منابع و ماخذ پایان نامه فیزیولوژی و گروه سنی


Widget not in any sidebars

وزن نمونه ÷ (100 × 0064/0 × میلی لیتر سود 1/0 نرمال)
اسیدیته یک میلی لیتر سود 1/0 نرمال معادل 0064/0 گرم اسید سیتریک است.
یک میلی لیتر سود 1/0 نرمال معادل 0067/0 گرم اسید مالیک است.
یک میلی لیتر سود 1/0 نرمال معادل 0075/0 گرم اسید تارتاریک است.
3-7-3- اندازه‌گیری فعالیت آبی (aw)
این آزمون توسط دستگاه Novasina ms1 ساخت کشور سوئیس انجام گرفت. 2 عدد از نمونه‌ شکلات اریچ مغز‌دار را انتخاب کرده و مغزی و میشولین آن را توسط کاردک کاملاً جدا کردیم و مقداری از نمونه‌ها را (هم مغزی و هم میشولین) جداگانه خرد کردیم، داخل محل مخصوص نمونه در گوشه سمت راست دستگاه قرار دادیم. بعد از اینکه مانیتور دستگاه تا 4 خط پر کرد و عدد ثابت شد عدد بدست آمده را قرائت کردیم.
3-7-4- اندازه‌گیری محتوای مواد جامد کل
ما در این آزمایش ابتدا محتوای رطوبت کل را اندازه‌گرفتیم، سپس محتوای مواد جامد کل را محاسبه کردیم و سپس در فرمول زیر جاگذاری نمودیم.
وزن نمونه ÷ (وزن نمونه با پلیت قبل از خشک شدن – وزن نمونه با پلیت بعد از خشک شدن)
برای بدست آوردن محتوای مواد جامد کل در مغزی نمونه شکلات ابتدا 3 عدد شکلات اریچ را انتخاب کرده و میشولین و مغزی آن را جدا کردیم. سپس مقدار5 گرم از مغزی را وزن کرده در روی پلیت ریختیم و به مدت 3 الی 5 ساعت در فور 105 درجه سانتیگراد حرارت دادیم.
3-7-5- محتوای مواد جامد کل در نمونه میشولین:
3 نمونه شکلات را انتخاب کرده و 5 گرم از آنرا وزن کردیم. سپس طبق روش فوق در فور به مدت 3 الی 5 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد قرار دادیم و از فرمول زیر مقدار ماده جامد را محاسبه گردید.
مقدار رطوبت-100= محتوای مواد جامد کل
برای بدست آوردن محتوای مواد جامد کل در نمونه‌ حاوی هم مغزی و هم شکلات نیز ابتدا 3 نمونه از شکلات اریچ را برداشته و مقدار 5 گرم از نمونه‌های مغزی و شکلات را وزن کردیم. بعد از قراردادن پلیت در فور به مدت 3 الی 5 ساعت در دمای 37 درجه سانیتگراد وزن پلیت با نمونه خشک شده 23/48 گرم گزارش شد. سپس تمامی این اعداد به دست آمده در فرمول جاگذاری شد.
3-7-6- ویژگی‌های رئولوژیک
برای این کار از دستگاه ویسکومتر Fungilab ساخت کشور اسپانیا استفاده شد. ابتدا 200 میلیلیتر از شکلات و مغزی را جداگانه در بشر ریخته و بعد از توزین در بن ماری سیال می‌کنیم. سپس با اسپندل شماره 3 دستگاه مقدار ویسکوزیته دستگاه محاسبه شد.
3-7-7- آزمون حسی
نمونه‌های شکلات پروبیوتیک به طور تصادفی با یک عدد سه رقمی شمارهگذاری شد و همراه با پرسشنامه در اختیار 32 نفر ارزیاب در گروه سنی 47-20 سال که آموزشهای لازم را در این زمینه دیده بودند، قرار گرفت. این پرسشنامه ‌ظاهر، شکل، رنگ، بافت و طعم محصول را ارزیابی می‌کند
بطوری که نقطه 5 بسیار مطلوب 4 : قابل قبول، 3 : قابل تحمل و 2: غیرقابل قبول و 1: بسیار نا مطلوب می‌باشد.
3-7-8- آنالیز میکروبی نمونه‌ها
آنالیز میکروبی به این صورت می‌باشد که ابتدا نمونه‌ای از شکلات پروبیوتیک تولید شده درکارخانه با محلول فیزیولوژیکی سالین مخلوط می‌گردد و سپس رقت های 1-10، 2-10، 3-10، 4-10، 5-10، 6-10،
7-10، 8-10، 9-10،10-10 آماده شده و در محیط کشت MRS-agar کشت می‌شود و سپس در دمای C°37 انکوبه گردید. تعداد باکتریهای زنده پس از گذشت 72 ساعت زیر دستگاه کلنی کانتر شمارش گردید.