. Assadi, N. Hajian. (2011) Serum visfatin and vaspin levels in normoglycemic first-degree relatives of Iranian patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res. Clin. Pract. doi:10.1016/ j.diabres.2011.10.004.
Aronne L.J, T. Wadden, K.K. Isoldi, K.A. Woodworth. (2009) When prevention fails: obesity treatment strategies. Am. J. Med. 122, S24–S32.
Aust G, O. Richter, S. Rohm, C. Kerner, J. Hauss, N. Klo¨ting, K. Ruschke, B.S. Youn, M. Blu¨her. (2009) Vaspin serum concentrations in patients with carotid stenosis. Atherosclerosis, 204, 262–266.
Balen AH, Conway GS, Kaltsas G, Techatraisak K, Manning PJ, West C, et al. (1995) Polycystic ovary syndrome: the spectrum of the disorder in 1741 patients. Hum Reprod, 10: 2107-11.
Barnea G, W. Strapps, G. Herrada, Y. Berman, J. Ong, B. Kloss, R. Axel, K.J. Lee. (2008) The genetic design of signaling cascades to record receptor activation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105(1), 64–69.