منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناهمسانی واریانس و معنی دار بودن

آماره t برای معنی دار بودن ضریب رگرسیون بزرگتر از مقادیر بحرانی است و به عبارت دیگر سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از 01/0 است. بنابراین با 99 درصد اطمینان ضریب رگرسیون متغیر مستقل معنی دار است و اثر معکوس بر روی متغیر وابسته دارد. ضریب تعیین (R2) نشان می‌دهد که 020/0 از تغییرات متغیر وابسته توسط مستقل تبیین می‌شود. با آنکه ضریب رگرسیون معنی دار است اما ضریب تعیین بسیار ناچیز است. آماره دوربین- واتسون نیز نشان می‌دهد که خود همبستگی‌مثبت شدید‌است. همچنین آزمون همسانی واریانس معنی دار است و فرضیه صفر آن دال بر همسانی واریانس رد شده است. باقی مانده‌های مدل نیز توزیع نرمال ندارد. با توجه به اینکه مفروضه‌های اساسی این رگرسیون مختل است و ضریب تعیین محاسبه شده نزدیک به صفر است، بنابراین با وجود معنی دار بودن ضریب رگرسیون می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل مورد مطالعه تاثیر معنی‌داری بر روی متغیر وابسته مورد مطالعه ندارد و فرضیه تحقیق پذیرفته نمی‌شود.
4. فرضیه فرعی 3: متغیر‌مستقل بر‌روی متغیر‌وابسته مورد مطالعه در صنعت ساخت محصولات فلزی اثر معنی داری دارد.
Widget not in any sidebars

H0: ضریب رگرسیون بین متغیر مستقل و وابسته معنی دار است
H1: ضریب رگرسیون بین متغیر مستقل و وابسته معنی دار نیست
Y= a+b(x)
Y= 272/568+(-4/737*X)
t= -5/562 p=0/000 p< 0/01
R2= 0/002
Durbin- Watson= 0/001209
H0: همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس
f: 8/877097 p= 0/000 p<0>Residuals (Garque- bera)= 480914/5 p= 0/000
آماره t برای معنی دار بودن ضریب رگرسیون بزرگتر از مقادیر بحرانی است و به عبارت دیگر سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از 01/0 است. بنابراین با 99 درصد اطمینان ضریب رگرسیون متغیر مستقل معنی دار است و اثر معکوس بر روی متغیر وابسته دارد. ضریب تعیین (R2) نشان می‌دهد که 002/0 از تغییرات متغیر وابسته توسط مستقل تبیین می‌شود. با آنکه ضریب رگرسیون معنی دار است اما ضریب تعیین بسیار ناچیز است. آماره دوربین- واتسون نیز نشان می‌دهد که خود همبستگی‌مثبت شدید‌است. همچنین آزمون همسانی واریانس معنی دار است و فرضیه صفر آن دال بر همسانی واریانس رد شده است. باقی مانده‌های مدل نیز توزیع نرمال ندارد. با توجه به اینکه مفروضه‌های اساسی این رگرسیون مختل است و ضریب تعیین محاسبه شده نزدیک به صفر است، بنابراین با وجود معنی دار بودن ضریب رگرسیون می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل مورد مطالعه تاثیر معنی‌داری بر روی متغیر وابسته مورد مطالعه ندارد و فرضیه تحقیق پذیرفته نمی‌شود.
5. فرضیه فرعی 4: متغیر‌مستقل بر‌روی متغیر‌وابسته مورد مطالعه در صنعت مواد و محصولات دارویی اثر معنی داری دارد.
H0: ضریب رگرسیون بین متغیر مستقل و وابسته معنی داراست
H1: ضریب رگرسیون بین متغیر مستقل و وابسته معنی دار نیست
Y= a+b(x)
Y= 397/297+(-606/636*X)
t= -39/211 p=0/000 p< 0/01
R2= 0/063
Durbin- Watson= 0/026835
H0: همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس