منابع و ماخذ پایان نامه آنالیز واریانس و تجزیه واریانس

3-7-9- روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
در مورد ویژگی‌های کمی از آماری توصیفی به کمک میانگین و انحراف معیار استفاده شد و بر حسب مورد از نمودارهای لازم بهره گرفته شد. برای مقایسه میانگین نتایج آزمون از آنالیز واریانس یکطرفه (Anova) در سطح 05/0 =α استفاده شد و در صورت معنادار بودن، برای تعیین تفاوت میانگین‌ها، آزمون دانکن (Duncan) انجام شد.
Widget not in any sidebars

برای ارزیابی حسی شکلات‌های تولید شده بر پایه تیمارهای مورد مطالعه، از آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس و بدنبال آن از آزمون من ویت نی برای مقایسه دوتایی بین تیمارها استفاده گردید. آنالیز داده‌ها با نرم افزار SPSS انجام گرفت.
فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1- بخش اول: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، در شکلات پروبیوتیک و معمولی.
4-1-1- مقایسه تفاوت در میزان محتوای مواد جامد کل در شکلات پروبیوتیک و معمولی.
یکی از اهداف اصلی‌ این تحقیق، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شکلات پروبیوتیک و معمولی می‌باشد. به همین دلیل به بررسی یکی از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی یعنی محتوای مواد جامد کل می‌پردازیم. این خصوصیت به این دلیل دارای اهمیت می‌باشد که هر چه میزان آن زیادتر باشد، از پروبیوتیک‌ها در مقابل شرایط نامساعد بیشتر محافظت می‌کند.
بطور کلی محتوای مواد جامد کل در توده شکلات‌های پروبیوتیک به مقدار خیلی جزئی بیشتر از شکلات معمولی (در حدود 2/0-1/0) می‌باشد. ابتدا اثر همزمان 3 فاکتور گروه، دما و زمان را در شاخص مواد جامد کل مورد ارزیابی قرار دادیم(جدول 4-1).
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر همزمان سه فاکتور گروه، دما، زمان بر شاخص محتوای مواد جامد کل در شکلات پروبیوتیک و معمولی
منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات ارزش F ارزشیابی P
گروه 001/0 < 1 001/0< 083/0 ns775/0
دما 001/0 1 001/0 186/0 ns 668/0
زمان 002/0 4 001/0< 137/0 ns 968/0
گروه * دما 004/0 1 004/0 127/1 ns 277/0
گروه * زمان 005/0 4 001/0 389/0 ns 815/0
دما * زمان 003/0 4 001/0 288/0 ns 884/0
گروه * دما * زمان 002/0 4 001/0 198/0 ns 938/0
خطا 116/0 40 003/0
ns : بیانگر اختلاف غیرمعنی‌دار در سطح احتمال 5% است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس شاخص محتوای مواد جامد کل در شکلات پروبیوتیک و معمولی (جدول 4-1) نشان داد که بین منابع تغییر مختلف اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. زیگلر و همکاران گزارش دادند که محتوای مواد جامد کل در شکلات تلخ، شیری و سفید نگهداری شده در دمای C°4، C°18 و C°30 و در طی سه ماه نگهداری افزایش مییابد.

4-1-2- بررسی تفاوت در محتوای مواد جامد کل بین دو گروه شکلات پروبیوتیک و معمولی