منابع پایان نامه ارشد با موضوع نقاط شهری، ضریب جینی، مناطق شهری، رشد جمعیت

جمعیت در کل کشور روبه‌کاهش بوده که این امر خود ناشی از بالا رفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و عواملی از این دست می‌باشد.
جدول ۱۰: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سالهای۹۰-۱۳۳۵
محدوده
دوره
کل کشور
نقاط شهری
نقاط روستایی و غیر روستایی
رشد جمعیت
رشد خانوار
رشد جمعیت
رشد خانوار
رشد جمعیت
رشد خانوار
۴۵-۱۳۳۵
۳.۱۳
۲.۶۳
۵.۱۰
۴.۵۲
۲.۰۹
۱.۶۴
۵۵-۱۳۴۵
۲.۷۱
۲.۶۵
۴.۹۳
۵.۲۳
۱.۱۱
۰.۷۳
۶۵-۱۳۵۵
۳.۹۱
۳.۷۳
۵.۴۱
۵.۴۱
۲.۳۹
۱.۸۶
۷۵-۱۳۶۵
۱.۹۶
۲.۵۱
۳.۲۱
۳.۷۰
۰.۲۸
۰.۷۱
۸۵-۱۳۷۵
۱.۶۲
۳.۵۱
۲.۷۴
۴.۵۵
۰.۴۴-
۱.۳۷
۹۰-۱۳۸۵
۱.۲۹
۳.۸۹
۲.۱۴
۴.۴۶
۰.۶۷-
۲.۴۷
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماریهای نفوس و مسکن
۴-۱-۲- بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن
روند تحولات تولید یا ساختوساز مسکن عمدتا از دو طریق آمار و اطلاعات مربوط به پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها و مشخصات ساختمانهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی و پروانه‌های ساختمانی صادر شده بر اساس شیوه ساخت که هردو مربوط به مناطق شهری کشور هستند قابل بررسی و تحلیل میباشد لازم به ذکر است که از خصوصیات مربوط به تولید در مناطق روستایی آمار منسجمی مانند مناطق شهری در دست نیست.
۴-۱-۲-۱- پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها
بررسی روند ویژگیهای پروانههای مسکونی صادره در نقاط شهری کشور از جنبههای مختلف نظیر تعداد پروانه، تعداد طبقات، مساحت زمین و زیربنای مندرج در پروانههای مسکونی و نوع مصالح، این امکان را میدهد تا علاوه بر تحلیل رونق و رکود بخش مسکن در مناطق شهری الگوهای تقاضا برای ساخت مسکن مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. البته باید در نظر داشت که پروانههای ساختمانی الزامأ رونق و رکود را نشان نمیدهند بلکه میتوان تغییرات آن را به عنوان ارزیابی ذهنیت فعالان بازار از رونق و رکود در نظر گرفت (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲). جدول زیر پروانه های ساختمانی و تعداد پروانه بر حسب تعداد واحد مسکونی را نشان می دهد.
جدول ۱۱: پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی، مساحت زمین و مساحت زیربنا در نقاط شهری(فقره- هزار مترمربع)
سال
تعداد پروانه بر حسب تعداد واحد مسکونی
مساحت زمین
مساحت زیربنا
جمع
یک واحد
دو واحد
سه واحد
چهارواحد
پنج واحد و بیشتر
۱۳۷۹
۱۱۰۱۶۱
۷۷۴۷۴
۲۱۱۰۴
۴۷۸۱
۱۸۵۶
۴۹۴۶


۱۳۸۰
۱۱۰۸۲۴
۷۰۹۴۷
۲۴۱۸۶
۹۲۷۶
۲۴۲۸
۶۹۸۷


۱۳۸۱
۱۳۱۱۱۲
۷۳۴۶۳
۳۱۳۵۸
۹۸۳۲
۴۶۲۹
۱۱۸۳۰


۱۳۸۲
۱۳۷۵۲۹
۶۶۴۰۹
۳۸۷۷۸
۱۲۸۹۶
۵۸۴۶
۱۳۶۰۰


۱۳۸۳
۱۱۴۸۶۶
۶۱۸۱۹
۲۹۸۰۴
۹۴۳۱
۴۴۲۲
۹۳۹۰


۱۳۸۴
۱۳۶۲۰۰
۷۶۲۱۲
۳۷۸۳۶
۱۰۰۲۵
۴۴۲۹
۷۶۹۸
۳۷۶۱۴
۳۹۸۴۱
۱۳۸۵
۱۸۵۱۴۶
۹۹۸۶۲
۴۳۷۶۱
۱۳۶۳۱
۱۲۵۹۹
۱۵۲۹۳
۵۲۱۹۸
۵۸۲۱۴
۱۳۸۶
۲۱۸۹۶۶
۹۸۹۱۶
۵۳۶۴۱
۱۹۱۸۲
۲۰۷۶۲
۲۶۴۶۳
۶۰۰۳۲
۸۴۳۵۵
۱۳۸۷
۱۷۹۹۳۲
۷۵۵۶۲
۴۵۷۸۲
۱۷۵۹۰
۱۷۵۸۶
۲۳۴۱۲
۵۷۲۹۹
۸۳۰۴۲
۱۳۸۸
۱۶۴۳۸۹
۷۵۰۷۳
۴۷۰۰۶
۱۴۳۷۷
۱۰۸۷۸
۱۷۰۵۵
۵۲۷۵۳
۷۱۵۴۱
۱۳۸۹
۱۹۷۱۰۵
۹۰۱۵۴
۵۹۹۳۰
۱۹۰۵۴
۹۶۶۴
۱۸۳۰۳
۶۹۵۹۱
۸۲۶۶۶
۱۳۹۰
۱۶۳۶۱۸
۶۸۱۹۸
۴۶۸۲۰
۱۸۱۴۴
۱۰۶۷۶
۱۹۷۸۰
۵۳۷۰۶
۶۹۸۲۷
مجموع
۱۸۴۹۸۴۸
۹۳۴۰۸۹
۴۸۰۰۰۶
۱۵۸۲۱۹
۱۰۵۷۷۵
۱۷۴۷۵۷


ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵)
در این دوره جمعا ۱۸۴۹۸۴۸ هزار فقره پروانه ساختمان مسکونی صادر شده است. تعداد پروانه‌های واحدهای مسکونی از ۱۱۰۱۶۱ هزار فقره در سال ۱۳۷۹ به ۱۱۴۸۶۶ هزار فقره در سال ۱۳۸۳ و ۱۶۳۶۱۸ در سال ۱۳۹۰ رسیده است. بیشترین تعداد پروانه مسکونی در سال ۱۳۸۶ و کمترین تعداد پروانه در سال ۱۳۷۹ صادر شده است.
بررسی تحولات پروانههای صادره برای احداث بنا بر حسب متوسط مساحت زیربنا در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۰ حاکی از آن است که در سالهای ۸۰ تا ۸۳ تقریبا ثابت بوده است و با وجود نوسناتی در دو سال بعد، در سالهای ۸۵ و ۸۶ متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه افزایش یافته اما این روند در سال ۸۷ کاهش یافته و مجددا در سالهای ۸۸ الی۹۰ روندی صعودی داشته و در سال ۹۱ این شاخص کاهش یافته است.
جدول ۱۲: روند تحولات متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۱
سال
متوسط زیربنا بر حسب مترمربع
سال
متوسط زیربنا بر حسب مترمربع
۱۳۸۰
۱۱۹
۱۳۸۶
۱۲۴
۱۳۸۱
۱۱۹
۱۳۸۷
۱۲۲
۱۳۸۲
۱۱۹
۱۳۸۸
۱۲۵
۱۳۸۳
۱۲۳
۱۳۸۹
۱۲۹
۱۳۸۴
۱۲۱
۱۳۹۰
۱۳۱
۱۳۸۵
۱۲۴
۱۳۹۱
۱۳۰
ماخذ: مرکز آمار ایران
۴-۱-۲-۲- بررسی پروانه های ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت
بررسی پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی برحسب شیوههای ساخت در دوره ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۰ نشانگر تغییر الگوهای کلی است. به‌طوریکه از سال ۷۹ تا ۸۴ گرایش بیشتر برای ساخت به اسکلت فلزی بوده است درحالیکه در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ گرایش عمده تقاضا برای ساخت از اسکلت فلزی به بتون آرمه تغییر یافته و همراستا با این روند گرایش ساخت با آجر و آهن نیز کاهش یافته است.
جدول ۱۳: پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری برحسب شیوه ساخت در سالهای ۱۳۸۵تا۱۳۹۰
سال
مجموع
آجر و آهن
آجر و چوب
بلوک سیمانی
اسکلت فلزی
بتون آرمه
سایر
۱۳۷۹
۱۱۰۱۶۱
۷۵۶۵۹
۹۴۷
۵۵۲۵
۲۷۱۸۱
۸۴۹
۱۳۸۰
۱۱۰۸۲۴
۵۳۹۷۹
۹۲۶
۶۶۰۱
۳۰۲۳۴
۱۶۵۴۸
۲۵۳۶
۱۳۸۱
۱۳۱۱۱۲
۵۵۲۰۰
۱۰۱۴
۵۱۱۳
۳۹۷۶۲
۲۹۸۲۷
۱۹۶
۱۳۸۲
۱۳۷۵۲۹
۴۸۶۹۸
۸۸۵
۶۰۴۲
۴۵۲۶۱
۳۶۲۹۹
۳۴۴
۱۳۸۳
۱۱۴۸۶۶
۳۸۴۲۹
۵۴۶
۵۵۰۳
۳۶۴۳۹
۳۳۲۴۸
۷۰۱
۱۳۸۴
۱۳۶۲۰۰
۳۷۲۶۲
۷۴۰
۴۲۶۳
۵۵۹۱۳
۳۷۸۷۴
۱۴۸
۱۳۸۵
۱۸۵۱۴۶
۴۷۳۵۸
۷۳۸
۴۱۰۳
۷۳۱۳۴
۵۹۰۹۸
۷۱۵
۱۳۸۶
۲۱۸۹۶۶
۵۰۵۲۲
۸۶۰
۴۸۵۶
۷۸۳۹۷
۸۳۶۸۹
۶۴۲
۱۳۸۷
۱۷۹۹۳۲
۴۱۸۸۹
۴۲۲
۲۶۷۹
۶۲۳۵۱
۷۲۴۴۰
۱۵۱
۱۳۸۸
۱۶۴۳۸۹
۴۰۶۴۷
۲۷۵
۲۷۸۵
۵۴۸۹۹
۶۵۵۳۷
۲۴۶
۱۳۸۹
۱۹۷۱۰۵
۴۸۸۳۸
۳۰۹
۳۲۲۱
۶۰۱۵۴
۸۴۵۵۰
۳۳
۱۳۹۰
۱۶۳۶۱۸
۳۷۹۶۲
۱۱۴
۲۱۴۱
۴۶۴۲۱
۷۶۹۷۴
۶
ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵)
۴-۱-۱- مسکن و اقتصاد خانوار
۴-۱-۱-۱- توزیع درآمد
در این بخش با توجه به اینکه ضریب جینی به‌صورت یک عدد ارائه می‌شود و این عدد به‌تنهایی چگونگی توزیع درآمد بین گروه‌های جامعه را نشان نمی‌دهد، به‌همین‌‌دلیل در این مطالعه توزیع و سهم دهک‌ها در سال‌های مورد نظر نیز بررسی شده است. هر چند که در دهه ۸۰ نوساناتی در ضریب جینی کل کشور مشاهده میشود ولی همواره روبه‌‌سوی کاهش نابرابری داشته است. این کاهش در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۰ کاملا مشهود است و در سال ۹۰ برای اولین بار به ضریب جینی زیر۰.۴ دست یافته‌ایم و این کاهش در سال ۹۱ بیشتر خود را نشان می‌دهد. شاهد آن را در سال ۹۰ در افزایش سهم ۵ دهک اول و در مقابل کاهش سهم دو دهک آخر در هزینه‌های ناخالص سرانه می‌توان مشاهده نمود.
سهم ده درصد ثروت‌مندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت از ۱۶.۴۳ درصد در سال ۸۰ به ۱۰.۷۹ درصد در سال ۹۱ رسیده است که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است. همچنین سهم بیست و چهل درصد ثروت‌مندترین جمعیت به سهم بیست و چهل درصد فقیرترین جمعیت به ترتیب از ۹.۶۱ و ۴.۹۰ درصد در سال ۸۰ به ۶.۶۵ و ۳.۷۵ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است
جدول ۱۴: ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۹۱-۱۳۸۰: کل کشور(دهک وزنی)
شرح
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
ضریب جینی
۰.۴۳۰۴
۰.۴۲۸۷
۰.۴۲۴۱
۰.۴۲۴۰
۰.۴۲۴۸
۰.۴۳۵۶
.۴۳۳۷
۰.۴۱۲۲
۰.۴۱۱۱
۰.۴۰۹۹
۰.۳۷۰۰
۰.۳۶۵۹
سهم دهک اول
۰.۰۲۰۷
۰.۰۲۰۱
۰.۰۲۰۳
۰.۰۲۰۶
۰.۰۲۰۲
۰.۰۱۹۵
۰.۰۱۹۲
۰.۰۲۰۰
۰.۰۱۹۶
۰.۰۱۲۸
۰.۰۲۶۳
۰.۰۲۶۸
سهم دهک دوم
۰.۰۳۱۶
۰.۰۳۲۴
۰.۰۳۳۳
۰.۰۳۲۹
۰.۰۳۲۶
۰.۰۳۰۸
۰.۰۳۱۵
۰.۰۳۳۵
۰.۰۳۳۶
۰.۰۳۴۷
۰.۰۴۰۰
۰.۰۴۰۲
سهم دهک سوم
۰.۰۴۰۸
۰.۰۴۲۱
۰.۰۴۳۳
۰.۰۴۲۶
۰.۰۴۲۸
۰.۰۴۰۱
۰.۰۴۱۲
۰.۰۴۳۹
۰.۰۴۴۰
۰.۰۴۴۵
۰.۰۴۹۸
۰.۰۵۰۲
سهم دهک چهارم
۰.۰۵۲۷
۰.۰۵۱۱
۰.۰۵۳۴
۰.۰۵۲۹
۰.۰۵۳۱
۰.۰۵۰۵
۰.۰۵۱۴
۰.۰۵۴۶
۰.۰۵۴۴
۰.۰۵۴۵
۰.۰۶۰۰
۰.۰۶۰۶
سهم دهک پنجم
۰.۰۶۴۸
۰.۰۶۲۴
۰.۰۶۴۲
۰.۰۶۴۴
۰.۰۶۴۳
۰.۰۶۲۰
۰.۰۶۳۱
۰.۰۶۶۳
۰.۰۶۶۶
۰.۰۶۵۸
۰.۰۷۰۸
۰.۰۷۱۸
سهم دهک ششم
۰.۰۷۵۷
۰.۰۷۷۴
۰.۰۷۷۳
۰.۰۷۷۸
۰.۰۷۷۴
۰.۰۸۱۱
۰.۰۷۶۶
۰.۰۸۰۳
۰.۰۸۰۸
۰.۰۷۹۱
۰.۰۸۳۳
۰.۰۸۴۰
سهم دهک هفتم
۰.۰۹۴۵
۰.۰۹۴۳
۰.۰۹۴۲
۰.۰۹۴۶
۰.۰۹۴۲
۰.۰۹۳۳
۰.۰۹۴۴
۰.۰۹۷۹
۰.۰۹۸۷
۰.۰۹۶۵
۰.۰۹۹۲
۰.۰۹۹۸
سهم دهک هشتم
۰.۱۱۷۴
۰.۱۲۳۰
.۰.۱۱۸۰
۰.۱۱۹۰
۰.۱۱۹۰
۰.۰.۱۱۸۰
۰.۱۲۰۳
۰.۱۲۲۴
۰.۰۱۲۳۹
۰.۱۲۱۰
۰.۱۲۱۰
۰.۱۲۱۰
سهم دهک نهم
۰.۱۶۲۴
۰.۱۶۵۳
۰.۱۵۹۴
۰.۱۶۰۵
۰.۱۶۳۲
۰.۱۶۵۵
۰.۱۶۴۱
۰.۱۶۴۵
۰.۱۶۵۷
۰.۱۶۱۸
۰.۱۵۷۸
۰.۱۵۶۲
سهم دهک دهم
۰.۳۳۹۴
۰.۳۳۲۰
۰.۳۳۶۸
۰.۳۳۴۶
۰.۳۳۳۱
۰.۳۳۸۵
۰.۳۳۸۳
۰.۳۱۶۵
۰.۳۱۲۸
۰.۳۲۰۴
۰.۲۹۱۸
۰.۲۸۹۴
سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت
۰.۰۵۲۲
۰.۰۵۲۵
۰.۰۵۳۵
۰.۰۵۳۶
۰.۰۵۲۹
۰.۰۵۰۲
۰.۰۵۰۷
۰.۰۵۳۵
۰.۰۵۳۱
۰.۰۵۶۵
۰.۰۶۶۳
۰.۰۶۷۰
سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت
۱۶.۴۳
۱۶.۵۵
۱۶.۶۳
۱۶.۲۱
۱۶.۴۶
۱۷.۴۰
۱۷.۵۹
۱۵.۷۹
۱۵.۹۷
۱۴.۷۱
۱۱.۰۹
۱۰۷۹
سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت
۹.۶۱
۹.۴۸
۹.۲۷
۹.۲۴
۹.۳۹
۱۰.۰۴
۹.۹۰
۸.۹۹
۹.۰۰
۸.۵۴
۶.۷۸
۶.۶۵
سهم چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت
۴.۹۰
۴.۹۱
۴.۷۲
۴.۷۵
۴.۷۷
۵.۰۹
۵.۰۰
۴.۶۱
۴.۶۳
۴.۵۰
۳.۸۰
۳.۷۵
ماخذ: مرکز آمار ایران
۴-۱-۱-۲- بررسی هزینه و درآمد خانوار
درآمد و هزینه خانوار عنصر اصلی تعیینکننده تقاضای خانوار برای مسکن و ساختمان است که قویاً تحت تأثیر تورم و رکود اقتصادی قرار می‌گیرد. در واقع، افزایش تورم و وقوع رکود سبب کاهش ارزش واقعی درآمد خانوار شده و باعث می‌شود تا قدرت خرید خانوار بر روی کالاهای مختلف کاهش یابد، در این حالت کالاهای بادوامی مثل مسکن بیشترین تأثیر را از کاهش درآمد و افزایش هزینههای خانوار میپذیرند. رشد درآمد خانوار در طول سالیان گذشته تحت تاثیر عوامل مختلفی هم‌چون رشد اقتصادی، رشد اشتغال و نرخ تورم قرار داشته است.
برای بررسی درآمد خانوار لازم است که از ارقام هزینه بهعنوان شاخصی از تغییرات درآمد استفاده شود. بر اساس آمار موجود متوسط هزینهی خانوار شهری در طول سالیان گذشته با نرخ ۱۶ درصد رشد یافته است. مقایسه این رقم با نرخ تورم بیانگر کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان اقتصادی است. نرخ تورم در طول این سال‌ها به‌طور متوسط ۱۷,۵ درصد بوده است. به این ترتیب به‌طور متوسط در طول سالیان گذشته در هر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *