منابع پایان نامه ارشد با موضوع مناطق شهری، مناطق روستایی، قیمت مسکن، بخش خصوصی

کشور
شهری
روستایی
۱۳۷۵
ملکی
۷۳.۴
۶۶.۷
۸۳.۵
استیجاری
۱۵.۴
۲۰.۹
۵.۴
سایر
۱۱.۹
۱۲.۴
۱۱.۱
۱۳۸۵
ملکی
۶۷.۹
۶۲.۲
۸۲
استیجاری
۲۲.۹
۲۹
۷.۹
سایر
۹.۱
۸.۸
۱۰
۱۳۹۰
ملکی
۶۲.۷
۵۶.۶
۷۹.۳
استیجاری
۲۶.۶
۳۳.۲
۸.۹
سایر
۱۰.۷
۱۰.۲
۱۱.۹
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
۴-۱-۴- بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار
تقاضای مسکن در مقیاس کلان تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله جمعیت، مهاجرت، میزان درآمد گروههای درآمدی، سلیقه افراد و … قرار دارد. در بلندمدت میزان تقاضا تحت تاثیر عوامل جمعیتی و بهویژه شکلگیری خانوارهای جدید است. لذا بررسی روند تحولات جمعیت در کنار روند تحولات بخش مسکن اهمیت خاصی برخوردار است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
۴-۱-۴-۱- بررسی روند تحولات موجودی مسکن در سال‌های ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۰
بر اساس نتایج حاصل از سرشماریهای نفوس و مسکن در سالهای ۱۳۶۵ الی۱۳۹۰، موجودی مسکن کشور از ۸,۳ میلیون واحد در سال ۶۵ به ۱۶ میلیون واحد در سال ۱۳۸۵ و نزدیک به ۲۰ میلیون در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته که به تفکیک مسکن شهری و روستایی، سهم عمدهای از این افزایش متعلق به مسکن شهری است.
جدول ۲۲: روند تحولات موجودی مسکن مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای ۱۳۶۵تا۱۳۹۰(میلیون واحد)
عنوان
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
۱۳۹۰
نرخ رشد(درصد)
۶۵-۷۵
۷۵-۸۵
۸۵-۹۰
کل کشور
۸.۳
۱۰.۸
۱۶
۲۰
۲.۶۷
۴
۴.۶
مناطق شهری
۴.۷
۶.۹
۱۱.۵
۱۴.۸
۳.۹۱
۵.۲
۵.۲
مناطق روستایی
۳.۶
۳.۹
۴.۵
۵.۲
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
بر اساس محاسبات انجام شده در دوره ۱۳۶۵تا۱۳۹۰ در سطح کشور بطور متوسط سالانه ۴۶ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده که این میزان افزایش در نقاط شهری کشور بطور متوسط سالانه معادل ۴۰۳ و در نقاط روستایی ۶۳ هزار واحد مسکونی بوده است. حجم افزایش سالیانه که نمودی از توانمندی تولید در این بخش است در سطح کل کشور در دوره ۱۳۸۵-۹۰، به ۸۱۸ هزار ، در سطح مناطق شهری به ۶۷۰ و در مناطق روستایی به ۱۴۹هزار واحد رسیده است.
جدول ۲۳: متوسط موجودی مسکن سالانه اضافه شده مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای۹۰-۱۳۶۵
شرح
۷۵-۱۳۶۵
۸۵-۱۳۷۵
۹۰-۱۳۸۵
۹۰-۱۳۶۵
کل کشور
۲۴۸۱۱۹
۵۰۸۹۸۱
۸۱۸۹۵۶
۴۶۶۶۳۲
مناطق شهری
۲۲۲۸۰۶
۴۵۱۸۱۵
۶۷۰۰۴۷
۴۰۳۸۵۸
مناطق روستایی
۲۵۳۱۳
۵۷۱۶۶
۱۴۸۹۰۹
۶۲۷۷۴
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
۴-۱-۴-۲- بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد های مسکونی در سالهای ۱۳۶۵تا ۱۳۹۰
در این بخش وضعیت خانوارها در ارتباط با موجودی مسکن، از ابعاد مختلف برای تدقیق هر چه بیشتر تقاضای موثر مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۱-۴-۲-۱- تراکم نفر در واحد مسکونی
باتوجه به بعد خانوار در مناطق شهری و تحول آن در سالهای مورد بررسی، میزان این شاخص، نیز هماهنگ با شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی کاهش یافته است. بطوریکه اندازه این شاخص برای کل کشور از ۶ نفر در واحد مسکونی در سال ۱۳۶۵، به ۳,۸ نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. میزان این شاخص در نقاط شهری در سال ۱۳۹۰ به ۳,۶ نفر و در مناطق روستایی به ۴,۲ نفر در واحد رسیده است.
جدول ۲۴: تحولات شاخص نفر در واحد مسکونی در سالهای۹۰-۱۳۶۵
عنوان
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
۱۳۹۰
کل کشور
۶.۰
۵.۷
۴.۴
۳.۸
مناطق شهری
۵.۷
۵.۴
۴.۲
۳.۶
مناطق روستایی
۶.۳
۶
۵
۴.۲
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
۴-۱-۴-۲-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی
بالاتر بودن متوسط نرخ رشد سالانه موجودی مسکن در مقایسه با خانوارها موجب شده میزان شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی رو به کاهش داشته باشد. به‌گونهای که در سرشماریهای سالهای ۱۳۶۵ الی۱۳۹۰ اندازه آن از ۱,۷ در سال ۱۳۶۵ به ۱,۰۶ برای کل کشور، ۱,۰۴ برای مناطق شهری و ۱,۱ برای مناطق روستایی رسیده است.
جدول ۲۵: تحولات تراکم خانوار در واحد مسکونی در سالهای ۱۳۶۵ تا۱۳۹۰(میلیونواحد)
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
۱۳۹۰
کل کشور
۱.۱۷
۱.۱۴
۱.۰۹
۱.۰۶
مناطق شهری
۱.۱۷
۱.۱۴
۱.۰۸
۱.۰۴
مناطق روستایی
۱.۱۷
۱.۱۴
۱.۱۴
۱.۱۱
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
۴-۱-۴-۲-۳- مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت
این شاخص تراکم سکونتی را برحسب جمعیت سکونتگاهها، فارغ از تعداد و اندازه خانوار نشان میدهد. میزان این شاخص در کل کشور از ۱۶۸ واحد مسکونی برای هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۶۵ به ۲۶۵ واحد به ازاء هزار نفر در سال ۱۳۹۰ ارتقاء یافته است، در مناطق شهری این رشد در مقایسه با مناطق روستایی از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
جدول ۲۶: واحدهای مسکونی موجود به ازای هزار نفر جمعیت در سالهای ۹۰-۱۳۶۵
شرح
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
۱۳۹۰
کل کشور
۱۶۸
۱۸۰
۲۱۳
۲۶۵
مناطق شهری
۱۷۷
۱۸۶
۲۳۶
۲۷۵
مناطق روستایی
۱۵۹
۱۶۸
۲۰۲
۲۴۲
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
۴-۱-۵- روند تحولات قیمت مسکن
مقایسه روند تحولات شاخص بهای کل کالاها وخدمات مصرفی خانوارها با شاخص بهای مسکن حاکی از آن است که شاخص بهای مسکن در سالهای اخیر همواره بالاتر از شاخص بهای کل بوده است. ازسوی دیگر قیمت مسکن طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ با نوسانات بسیار زیادی برخوردار بوده به گونهای که بعد از یک رشد قابل ملاحظه تا سال ۱۳۸۶ با ۶۸ درصد به اوج خود میرسد، در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ دچار ثبات نسبی می شود، اما در سال ۱۳۹۰ دوباره شواهدی از افزایش قیمت مسکن ملاحظه میشود.
جدول ۲۷: روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن
سال
شاخص کل
مسکن، آب، برق و …
۱۳۷۹
۲۱.۰
۱۸.۰
۱۳۸۰
۲۳.۴
۲۱.۴
۱۳۸۱
۲۷.۱
۲۵.۶
۱۳۸۲
۳۱.۳
۳۰.۳
۱۳۸۳
۳۶.۱
۳۵.۸
۱۳۸۴
۳۹.۸
۴۰.۰
۱۳۸۵
۴۴.۶
۴۵.۳
۱۳۸۶
۵۲.۷
۵۴.۹
۱۳۸۷
۶۶.۱
۷۰.۲
۱۳۸۸
۷۳.۲
۷۸.۸
۱۳۸۹
۸۲.۳
۸۴.۶
۱۳۹۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
ماخذ: (بانک مرکزی, ۱۳۹۲)
بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مسکن، در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۱، قیمت مسکن با نوسنات بسیار زیادی روبرو بوده به گونهای که بعد از یک رشد قابل ملاحظه تا سال ۱۳۸۶، در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ ثبات نسبی می یابد، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد رشدی فزاینده یافته و به ۴۹,۵ درصد در انتهای دوره رسیده است.
جدول ۲۸: متوسط نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱(درصد)
شرح
۷۹-۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
نرخ رشد
۲۹
۲۸
۶۸
۶
۱۸
۲
۱۹.۵
۴۹.۵
ماخذ: مرکز آمار ایران
۴-۱-۶- نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن
۴-۱-۶-۱- سرمایه گذاری دولت در تامین مسکن
دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مسکن، بویژه مسکن کم‌درآمدها دارد. همان‌طور که جدول زیر نشان می‌دهد، بیشترین حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد توسط دولت به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۳ صورت گرفته است. این شاخص در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۶ بیشترین نوسان را داشته و از سال ۸۶ به بعد سیر نزولی را در پیش گرفته است. به‌طوری که در سال ۹۱ میزان آن حتی از سال‌های ۷۹ و ۸۰ نیز پایین‌تر بوده است.
جدول ۲۹: اعتبارات عمرانی دولت در فصل مسکن(میلیون ریال)
سال
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
تامین مسکن
۴۳۲۳۴۲
۲۸۶۸۲۴
۷۸۱۸۸۳
۴۴۲۵۴۰
۲۹۶۰۴۹
۲۴۷۲۰۹
۲۹۸۹۱۸۳
۶۳۸۷۷۱۳
۳۷۱۹۰۰
۲۴۸۸۰۰
۲۳۳۰۰۰
۲۱۰۹۰۰
۶۴۷۰۰
برنامه خانه های ارزان قیمت
۴۰۷۱
۴۰۰۰حمایت از تامین مسکن گروه های کم درآمد


۲۲۹۵۰
۱۲۱۰۴۶
۵۴۰۰۰
۳۴۸۲۹
۳۷۷۰۲
۱۰۸۳۰۰
۱۷۹۰۰
۱۲۲۰۰
۱۰۶۰۰
۸۹۰۰
۱۸۰۰
سهم مسکن کم درآمدها از کل بودجه مسکن
۰.۹۴
۱.۳۹
۲.۴۹
۲۷.۳۵
۱۸.۲۴
۱۴.۰۹
۱.۲۶
۱.۷۰
۴.۸۱
۴.۹۰
۴.۵۵
۴.۲۲
۳.۸۵
ماخذ (خلاصه تحولات اقتصادی کشور, ۱۳۸۰; ۱۳۹۱) و محاسبات نگارنده
با توجه به جدول زیر می‌توان گفت بیشترین تعداد خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی در سال۱۳۸۰ بوده‌اند. مقدار این شاخص در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ نوساناتی داشته است اما به‌طورکلی می‌توان گفت در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده اما در سال‌های بعد از ۱۳۸۶ تعداد خانوارهای دریافت‌کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی به‌طور مداوم کاهش یافته است.
جدول ۳۰: خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن
سال
خانوار
مساحت
جمع
مسکونی
غیرمسکونی
۱۳۷۹
۲۳۱۷۳
۶۰۸۷۱
۲۸۷۹۰
۳۲۰۸۱
۱۳۸۰
۸۵۲۴۴
۶۷۷۷۵۴
۱۸۸۲۶
۴۸۹۲۸
۱۳۸۱
۲۱۵۵۳
۹۲۵۹
۳۳۲۴
۳۸۵۷۳
۱۳۸۲
۳۸۵۷۳
۳۳۳۰۹
۶۰۱۷
۲۷۲۹۲
۱۳۸۳
۵۶۱۳۹
۲۶۶۵۵
۵۹۳۳
۲۰۷۲۲
۱۳۸۴
۴۴۹۹۲
۳۱۷۵۹
۴۴۸۹
۲۷۲۷۰
۱۳۸۵
۵۰۰۶۱
۲۴۴۴۲
۵۷۴۰
۱۸۷۰۳
۱۳۸۶
۵۲۳۳۰
۱۷۷۱۰
۵۷۸۰
۱۱۹۳۰
۱۳۸۷
۴۲۶۷۸
۷۵۱۴۴
۵۲۱۴
۶۹۹۳۰
۱۳۸۸
۳۵۷۵۸
۵۱۶۹۱
۴۸۶۵
۴۶۸۲۶
۱۳۸۹
۲۱۴۵۲
۲۵۷۶۲
۳۴۹۲
۲۲۲۷۰
۱۳۹۰
۱۴۰۴۹
۶۶۴۷۲
۲۶۹۷
۶۳۷۷۵
ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵)
بررسی آمار و اطلاعات مربوط به احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حاکی از آن است که این رقم علی‌رغم افت‌وخیزهایی که در طول دهه اخیر داشته است اما در سه سال آخر به بیشترین رقم رسیده است. این شاخص از سال ۸۰ تا ۸۴ روند نزولی داشته است و از سال ۸۴ تا ۸۶ روند صعودی داشته و بس افت بسیار زیاد در سال ۱۳۸۷ به سیر صعودی خود در سال‌های بعد ادامه داده است.
جدول ۳۱: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سال
احداث شده
دردست احداث
۱۳۸۰
۴۴۲۰
۵۰۰۰
۱۳۸۱
۴۸۸۴
۱۶۲۹۵
۱۳۸۲
۳۹۳۲
۱۶۰۴۲
۱۳۸۳
۳۴۸۳
۱۲۲۰۴
۱۳۸۴
۲۰۶۲
۱۲۲۶۱
۱۳۸۵
۵۱۰۹
۱۲۸۲۱
۱۳۸۶
۶۴۹۰
۳۵۰۵۳
۱۳۸۷
۱۵۲۹
۵۴۰۹
۱۳۸۸
۶۷۶۸
۲۳۷۳۷
۱۳۸۹
۶۶۲۵
۲۰۶۴۱
۱۳۹۰
۶۹۲۹
۱۸۰۴۲
ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵)
۴-۱-۶-۲- سرمایه گذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور به تفکیک ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده
میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن نشاندهنده جذابیت یا عدم جذابیت بخش مسکن برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است. در این راستا روند تحولات سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای مسکونی، برای سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ بررسی شده است. در این دوره سرمایهگذاری بخش خصوصی به قیمت جاری از سال ۱۳۸۴ روبه افزایش گذاشته و در سه سال بعدی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته اما در سال ۱۳۸۸دچار کاهش شده و مجددا در دوسال اخیر و به خصوص سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظهای یافته است.
جدول ۳۲: سرمایهگذاری بخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *