منابع و ماخذ پایان نامه سیستم اطلاعاتی، سند الکترونیکی، قائم مقام، تجارت الکترونیک

تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده،فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده است.” ۱۶۱
در صورتیکه تمام و یا قسمتی از توافق یا الزامات فنی رعایت نشده باشد این امر می بایست به اثبات برسد، ممکن است ارسال کننده و یا مخاطب داده پیام عمدا یا سهوا ، مراحلی را انجام نداده باشند ، اگر چه در یک مرتبه امکان دارد طرفین بصورت اتفاقی متوجه این امر نگردند اما اگر تکرار شود قطعا در بررسی روابط فی ما بین یکی از آنها متوجه این نقصان شده و با مقایسه بین توافق یا الزامات فنی نقض انجام شده کشف خواهد شد، به طور معمول تکرار این امر ناشی از اشتباه سهوی است شخص مرتکب عمدی معمولا یک خلاف را مکرر انجام نمی دهد، البته ذکر این موارد مانع از انجام مکرر این عمل به صورت عمد نیست که در این حالت قطعا منافعی برای شخص خاطی متصور است که به این عمل اقدام می نماید.
مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی
در اسناد الکترونیکی با توجه ماهیت آنها و امکان دریافت در زمانها و مکانهای متعدد ، در راستای نظم بخشیدن و قانونمند نمودن زمان و مکان منشاء اثر، قانونگذار شرایطی را احصاء نموده است. برخی تعهدات دارای مدت معین برای انجام می باشند و زمان و مکان دریافت یک سند الکترونیکی می تواند سر منشاء ایجاد این تعهدات برای گیرنده آن باشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت
گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده
در مباحث پیشین شرایط داده پیام ارسال شده را مورد بررسی قرار گرفت.
” داده پیامی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی(ارسال شده ) عمل نماید.
الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاد ه داده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.”۱۶۲
اما در ماده ۲۶ شرط سومی برای ارسال داده پیام ذکر شده است،مطابق با این ماده ” ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.”
دو شرط ماده ۱۹ براین مبنا است که روشی برای ارسال داده پیام مشخص شده و ناشی از اقدامات طرفین باشد،ممکن است هر دو این موارد وجود داشته باشد اما داده پیام تحت اراده اصل ساز بوده و این عمل موجب سوء استفاده وی گردد، به عنوان مثال ممکن است فرستنده مدیر یک شرکت باشد و مخاطب یکی از کارمندان که مدیر دستوراتی را به او ابلاغ می نماید و نحوه ارسال از طریق سیستم داخلی شرکت باشد که کنترل کننده آن ،فرستنده باشد و بنا به دلائلی مانع از دریافت آن توسط مخاطب شود،همچنین ممکن است ارسال از طریق اپراتور YAHOO و یا سایر اپراتورها انجام شود که قابل کنترل توسط فرستنده نیستند اما وی به عنوان مسئول با اختلال در سیستم شبکه مانع دسترسی مخاطب شود،در این حالت ممکن است در داده پیام تعهداتی برای مخاطب ایجاد شده باشد که دارای زمان محدود هستند و یا سایر موارد که در صورت تاخیر در اطلاع مخاطب به آنها موجب ورود خسارت به او می شود، در این راستا است که در ماده ۲۶ قانون تجارت الکترونیکی ارسال داده پیام را زمانی محقق می داند که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی شده باشد که خارج از کنترل فرستنده و یا قائم مقام وی باشد،در این صورت دیگر اشخاص مذکور امکان جلوگیری از دسترسی مخاطب به محتوای داده پیام را نداشته و عملا راه سوء استفاده آنها بسته خواهد شد، مجددا تاکید می شود که شرایط اثبات این موارد در قانون ذکر نشده است و با سکوت قانون راه برای تفسیرهای متعدد و متضاد هموار خواهد شد،کما اینکه اکنون در اکثر ادارات و شرکتهای دولتی و بخش خصوصی ارتباط مدیران با کارمندان با شرایط از پیش تعریف شده از طریق سیستم ارتباط داخلی می باشد و عملا امکان بروز این موارد مهیا می باشد که در صورت بروز، اثبات آن با مشکل همراه خواهد بود.۱۶۳
گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی
در برخی موارد زمان اطلاع مخاطب از موضوعی بسیار مهم است، با توجه به شرایط کنونی و ارتباطات زیاد در روابط اجتماعی گاه دقیقه ها نیز بسیار نقش مهمی بازی می کنند و با توجه به سرعت و دسترسی سریع در شبکه، استفاده از آن به سرعت رو به افزایش است و دقیقه ها در شبکه تبدیل به ثانیه ها شده است که در نتیجه اطلاع از زمان دریافت یک داده پیام بسیار مهم و گاه حیاتی می باشد.
” زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود :
” الف ) اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد،دریافت زمانی محقق می شود که : ۱ – داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین وارد شود؛یا ۲- چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای اینکار معین شده وارد شود،داده پیام بازیافت شود.
ب) اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.”۱۶۴
در این ماده قانونگذار دو حالت را متصور شده است،حالات نخست اینکه برای دریافت داده پیام سیستم اطلاعاتی مخاطب مشخص شده باشد و حالت دوم اینکه سیستم اطلاعاتی مشخص نشده باشد.
ابتدا باید بررسی کنیم که سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام به چه منظور است.
همانگونه که ذکر شد ارسال و دریافت داده پیام از طریق اپراتورهایی انجام می شود که برای این کار طراحی شده اند و پایگاه اصلی آنها خارج از کشور می باشد، در ادارات و شرکتها ممکن است چنین سیستمی برای استفاده نیز طراحی و نصب شود و مورد استفاده قرار گیرد، در هر صورت ارسال و دریافت داده پیام از طریق این اپراتورها بصورت خودکار و بدون دخالت انسان صورت می پذیرد و پس از ارسال داده پیام توسط فرستنده، سیستم بطور خودکار آنرا به نشانی مخاطب ارسال و داده پیام وارد صندوق پستی مخاطب با ثبت تاریخ و زمان ورود می شود، همچنین مخاطب می تواند در هر جای کره زمین که باشد با دسترسی به شبکه وارد پست الکترونیک خود شده و پیامهای وارده را مشاهده نماید. به نظر می رسد منظور قانونگذار از تعیین سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام در خصوص شرکتهای دولتی و خصوصی است که برای ارتباط با یکدیگر در ابتدا با تفاهم نامه شرایط را تعیین و سپس بر اساس آن با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند و در آن کلیه شرایط از جمله نحوه ارتباط و مشخص نمودن پست الکترونیک مربوطه و سایر موارد مشخص می باشد. معمولا این امر بستگی به نوع شرکت با دبیرخانه، مسئول دفتر مدیریت ، شخص مدیر و یا سایر مسئولین خواهد بود ولی منظور از سیستم اطلاعاتی ، سیستم رایانه مشخص و در محل معین را می توان تعبیر نمود که فرد خاصی با توافق طرفین به آن دسترسی خواهد داشت.۱۶۵
شخص ممکن است در هر جای این کره خاکی به پست الکترونیک خود مراجعه و داده پیام مربوطه را دریافت نماید اما به دلیل اینکه از قبل سیستم وی مشخص شده و داده پیام می بایست حتما به همین سیستم وارد شود زمان دریافت داده پیام در چنین حالتی زمانی است که در سیستم معین شده بازیافت شود. به زبان ساده تر اینکه از طریق حافظه های جانبی به سیستم معین شده منتقل شود و یا مجددا از طریق سیستم معین و بوسیله شبکه به آن مراجعه و سپس در سیستم ذخیره شود؛ نکته مهمی که مد نظر قانونگذار می باشد اینست که در هر صورت داده پیام باید در سیستم معین شده وارد شود تا از نظر قانون زمان ورود به سیستم ، زمان دریافت داده پیام قلمداد گردد.
البته این امر مانع از اقرار دریافت کننده مبنی بر دریافت داده پیام در زمان مشخص نمی باشد و به دلیل اینکه هدف از وضع این قوانین متعهد نمودن اشخاص به آثار مکاتبات خود می باشد ، با اقرار شخص مبنی بر دریافت داده پیام در زمان مشخص این آثار را می توان به او بار نمود.
در حالت دوم فرض بر اینست که سیستم اطلاعاتی برای دریافت داده پیام معین نشده باشد زمان دریافت، زمانی است که داده پیام وارد سیستم مخاطب شود. ابهامی که در اینجا وجود دارد اینست که با توجه به اینکه از قبل سیستمی تعیین نشده است این مخاطب است که می بایست اعلام نماید که کدام سیستم، سیستم متعلق به اوست تا از این طریق بتوان زمان دریافت داده پیام را تعیین نمود. همچنین در بین اشخاص حقیقی که با یکدیگر مکاتبه می نمایند اثبات این امر که کدام سیستم مربوط به مخاطب است بسیار مشکل خواهد بود و سکوت قانونگذار در این رابطه ، موجب بروز ابهامات در تفسیر این امر و همچنین تفسیرهای متعارض و در نتیجه اختلافات متعدد خواهد شد.
” مفاد ماده ۲۷ این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.”۱۶۶
در این ماده قانونگذار این اختیار را به طرفین داده است که سیستم اطلاعاتی مخاطب برای ورود داده پیام را در هر محل که تمایل دارند انتخاب نماید. طرفین ممکن است در حال حاضر از یک سیستم اطلاعاتی در یک محل با یکدیگر مکاتبه می نمایند و در این مکاتبه سیستم اطلاعاتی مخاطب جهت دریافت داده پیام را سیستم دیگری در محل و یا حتی کشور دیگری تعیین نمایند، همچنین ممکن است مخاطب از سیستمهای قابل حمل ( NOTEBOOK) استفاده نمایند و در مکانهای مختلف با اتصال به شبکه به پست الکترونیک خود دست یابد. این انتخاب از نظر قانونگذار بلامانع است و هدف از این امر با توجه گستردگی روابط اشخاص از جمله روابط تجاری ،اجتماعی،سیاسی و ….. احترام به توافق طرفین و سهولت در روابط می باشد.
گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی
همانطور که ذکر شد ممکن است یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت داده پیام مشخص شده باشد و شرط سوم ارسال داده پیام، ورود آن به این سیستم معین می باشد. این سیستم ممکن است یک رایانه مشخص باشد و یا یک شبکه تعیین شده که در مکانهای مختلف امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد، به عنوان مثال یک شرکت دارای سیستم اتوماسیون اداری است که مکاتبات از طریق آن ارسال و دریافت می شوند. کما اینکه در اکثر شرکتهای دولتی و خصوصی چنین است، در این حالت می بایست مکان دریافت داده پیام مشخص باشد؛ حال شرکت ممکن است دارای شعبات متعدد در مکانهای مختلف باشد که هر شعبه از طریق این سیستم اتوماسیون مکاتبات خود را انجام می دهد، در اینجا چگونه می بایست مکان ارسال و دریافت داده پیام را مشخص نمود.
” اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی یا محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف- محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *