منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کنندگان و ایجاد تغییر

نمونهها شکلات معمولی شکلات پروبیوتیک ارزشp
رنگ (5-4)5 (5-4) 5 ns536/0
طعم (5-4) 4 (5-4) 4 ns846/0
Widget not in any sidebars

بافت (5-4) 5 (5-4) 4 ns340/0
ظاهر (5-4) 5 (5-4) 5 ns926/0
ارزیابی کلی (5-4) 4 (5-4) 4 ns791/0

دردادههائی که توسط آزمون فرد من به دست آمد مشاهده شدکه در خصوصیات حسی شکلات در نتیجه افزودن باکتری پروبیوتیک (L.casei) اثر معنی داری دیده نشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزودن باکتری پروبیوتیک باعث ایجاد تغییر در خصوصیات حسی شکلات ایجاد نکرد.

نمودار 4-5- نتایج کلی ارزیابی حسی
نبسنی و همکاران(2009) گزارش دادند که در کل تفاوت قابل توجهی در خصوصیات حسی شکلات پروبیوتیک هم در نوع شکلات سفید و هم شکلات شیری با شکلات معمولی مشاهده نشد. نتیجه گیری
با توجه به نیاز روزافزون انسان به غذاهای فراسودمند و پروبیوتیک و استفاده گسترده انسان از این غذاها، میتوان به این نتیجه رسید که مصرف این غذاها و تولید محصولات متنوع از این محصولات باعث بالا بردن میزان سلامت و بهداشت غذائی افراد میگردد. در همین راستا این تحقیق جهت تولید شکلات پروبیوتیک انجام شد که که بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات زیر برای تحقیقات آتی ارئه میگردد.
شکلات پروبیوتیک میتواند حامل مناسبی برای توزیع پروبیوتیکها در میان مصرف کنندگان باشد.
از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و حسی تفاوت معنیداری بین شکلات معمولی و پروبیوتیک وجود ندارد.

پیشنهادات
همچنین پیشنهاد میشود محصولات پروبیوتیک با دوز غنیتر باکتری پروبیوتیک زنده در هر گرم محصول، در کارخانه تولید گردد. بنابراین با توجه به اثرات سودمند و مفید این محصولات فراسودمند و آگاهی کم بسیاری از مردم در این مورد، توصیه میشود آگاهی عمومی مردم در مورد این محصولات از طریق آموزش و تبلیغات افزایش یابد.
منابع و ماخذ
استاندارد ملی ایران، شماره 608، شکلات – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون (1383).
بی‌نام، 2008، شکلات. ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد قابل دسترس در
مقصودی، ش، 1381، تکنولوژی آب نبات وشکلات سازی، نشرعلوم کشاورزی، صفحه 36-50.
A.O.A.C., 2000. Association of Official Analytical Chemists Official Methods of Analysis, 17th ed. Gaithersburg, Maryland, USA.