منابع پایان نامه ارشد با موضوع خانوار شهری، هزینه خانوار، خانوار روستایی، قیمت مسکن

سال ۱,۵ درصد از قدرت خرید خانوار کاسته شده است (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲).
جدول ۱۵: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال)
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
خانوار شهری
۲۴۱۷۵
۲۸۰۲۰
۳۴۹۷۱
۴۰۹۸۹
۵۱۴۷۹
۵۹۲۴۲
۶۷۲۸۶
۸۱۲۸۹
۹۴۲۱۴
۹۹۱۹۱
۱۱۳۶۷۸
۱۳۲۷۱۶
خانوار روستایی
۱۵۶۷۳
۱۷۲۳۳
۲۱۳۹۵
۲۵۶۷۶
۳۳۵۴۴
۳۷۵۰۳
۴۱۵۷۰
۴۸۸۴۶
۵۳۹۹۵
۵۹۲۶۴
۴۸۴۷۷
۸۳۹۷۳
نرخ تورم
۱۲.۶
۱۱.۴
۱۵.۸
۱۵.۶
۱۵.۲
۱۰.۴
۱۱.۹
۱۸.۴
۲۵.۴
۱۰.۸
۱۲.۴
۲۱.۵
ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵; مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲)
جدول ۱۶: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی (ریال)
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
مبلغ
درصد خطای نسبی میانگین
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
خانوار شهری
۲۲۳۸۷۷۲۵
۳.۴۵
۲۵۸۳۱۵۲۷
۰.۰۱۳۲
۳۳۱۰۴۸۶۸
۰.۰۲۲۵
۳۹۲۰۲۴۲۷
۰.۰۱۴۳
۴۷۲۶۷۷۸۴
۰.۰۱۷۱
۵۳۶۷۸۲۸۲
۰.۰۱۳۲
۶۵۵۰۹۱۰۸
۰.۰۱۵
۷۷۹۹۴۲۵۷
۰.۰۱۴۲
۸۸۲۱۹۳۸۶
۰.۰۱۴۸
۹۳۶۰۲۸۳۴
۰.۰۱۴۳
۱۰۶۱۵۵۹۷۴
۰.۰۱۴۶
۱۳۰۳۰۱۴۴۵

خانوار روستایی
۱۴۰۴۷۴۱۱
۲.۵۵
۱۵۲۰۰۱۴۹
۰.۰۱۲۳
۱۹۰۰۲۶۱۰
۰.۰۱۱۶
۲۴۰۴۰۴۲۱
۰.۰۱۳۲
۲۷۸۸۳۶۵۶
۰.۰۱۳۱
۳۴۴۷۴۶۸۶
۰.۰۱۳۲
۳۹۱۲۸۸۳۰
۰.۰۱
۴۷۱۰۶۹۴۹
۰.۰۱۱۳
۴۸۴۲۳۸۷۴
۰.۰۱۲۱
۵۲۴۳۷۶۰۰
۰.۰۱۰۱
۵۹۳۳۶۸۷۵
۰.۰۰۹
۷۹۷۲۶۹۴۸

ماخذ: ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵)
۴-۱-۱-۳- هزینه مسکن خانوار
جهت بررسی توان مالی لازم است در ابتدا گروهبندی خانوارها مورد بررسی قرار گیرد. بدین متظور گروهبندی و همچنین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در جدول ذیل آمده است.
جدول ۱۷: متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار(ریال)
شرح
کل هزینه خانوار
هزینه مسکن خانوار
سهم هزینه مسکن
کل هزینه خانوار
هزینه مسکن خانوار
سهم هزینه مسکن
کل هزینه خانوار
هزینه مسکن خانوار
سهم هزینه مسکن
کل کشور
شهری
روستایی
۱۳۷۹
۳۹۸۴۸۵۷۴
۱۰۱۰۳۰۶۰
۲۵.۴
۲۴۱۷۵۳۱۳
۷۶۰۵۳۵۴
۳۱.۵
۱۵۶۷۳۲۶۱
۲۴۹۷۷۰۶
۱۵.۹
۱۳۸۰
۴۵۲۵۳۲۴۲
۱۱۹۰۱۷۷۲
۲۶.۳
۲۸۰۲۰۳۵۰
۸۹۲۹۲۱۴
۳۱.۹
۱۷۲۳۲۸۹۲
۲۹۷۲۵۵۸
۱۷.۲
۱۳۸۱
۵۶۳۶۵۶۱۶
۱۴۷۲۳۹۱۰
۲۶.۱
۳۴۹۷۰۶۶۱
۱۱۲۶۱۰۳۶
۳۲.۲
۲۱۳۹۴۹۵۵
۳۴۶۲۸۷۴
۱۶.۲
۱۳۸۲
۶۶۶۶۵۳۱۷
۱۷۱۹۸۱۷۳
۲۵.۸
۴۰۹۸۹۲۸۳
۱۲۹۸۴۶۰۴
۳۱.۷
۲۵۶۷۶۳۴
۴۲۱۳۵۶۹
۱۶.۴
۱۳۸۳
۸۵۰۲۲۶۹۲
۲۰۱۶۲۸۸۶
۲۳.۷
۵۱۴۷۸۹۲۱
۱۴۹۸۹۰۵۸
۲۹.۱
۳۳۵۴۳۷۷۱
۵۱۷۳۸۲۸
۱۵.۴
۱۳۸۴
۹۶۷۴۵۳۷۸
۲۲۱۷۹۸۶۹
۲۲.۹
۵۹۲۴۳۴۲۶
۱۶۵۰۹۳۴۸
۲۷.۹
۳۷۵۰۲۹۵۲
۵۶۷۰۵۲۱
۱۵.۱
۱۳۸۵
۱۰۸۸۵۵۹۴۶
۲۶۱۳۱۴۴۳
۲۴.۰
۶۷۲۸۶۰۲۱
۱۹۸۴۱۳۰۰
۲۹.۵
۴۱۵۶۹۹۲۵
۶۲۹۰۱۴۳
۱۵.۱
۱۳۸۶
۱۳۱۳۵۱۸۴
۳۲۸۲۷۵۷
۲۵.۲
۸۱۲۸۹۱۳۹
۲۵۲۱۶۶۶۲
۳۱.۰
۴۸۸۴۶۰۴۵
۷۶۱۰۹۱۵
۱۵.۶
۱۳۸۷
۱۴۸۲۰۹۰۳۴
۴۰۲۷۵۲۱۷
۲۷.۲
۹۴۲۱۴۱۰۷
۳۱۳۲۱۵۱۴
۳۳.۲
۵۳۹۹۴۹۲۷
۸۹۵۳۷۰۳
۱۶.۶
۱۳۸۸
۱۵۸۴۵۴۹۰۸
۴۰۵۹۶۷۰۴
۲۵.۶
۹۹۱۹۱۳۳۰
۳۰۹۷۱۷۶۲
۳۱.۲
۵۹۲۶۳۵۷۸
۹۶۲۴۹۴۳
۱۶.۲
۱۳۸۹
۱۸۲۱۵۴۷۳۳
۴۸۱۳۲۴۱۵
۲۶.۴
۱۱۳۶۷۷۵۰۴
۳۷۰۲۰۲۰۸
۳۲.۶
۶۸۴۷۷۲۲۹
۱۱۱۱۲۲۰۷
۱۶.۲
۱۳۹۰
۲۱۶۶۸۹۱۸۸
۵۹۷۱۳۲۹۰
۲۷.۶
۱۳۲۷۱۶۰۹۶
۴۴۳۸۳۴۴۶
۳۳.۴
۸۳۹۷۳۰۹۲
۱۵۳۲۹۸۴۴
۱۸.۳
ماخذ: (وزارت راه وشهرسازی, ۲۰۱۱)
جدول ۱۸: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار شهری در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال)
سال
متوسط کل
دهک اول
دهک دوم
دهک سوم
دهک چهارم
دهک پنجم
دهک ششم
دهک هفتم
دهک هشتم
دهک نهم
دهک دهم
۱۳۷۹
۷۶۰۵۳۵۴
۲۲۵۱۹۰۴
۳۵۸۷۹۶۷
۴۳۶۶۳۰۱
۵۱۳۵۷۴۹
۵۸۸۸۱۳۲
۶۵۳۰۰۰۸
۷۶۹۲۳۵۳
۹۱۶۳۱۱۲
۱۱۰۸۸۵۶۴
۱۷۲۱۲۳۹۵
۱۳۸۰
۸۹۲۹۲۱۴
۲۶۰۵۱۸۸
۴۱۳۷۷۹۳
۵۱۲۴۴۲۵
۶۰۸۲۳۵۶
۷۰۴۶۳۳۶
۷۸۵۷۰۲۲
۸۸۸۷۲۷۳
۱۰۶۴۴۲۶۰
۱۲۸۴۶۴۰۹
۲۱۴۸۳۸۴۰
۱۳۸۱
۱۱۲۶۱۰۳۶
۳۲۵۷۱۷۱
۴۹۵۱۴۵۳
۶۰۰۰۶۰۸
۷۰۸۲۱۶۱
۸۱۴۸۵۹۶
۹۵۳۸۳۳۴
۱۰۷۵۱۱۶۶
۱۲۴۷۶۷۴۵
۱۶۷۵۵۲۵۶
۲۸۵۶۷۹۹۴
۱۳۸۲
۱۲۹۸۴۶۰۴
۴۱۴۵۳۵۴
۶۳۷۳۹۳۴
۷۶۱۶۲۰۴
۸۶۵۱۷۲۴
۱۰۰۴۲۰۰۶
۱۱۹۱۰۴۵۶
۱۳۷۱۴۲۱۱
۱۵۶۶۱۱۲۱
۱۹۵۱۰۴۸۹
۲۹۷۶۷۴۶۹
۱۳۸۳
۱۴۹۸۹۳۳۳
۴۸۶۴۲۵۱
۷۱۲۳۱۷۳
۸۷۴۵۱۲۳
۱۰۳۰۸۵۶۰
۱۱۷۰۰۹۹۰
۱۳۵۳۴۵۶۶
۱۵۳۸۱۱۱۷
۱۸۱۸۴۶۲۸
۲۲۲۰۶۴۳۸
۳۳۸۷۶۲۱۸
۱۳۸۴
۱۶۵۰۹۹۰۹
۵۳۷۸۵۵۸
۸۰۳۳۵۳۵
۹۹۱۹۵۳۷
۱۱۵۹۳۳۲۵
۱۳۶۳۱۸۵۳
۱۵۳۹۵۷۹۰
۱۷۰۸۵۱۱۴
۲۰۰۹۰۷۱۳
۲۴۶۷۸۴۱۰
۳۳۰۸۶۶۳۴
۱۳۸۵
۱۹۸۴۱۵۵۰
۵۸۶۹۷۳۷
۹۰۶۲۰۶۵
۱۱۰۴۱۹۴۲
۱۲۹۲۸۲۹۲
۱۵۲۵۱۵۷۰
۱۷۲۸۳۴۸۵
۱۹۷۸۳۹۲۵
۲۳۸۷۳۸۹۵
۲۸۹۵۶۵۶۶
۴۴۰۶۴۲۵۷
۱۳۸۶
۲۵۲۱۶۸۶۵
۷۱۰۲۵۹۳
۱۱۰۹۰۲۸۱
۱۳۹۵۲۲۵۱
۱۶۴۰۲۲۲۷
۱۸۷۰۸۴۷۰
۲۲۰۷۶۳۲۵
۲۵۱۰۸۸۸۶
۲۹۹۸۹۲۲
۳۴۹۸۵۲۹۰
۵۷۶۷۵۹۹۷
۱۳۸۷
۳۱۳۲۱۶۶۷
۱۰۳۲۴۴۹۸
۱۵۲۶۴۴۱۸
۱۹۰۸۷۷۱۷
۲۱۸۲۸۲۰۰
۲۵۴۴۲۵۰۵
۲۹۷۲۱۱۱۶
۳۳۳۱۹۶۷۶
۴۰۱۵۶۷۱۹
۴۷۹۰۸۸۸۵
۷۰۱۸۸۸۳۹
۱۳۸۸
٣٠٩٧٢٠١٢
١٠٧۶٩٩٠٨
١۶١٠٩٨٧۵
١٩١٢۵٣٣٢
٢٣٧٠١٨٧۴
٢٨٠٧٩٠٠۵
٢٩٠۴۶۴٩۵
٣۴٨٨٩٠٣۵
٣٩٧٧۴۶٧٧
۴۵٨۵٨٧۴٧
۶۲۴۱۲۸۶۶
۱۳۸۹
۳۷۰۲۰۳۴۸
۱۲۰۸۴۵۱۱
۱۸۷۶۶۷۱۴
۲۲۵۰۳۹۵۸
۲۶۸۷۷۱۵۵
۲۹۲۳۲۵۳۴
۳۴۵۸۱۵۹۹
۳۹۴۶۷۳۲۲
۴۲۹۸۷۹۱۳
۵۴۷۷۳۵۴۴
۸۸۹۵۹۵۳۰
۱۳۹۰
۴۴۳۸۳۵۸۷
۱۵۳۸۳۲۳۰
۲۲۷۵۹۶۰۰
۲۶۶۴۶۳۲۵
۳۱۴۹۱۵۱۰
۳۵۳۳۷۴۶۳
۴۰۶۵۱۴۹۴
۴۶۱۵۱۰۳۴
۵۴۱۲۱۲۹۲
۶۴۵۸۹۷۷۸
۱۰۶۷۲۸۳۳۳
ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵)
جدول ۱۹: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار روستایی در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال)
سال
متوسط کل
دهک اول
دهک دوم
دهک سوم
دهک چهارم
دهک پنجم
دهک ششم
دهک هفتم
دهک هشتم
دهک نهم
دهک دهم
۱۳۷۹
۲۴۹۷۷۰۶
۷۴۷۳۶۶
۱۲۵۴۷۵۸
۱۵۲۵۶۳۰
۱۸۵۸۲۷
۲۱۹۰۹۲۴
۲۴۵۰۳۴۹
۲۷۹۱۰۳۶
۳۲۵۶۶۸۱
۳۸۷۶۰۶۹
۴۹۴۳۰۵۷
۱۳۸۰
۲۹۷۲۵۵۸
۹۱۸۵۷۹
۱۴۶۱۱۲۴
۱۸۷۴۲۹۱
۲۲۸۰۰۷۹
۲۶۴۵۹۸۵
۳۰۷۵۳۹۰
۳۴۷۱۴۹۶
۳۹۳۹۶۰۶
۴۴۷۴۹۷۳
۵۷۱۱۷۸۳
۱۳۸۱
۳۴۶۲۸۷۴
۱۰۹۴۲۷۱
۱۷۵۳۰۸۹
۲۲۵۳۷۷۷
۲۵۷۹۴۸۲
۳۰۷۷۳۸۱
۳۵۲۴۵۲۶
۴۰۷۴۶۹۴
۴۵۹۱۷۶۰
۵۲۹۲۳۴۳
۶۶۴۷۴۷۹
۱۳۸۲
۴۲۱۳۵۶۹
۱۲۷۹۵۰۰
۲۱۹۹۷۸۷
۲۷۳۸۳۴۵
۳۱۲۶۲۳۴
۳۸۲۵۸۸۶
۴۲۱۸۴۴۸
۴۸۳۱۶۵۷
۵۴۰۵۴۸۵
۶۳۳۰۱۷۱
۸۱۴۳۲۸۷
۱۳۸۳
۵۱۷۴۱۷۳
۱۷۲۴۵۳۵
۲۷۴۲۸۹۷
۳۳۶۱۳۹۰
۳۸۱۵۰۱۵
۴۴۴۸۱۵۲
۵۱۱۱۶۷۳
۵۶۲۵۲۸۵
۶۴۷۹۳۳۳
۷۵۷۰۱۷۷
۱۰۵۶۲۳۰۱
۱۳۸۴
۵۶۷۰۷۷۵
۱۹۲۶۰۷۴
۲۸۷۴۳۴۹
۳۵۱۹۲۹۴
۴۱۳۴۸۹۲
۴۷۹۵۸۹۵
۵۷۱۲۳۴۷
۶۲۹۱۵۶۸
۷۱۵۹۰۷۲
۸۶۲۸۲۵۶
۱۱۱۸۹۰۹۲
۱۳۸۵
۶۲۹۰۳۲۶
۲۰۷۱۵۴۹
۳۱۸۱۸۴۷
۳۹۶۸۱۸۴
۴۵۳۴۴۴۹
۵۳۴۸۲۲۵
۵۹۳۷۵۲۰
۷۱۳۶۶۷۸
۷۸۶۳۶۲۶
۹۵۲۸۷۸۹
۱۲۴۲۴۱۹۹
۱۳۸۶
۷۶۱۱۴۰۲
۲۴۰۳۳۳۰
۳۶۷۱۷۸۳
۴۷۴۴۷۳۸
۵۷۶۱۵۳۸
۶۴۱۰۵۰۵
۷۴۵۸۳۶۱
۸۶۲۸۲۰۶
۹۳۹۱۱۲۴
۱۱۴۱۲۳۵۹
۱۴۲۷۵۶۶۶
۱۳۸۷
۸۹۵۳۷۴۱
۳۱۹۳۱۹۴
۴۸۸۳۱۴۷
۵۷۷۷۸۴۷
۶۹۴۸۴۹۱
۷۹۷۷۳۲۳
۸۸۳۱۵۴۱
۹۹۰۶۳۳۷
۱۱۳۷۳۸۹۳
۱۳۷۳۴۴۷۵
۱۶۹۱۷۰۸۱
۱۳۸۸
۷۶۵۹۱۹۱
۳۱۴۰۸۶۲
۴٠۵٠۴٨٣
۴٩۶٣٧٢٩
۶٠٣٣۶٨۶
٧١٣٣٢٣٨
٧۶٩٧٧۶٧
٨۶٧٣۵٩٧
٩۴۶٧٨٧١
١١٢٣٠١٨١
١۴٢٠۵٧٠٨
۱۳۸۹
۶۵۲۶۰۰
۶۹۵۶۰
۱۹۰۵۰۸
۳۲۳۶۹۶
۴۲۴۳۴۹
۶۱۱۵۳۴
۷۵۰۶۹۹
۱۰۱۱۷۴۵
۱۳۰۴۷۹۰
۱۸۷۷۱۴۸
۲۹۶۳۱۵۷
۱۳۹۰
۱۵۳۲۹۹۳۹
۵۷۷۹۸۴۷
۸۶۶۴۳۵۵
۱۰۵۱۴۴۵۴
۱۲۲۳۲۳۰۶
۱۳۴۳۵۶۰۷
۱۵۴۶۵۰۳۳
۱۷۲۹۳۴۷۱
۱۹۳۱۰۰۲۳
۲۲۰۱۰۵۰۷
۲۸۶۰۰۷۱۱
ماخذ: (سالنامه آماری, ۱۳۹۰; ۱۳۸۰; ۱۳۸۵)
۴-۱-۲- بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن
“شاخص دسترسی به مسکن” از نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید. این شاخص هر سال بنابر گزارش‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران و گزارش‌های آماری دفتر برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن تهیه می شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بیشترین طول دوره انتظار برای مسکن دار شدن خانوارهای ایرانی بود، به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۹، هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه دار شدن باید ۳۵ سال انتظار بکشد و این میزان در سال ۹۰ با افزایش درآمد به ۳۳ سال و در سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت مسکن به ۳۶ سال رسید.
خانوارهای ایرانی بر اساس آمار عملکردی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۱ اگر تمام درآمد سالانه خود را ذخیره کنند ظرف ۱۲ سال خانه‌دار خواهند شد و با ذخیره یک سوم حقوق خود باید برای خانه‌دار شدن ۳۶ سال انتظار بکشند.
بر اساس آمار عملکردی سال ۱۳۹۲ وزارت راه وشهرسازی، کمترین دوره انتظار برای مسکن دار شدن در ۲۰ سال اخیر از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱ مربوط به سال ۱۳۷۹ بوده است که به ۱۲ سال رسیده است. در این سال شاخص دسترسی به مسکن به عدد چهار رسیده است.
جدول ۲۰: تحولات شاخصهای دستیابی به مسکن، طول دوره انتظار،درآمد خانوار و قمیت مسکن در بازه زمانی۹۱-۱۳۷۹
سال
درآمد خانوار(هزار ریال)
قیمت مسکن(هزارریال)
شاخص دسترسی
طول دوره انتظار(سال)
۱۳۷۹
۲۲۳۸۸
۸۷۰۰۰
۴
۱۲
۱۳۸۰
۲۵۸۳۲
۱۱۲۲۰۰
۴
۱۳
۱۳۸۱
۳۳۱۰۵
۱۶۶۰۰۰
۵
۱۵
۱۳۸۲
۳۹۲۰۲
۲۲۷۵۰۰
۶
۱۵
۱۳۸۳
۴۷۲۶۸
۱۵۹۶۰۰
۵
۱۶
۱۳۸۴
۵۳۶۷۹
۳۰۳۳۰۰
۶
۱۷
۱۳۸۵
۶۵۵۰۹
۳۶۱۸۰۰
۶
۱۷
۱۳۸۶
۷۷۹۹۴
۵۷۱۵۰۰
۷
۲۲
۱۳۸۷
۸۸۲۱۹
۶۱۲۷۰۰
۷
۲۱
۱۳۸۸
۹۳۶۰۳
۷۳۲۵۰۰
۸
۲۳
۱۳۸۹
۱۰۶۱۵۶
۱۲۳۷۸۰۰
۱۲
۳۵
۱۳۹۰
۱۳۰۳۰۱
۱۴۴۳۹۰۰
۱۱
۳۳
۱۳۹۱
۱۶۷۲۴۱
۱۸۶۳۰۰۰
۱۱
۳۶
ماخذ: مرکز آمار ایران
۴-۱-۳- واحد های مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف
اصولاً بازار مسکن را میتوان به دو بازار ملکی و اجاره‌ای تقسیم کرد. این دو بازار در سازوکار عملکردی خود دارای یک رابطه جانشینی هستند به این معنی که کاهش تقاضا در بازار مسکن ملکی موجب افزایش تقاضا در بازار اجاره میشود. تغییرات نرخ بازدهی اقتصادی در هر یک از این بازارها نیز میتواند، عرضهکنندگان را از بازار مسکن ملکی به سمت بازار اجاره و یا بالعکس سوق دهد. بنابراین تغییر هر یک از این متغیرها میتواند منجر به تغییر در سهم هر یک از بازارهای ملکی و استیجاری از کل بازار گردد (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲). در سالیان اخیر در کشور نیز تحت تأثیر تحولات کلان اقتصادی توان اقتصادی خانوارها درزمینه تصرف مسکن ملکی کاهش یافته و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن رشد نموده است. بررسی نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۹۰ – ۱۳۶۵ نشانگر این روند است. به‌طوریکه نرخ اجارهنشینی در سال ۱۳۶۵ در مناطق شهری از حدود ۱۵ درصد به ۳۳,۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده که نشان از کاهش توان تصرف ملکی خانوارهای شهری در دوره ذکر شده در کنار رشد و جایگزینی بازار اجاره دارد.
جدول ۲۱: خانوارهای شهری ساکن در کشور بر حسب نحوه تصرف مسکن ۹۰-۱۳۷۵ (درصد)
سال
نوع تصرف
کل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *