منابع و ماخذ پایان نامه انحراف معیار و ارزیابی


Widget not in any sidebars
دما 001/0< 1 001/0 < 096/4 ns050/0
زمان 003/0 4 001/0< 137/0 ns968/0
گروه * دما 000001667/0 1 0/000001667 006/0 ns941/0
گروه * زمان 001/0< 4 00/0 640/0 ns637/0
دما * زمان 000/0 4 00004833/0 163/0 ns956/0
گروه * دما * زمان 003/0 4 001/0 730/2 *040/0
خطا 012/0 40 00/0
*بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال 5% میباشد.
همانطورکه در جدول 4-4 مشاهده می‌شود در دو گروه شکلات پروبیوتیک و معمولی و همچنین در اثر 3 فاکتور گروه، دما و زمان اثر معنی‌دار وجود دارد. زیرا برای افزودن باکتری به مغزی شکلات، باکتری را با شیر مخلوط کرده و به مغزی اضافه کردیم که این عمل باعث افزایش فعالیت آبی در شکلات پروبیوتیک میگردد.
4-2-2- بررسی تفاوت در مقدار aw در هر دو گروه شکلات پروبیوتیک و معمولی(جدول 4-5).
جدول 4-5- بررسی تفاوت کلی در مقدار aw ، در هر دو گروه شکلات پروبیوتیک و معمولی.
فعالیت آبی (aw) میانگین خطا (انحراف معیار) ارزش P
شکلات معمولی (01724/0)2117/0 *000/0
شکلات پروبیوتیک (01964/0)2493/0 *000/0
نتایج این جدول نشان داد که در میزان فعالیت آبی (aw) در هر دو گروه شکلات معمولی و پروبیوتیک اختلاف معنی‌داری وجود دارد، اما این افزایش به قدری نیست که بتواند موجب فعالیت باکتری پروبیوتیک در شکلات گردد همانطورکه قبلا ذکر شد این تفاوت میتواند به دلیل افزودن شیر به باکتری در ابتدای فرایند تولید باشد.
4-2-3- مقایسه تفاوت بین دو گروه شکلات پروبیوتیک و معمولی دو فاکتور aw به تفکیک روزها.

نمودار 4-1- تفاوت بین دو گروه پروبیوتیک و معمولی در میزان aw به تفکیک روزها (زمان).
نمودار 4-1- نشان می‌دهد که در کل شکلات پروبیوتیک دارای aw بالاتری می‌باشد و در روز 28، شکلات پروبیوتیک دارای بیشترین aw می‌باشد در حالیکه در روز اول، شکلات معمولی دارای کمترین میزان aw می‌باشد. زیزلویکس و همکاران گزارش دادند که شکلاتهای تلخ و شیری حاوی LAB دارای فعالیت آبی یکسانی هستند. کاهش خیلی جزئی در این فاکتور در شکلات سفید به چشم میخورد، آنها معتقد بودند که غنی سازی شکلات با باکتری LAB به مقدار جزئی باعث افزایش فعالیت آبی در محصولات گردید. این مطالعه در طی سه ماه انجام گرفت و مشاهده شد که درنمونه های حاوی باکتری پروبیوتیک هم در دمای یخچال و هم در دمای محیط میزان aw آنها بالاتر از انواع بدون باکتری میباشد.
4-2-4- ارزیابی اثر دما بر روی میزان awدر شکلات.
4-2-4-1- ارزیابی اثر دما بر میزان aw به تفکیک در دمای C˚4 و C˚22.